Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

12.10.2006

Samfunnsmedisin/Legetjeneste

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 
fagansvarlig: Karin de Ridder

<<tjenester | organisering |
 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

Smittevern | Miljørettet helsevern | Samfunnsmedisin | Driftsoppgaver
Alle henvendelser skal gå til Servicekontoret i 1. etasje i rådhuset eller til Servicekontoret i Verdal kommune.

11.10.05 Influensavaksinering høst 2005

Smittevern - kommunelegen orienterer
Smittevernet skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen i forbindelse med smittsom sykdom er forsikret:

 • nødvendig forebyggende tiltak
 • undersøkelsesmuligheter
 • behandling og pleie utenfor institusjon eller i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Kontaktperson: Kommunelege I

Miljørettet helsevern ^
Miljørettet helsevern skal føre tilsyn med alle biologiske, fysiske, kjemiske og sosiale faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Tilsynsområder:

 • vannforsyningssystem
 • barnehager
 • grunnskoler
 • videregående skoler
 • restauranter og andre serveringssteder
 • badeanlegg bassengbad og badstu m.v. som er tilgjengelig for allmenheten m.v.

Virksomhetsområder:

 • drikkevann
 • avløpsvann
 • avfall og renovasjon
 • inneklima i skoler og barnehager
 • røykfritt innemiljø der allmenheten har adgang
 • forurensning av luft
 • jord og vann
 • skadedyrbekjempelse
 • campingplasser
 • støy m.v.

Kontaktperson: Miljøhygieniker

Samfunnsmedisin ^
Helsemessig beredskap
Avdelingen har ansvar for saksutredning og planlegging av den helsemessige beredskapen i kommunen dvs. helsetjenestens rolle ved større kriser eller katastrofer – plan for helsemessig beredskap skal inngå kommunens overordnede beredskapsplan.

Helseovervåking
Kommunen er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan innvirke på denne, for å skaffe grunnlag for forebyggende og helsefremmede tiltak. dette gjøres ved å innhente opplysninger fra de ulike helsetjenestene, og ved å benytte offentlig statistikk.

Rådgivning
Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessig hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan og samarbeidsorganer.

Driftsoppgaver ^
Fengselshelsetjeneste
Kommunelege I har overordnede medisinske ansvar

Fastlegeordningen
Avdelingen skal bistå enhetslederen for Helse og rehabilitering med å følge opp fastlegeordningen, fastlegeavtaler med legene og holde oversikt over offentlig legearbeid av legene. Trygdekontor holder oversikt over hvem som står på den enkelte leges liste, og sørger også for bytting av fastlege.

Legevakt
Avdelingen skal bistå enhetslederen for Helse og rehabilitering med organisering av legevakt.

Psykisk helsevern
Kommunelege I har myndighet om å begjære tvungen psykisk helsevern og om å gjøre vedtak om tvungen helseundersøkelse, i samarbeid med blant annet fastlegene og spesialisthelsetjeneste. ^

Legevakt, ved nødsituasjoner ring tlf. 113.

Bytt fastlege

Dokumenter, lokale
Legesenter Levanger
Legesenter Verdal
 • Stekke legesenter
  Tlf. 74 04 86 00
  Fløytarveien 3b,
  7650 Verdal
 • Verdal legesenter
  Tlf. 74 04 83 00
  7650 Verdal
 • Vuku legesenter
  Tlf. 74 04 43 30
  7660 Vuku
 • Ørmelen legesenter
  Tlf. 74 07 52 70
  Tangenveien 5,
  7650 Verdal
<<tjenester | organisering | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune