Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 23.12.2009

Gebyr regulerings- og bebyggelsesplaner 2007

levanger | verdal

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov

Tekst | sks-sak 044/06, 30.11.06

2007

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

 

2. Kvalitetskrav
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal
dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til
offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3. Planforslag det skal betales gebyr for:
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 30
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 28- 1, nr. 1
3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer, PBL § 28-1, nr 2
4. Forslag til bebyggelsesplaner, PBL § 28- 2.

4. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

Kr. 8.000

5. Avvisning av planforslaget
Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales: 50 %
Kreves saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales.

 

6. Gebyrsatser
Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL §25 1.ledd, fom. nr 1, tom. nr.8 og 2. ledd)

Arealer inntil 10 daa:

 Kr. 22.000

Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa:

 Kr. 1.570

Unntak:

 

a) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1 )

 

Inntill 10 enheter:

 Kr. 22.000

Tillegg pr. enhet over 10:

 Kr. 1.570

b)  Spesielle arealkrevende formål (PBL §25 1. ledd, fom. nr 2, tom. nr.8 og 2. ledd)

 

Inntil 50 daa:

 Kr. 22.000

Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa:

 Kr. 1.570

Bebyggelsesplaner                                             - areal inntil 10 daa:

 Kr. 15.300

Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa:

 Kr. 1.020

7. Mindre vesentlige reguleringsendringer
For behandling av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring - areal inntil 3 daa:

 

Kr. 10.000

Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 daa:

 Kr. 510

8. Pristillegg for ikke-digitale planer
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- formatsom tilfredsstiller krav etter SOSI-versjon 3.4, SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredstiller disse kravene, betales et tillegg på 20 %  av satsene over.

Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget ned til 10 % av satsene over.

 

 

 

9. Tilleggsareal
Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr

10. Tilleggskostnader
I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving

11. Konsekvensutredning
I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvens-utredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på

Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.

 


Kr. 22.000

12. Utbyggingsavtaler
Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i h.h. til PBL KAP XI-A,§64, §64 a-f.
For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser.
Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

Kr. 15.000

13. Spesielle bestemmelser
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. 

Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.

 

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tjenester - §§: plan- og bygningslov
Gå til hovedside Innherred samkommune