Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2009

Gebyr regulerings- og bebyggelsesplaner 2009

levanger | verdal

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov

Tekst | sks-sak 052/08, 03.12.08

2009

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

 

2. Kvalitetskrav
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal
dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til
offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3. Planforslag det skal betales gebyr for:
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 30
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 28- 1, nr. 1
3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer, PBL § 28-1, nr 2
4. Forslag til bebyggelsesplaner, PBL § 28- 2.
5. Konsekvensutredning, PBL kap VII-a
6. Utbyggingsavtaler, PBL § 64 a-f

4. Gebyrsatser
Behandlingsgebyr etter planområdets areal

 

Reguleringsplaner - Arealer inntil 5 daa:

 Kr. 26.150

Tillegg pr. påbegynt dekar over 5 daa:

 Kr. 2.100

Unntak:

 

a) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1 )

 

Inntill 10 enheter:

 Kr. 26.150

Tillegg pr. enhet over 10:

 Kr. 2.100

b)  Spesielle arealkrevende formål over 20 daa. Gjelder industri-, landbruks-, traffikkfri-, fare- og spes.ormåder.

 

Inntil 50 daa:

 Kr. 26.150

Tillegg pr. påbegynt 5 dekar over 50 daa:

 Kr. 2.100

5. Mindre vesentlige reguleringsendringer
For behandling av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring - areal inntil 3 daa:

 

Kr. 13.000

Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 daa:

 Kr. 850

6. Øvre grense for behandlingsgebyr

 Kr. 150.000

7. Avvisning av planforslaget
Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales:
Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales:
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales:
50 %
75 %
100 %

8. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales........50 %

9. Pristillegg for ikke-digitale planer
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- formatsom tilfredsstiller krav etter SOSI-versjon 3.4, SOSI-nivå 4 (flater).
For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på:

50 %

10. Konsekvensutredning
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på

 


Kr. 26.150

11. Utbyggingsavtaler
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i h.h. til PBL KAP XI-A,§64, §64 a-f.
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

Kr. 16.300

12. Spesielle bestemmelser
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. 

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.

 

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov
Gå til hovedside Innherred samkommune