Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.08.2011

Oppmåling og kart

  ansvarlig for tjenesten: Petter Voll
fagansvarlig: Per Arne Kolberg

<<tjenester | organisering |  
Tjenestebeskrivelse
Dersom det ikke kreves reguleringsplan eller reguleringsplan ikke viser tomtedeling, kan du starte med søknad om kart- og delingsforretning. Søknadsskjema får du ved henvendelse til oppmålingsavdelingen, som også er behjelpelig med utfyllingen. Avdelingen registrerer søknaden og sender den videre til de respektive myndigheter. Søknaden behandles bl.a. av landbruksmyndig-hetene, vegmyndighetene og til slutt av bygningsvesenet. Disse ser på søknaden i forhold til bl.a. jordlov, veglov, forurensningslov og plan- og bygningslov, deriblant kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Kartforretning blir avholdt i marka og målebrev utferdiget når en fradelingssak er godkjent.

Utstikking av eksisterende grensepunkter må rekvireres hos oppmålingsmyndigheten. Oppmålingsmyndigheten kan også foreta grensejusteringer, og behandler/utferdiger målebrev ved søknader om oppdeling av eierseksjoner.

Oppmålingsavdelingen kan gi opplysninger om:

  • adresser, gatenavn og stedsnavn, gnr. og bnr.
  • eiendommer areal m.v
  • fradeling og bortfeste av tomt
  • grensepåvisninger og plassering av bygninger
  • kartverk og målebrev

Kart
I forbindelse med privat reguleringsplan og bygge- eller delingssøknad, behøver du kart over området. Dette kan være i målestokk 1:1000 i sentrale strøk av kommunen og 1:5000 (økonomisk kartverk) ellers. 

Kjøp av kartdata i vektorformat
Bestilling av kartdata i sosi- eller dxf-format:

Område som du ønsker data over markeres i kartet du får opp. Dataene leveres elektronisk kort tid etter bestilling. Betaling skjer via Infoland.
Mer opplysninger kan fås ved henvendelse til Oppmålingsenheten v/ Alf Roksvåg

Tips: Målestokk 1:1000 betyr at 1 cm på kartet er 1000 cm i terrenget (10 m)

Klage
Eventuell klage sendes oppmålingsmyndigheten. Dersom klagen ikke tas til følge blir saken oversendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kunde-besøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler

hjelp til kart
Kart, arealplaner og ortofoto
Start interaktiv karttjeneste for Levanger kommune
Levanger  -  planarkiv

Start interaktiv karttjeneste for Verdal kommune
Verdal
  -  planarkiv

statiske kart Levanger
andre flyfoto Levanger
andre flyfoto Verdal

Stjørdal - Steinkjer - Trondheim

Kjøp av kartdata i vektorformat
Bestilling av kartdata i sosi- eller dxf-format:

Område som du ønsker data over markeres i kartet du får opp. Dataene leveres elektronisk kort tid etter bestilling. Betaling skjer via Infoland.
Mer opplysninger kan fås ved henvendelse til Oppmålingsenheten
v/
Alf Roksvåg

Gebyr

Tinglysning

Delingsloven
Formålet med loven er å sørge for at grensene for grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet, og dessuten at det blir ført oversiktlige og pålitelige registre over grunneiendom og festegrunn og data knyttet til denne.

Lov om eierseksjoner
Loven omhandler stiftelse av eiendomsrett til fysisk del av en eiendom

<<tjenester | organisering | ^

 

Gå til hovedside Innherred samkommune