Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven - 2017

avgifter og gebyr | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Matrikkelgebyr

2017

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

 

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

Tilleggsareal fra 0 - 250 m2

kr 5 300

Tilleggsareal fra 251 - 500 m2
kr 7 500

Tilleggsareal fra 501 - 1000 m2

kr 11 200

Tilleggsareal fra 1001 - 2000 m2
kr 15 000
Tomt 0 - 500 m2
kr 7 500

Tomt 501 - 2000 m2

kr 15 000
Tilleggsareal/tomt fra 2001 økning pr. påbegynt da
kr 1 500

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3.

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 

areal fra 0 - 500 m2

kr 7 500

areal fra 501 - 2000 m2

kr 15 000

areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da

kr 1 500

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

 - pr. eierseksjon

 

areal fra 0 - 50 m2

kr 5 200

areal fra 51 - 250 m2

kr 7 400

areal fra 251 - 2000 m2

kr 10 000

areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynte da

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

 

 - som for grunneiendom

 

volum fra 0 - 2000 m3

kr 1 500

volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynte 1000 m3

kr 1 500

1.1.5 Registrering av jordsameie

 

 - gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000

 

1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste

 

 

kr 7 400

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr.

 

1.1.7 Oppmålingsforretning over punktfeste

 

For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.

 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.000. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6.

 

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. og 1.2.

 

1.3 Grensejustering

 

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

areal fra 0 - 500 m2

kr 4 000

1.3.2 Anleggseiendom

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000.

 

1.4 Arealoverføring

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

areal fra 0 - 500 m2

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret

1.4.2 Anleggseiendom

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

volum fra 0 - 500 m3

kr 7 100

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret

kr 1 300

1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer

 

1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter

 

Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer

 

1.7 Privat grenseavtale

 

Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer

 

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

 

matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 250

matrikkelbrev over 10 sider

kr 500

Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

1.9 Timepris

 

timepris for arbeider etter matrikkelloven

kr 1 100

1.10 Tinglysing / andre kostnader

 

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres rekvirent.

 

1.11 Urimelig gebyr

 

Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt.

 

1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

 

Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker.

 

Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.

 

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens §18, 3. ledd.

 

Innherred samkommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.

 

avgifter og gebyr | 2010 | 2011 | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Gå til hovedside Innherred samkommune