Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.08.2011

Arealplaner

 ansvarlig for tjenesten: Petter Voll
fagansvarlig:
Åge Isaksen

<<tjenester | organisering |  
Reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse, og det ytre miljø i bestemte områder i kommunen.

Bebyggelsesplan er en detaljplan som fastlegger arealbruk, utforming og plassering av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innenfor et nærmere avgrenset område.

Rikspolitiske retningslinjer, fylkesplan og kommuneplanens arealdel skal være retningsgivende for utarbeidelse av disse planene. Når reguleringsplan eller bebyggelsesplan er vedtatt, er den juridisk bindende.

Bebyggelsesplan eller reguleringsplan må utarbeides for områder hvor det i kommuneplanens arealdel er stilt krav om slik plan som grunnlag for utbygging. Reguleringsplanene kan stille krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan.

Dersom det må utarbeides plan, må du engasjere en kyndig person/firma som utarbeider denne. Utarbeidelse av regulerings- eller bebyggelsesplan kan være en omfattende prosess der offentlige etater skal uttale seg (noen har innsigelsesrett), og der naboer og andre interesserte skal kunne uttale seg.

Prosess:

  1. Kunngjøring av oppstart i avisen.
  2. Skriftlig informasjon til høringsinstanser, grunneiere, naboer og andre berørte. Evt. arrangere åpne møter
  3. Bearbeidet planutkast forelegges det faste utvalg for plansaker.
  4. Utkastet legges ut til offentlig høring og ettersyn med minimum 30 dagers høringsfrist. Kunngjøring om høring i avisen. Arrangere evt. møter.
  5. Det faste utvalg for plansaker legger planutforslaget fram for kommunestyret til egengodkjenning.
  6. Kommunestyret egengodkjenner reguleringsplanen.
  7. Høringsinstanser, grunneiere, naboer og andre interessenter tilskrives, samtidig som det informeres om klageadgang med 3 ukers klagefrist. Kunngjøring i avisen.

Klage
Eventuell klage sendes Det faste utvalg for plansaker (Levanger | Verdal). Tas klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. Dersom klagen ikke tas til følge blir saken oversendt miljøverndepartementet via fylkesmannen. Miljøverndepartementets vedtak kan ikke påklages.

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kunde-besøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler

Gode ideer til å skape attraktive og miljøvennlige steder, som bedrer grunnlaget for bosetting og næringsutvikling

hjelp til kart
Kart, arealplaner og ortofoto
Start interaktiv karttjeneste for Levanger kommune
Levanger  -  planarkiv

Start interaktiv karttjeneste for Verdal kommune
Verdal
  -  planarkiv

statiske kart Levanger
andre flyfoto Levanger
andre flyfoto Verdal

Stjørdal - Steinkjer - Trondheim

Gebyr

<<tjenester | organisering | ^

 

Gå til hovedside Innherred samkommune