Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2009

Gebyr regulerings- og bebyggelsesplaner 2010

levanger | verdal

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov

Tekst | sks-sak 028/09, 29.10.09

2010

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.
Innkreving av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.

 

2. Kvalitetskrav
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal
dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til
offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3. Planforslag det skal betales gebyr for:
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 12-11
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14
3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer, PBL § 12-14
4. Konsekvensutredninger PBL § 4-2
5
. Utbyggingsavtaler, PBL § 64 a-f

4. Gebyrsatser

 

a) Reguleringsplaner/-endringer - Arealer inntil 5 da:

 Kr. 27.200

Tillegg pr. påbegynt dekar for tilleggsareal 5-15 da:

 Kr. 2.000

Tillegg pr. påbegynt dekar for tilleggsareal 15-25 da:

 Kr. 1.500

Tillegg pr. påbegynt dekar for tilleggsareal 25-35 da:

 Kr. 1.000

Tillegg pr. påbegynt dekar for tilleggsareal 35-45 da:

 Kr. 500

Tillegg pr. påbegynt dekar for tilleggsareal 45- da:

 Kr. 300

Unntak:

 

b) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1 )

 

Inntil 10 enheter:

 Kr. 27.200

Tillegg pr. enhet over 10:

 Kr. 2.200

c)  Spesielle arealkrevende formål over 50 da for:
- massetak

 

Grunnbeløp

 Kr. 40.000

Tillegg pr. påbegynt 5 dekar for tilleggsareal på 50-60 da:

 Kr. 2.000

Tillegg pr. påbegynt 5 dekar for tilleggsareal på 60-70 da:

 Kr. 1.000

Tillegg pr. påbegynt 5 dekar for tilleggsareal på 70-90 da:

 Kr. 500

Tillegg pr. påbegynt 5 dekar for tilleggsareal på 90- da:

 Kr. 300

Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.

 

d) Idrettsanlegg beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver, uavhengig av arealstørrelse.

 

e) Mindre reguleringsendringer som godkjennes administrativt:
Areal inntil 3 da


Kr. 13.600

Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 da

Kr. 900

5. Øvre grense for behandlingsgebyr

 Kr. 160.000

6. Avvisning av planforslaget
Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales:
Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales:
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales:
50 %
75 %
100 %

7. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales........50 %

8. Konsekvensutredning
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på

 


Kr. 27.200

9. Utbyggingsavtaler
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i h.h. til PBL KAP XI-A,§64, §64 a-f.
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.Kr. 17.000

10. Spesielle bestemmelser
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.

Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4c. Avgjørelse kan ikke ankes.

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.

Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

 

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov
Gå til hovedside Innherred samkommune