Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2011

Gebyr reguleringsplaner, konsekvensutredninger og utbyggingsavtaler 2014

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015

Gebyrsatser

2014

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger

For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.

Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.

2. Kvalitetskrav

For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3. Planforslag det skal betales gebyr for:

1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11

2. Forslag til endring av reguleringsplaner,

   PBL § 12-14.

3. Søknader om mindre reguleringsendringer,      

   PBL § 12-14.

4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2

5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17

4. Gebyrsatser

a) Reguleringsplaner/-endringer:       Areal inntil 5 daa:

31 000

Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5–15 da

2 250

”                                    15 – 25 da

1 700

”                                    25 – 35 da

1 100

”                                    35 – 45 da

600

”                                    45 –

400

 

 

Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.

 

 

 

Unntak:

 

b) Fritidsbebyggelse.

 

Inntil 10 enheter:

31 000

Tillegg pr. enhet over 10:

2 400

c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:

 

    - massetak

 

 

 

Grunnbeløp:

31 000

Tillegg pr påbegynt 5 da for tilleggsareal på 50 -   60 da

2 250

”                                                         60 –   70 da

1 100

”                                                         70 –   90 da

600

”                                                         90 –

400

 

 

Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.

 

d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.

 

e) Mindre reguleringsendringer

15500

 

 

 

 

f) Forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling

10 000

5. Øvre grense for behandlingsgebyr

180 000

6. Avvisning av planforslaget

 

Ved avvisning etter 1. gangs behandling, betales

50 %

Ved avvisning etter 2. gangs behandling, betales

75 %

Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales

100 %

7. Tilbaketrekking av sak

 

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales

50 %

 

 

8. Konsekvensutredning

 

I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på

 

 

31 000

9. Utbyggingsavtaler

 

Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL kap. 17.

 

For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.

 

Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

 

 

15 500

10. Spesielle bestemmelser

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.

Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.

Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015
Gå til hovedside Innherred samkommune