Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Gebyr byggesaksbehandling 2017  
avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 - 2014 - 2015 - 2016

BYGGESAK

2017

1. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-1)

 

1.1 Boliger/fritidsboliger

 

Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:                                    

kr 11 850

1.2 Andre bygg og tilbygg

 

For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:

 

0-------30 m2

kr 2 900

31-----200 m2

kr 95

201----400 m2

kr 85

401----600 m2

kr 75

Alt over 600 m2

kr 60

1.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.

 

Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal:

kr 9 500

1.4 Delingssøknader

 

Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:

 

 

kr 2 700

Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:

 

 

kr 8 900

Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):

 

 

kr 2 300

1.5 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer

 

Bruksendring av tiltak til boligformål, ombygging til leiligheter. 60 % av satsene i pkt. 2.1.

 

1.6 Driftsbygninger med bruksareal fra 1.000 m2

 

1000 m2 – 2.000 m2

kr 30 000

Alt over 2.000 m2

kr. 7 pr. m2

2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-2)

 

2.1 Driftsbygning

 

For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 , men minimum:

 

 

kr 2 200

maksimum:

kr 8 800

2.2 Andre tiltak

 

Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevn i 2.1, 2.2 og 2.3:

kr 2 800

2.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg

 

Alle kategorier 

kr 2 300

2.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom

kr 750

2.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område

 

For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men minimum:

 

 

kr 2 200

maksimum:

kr 8 500

3. DISPENSASJONER

 

Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:

 

 

kr 3 000

Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:


 
kr 7 500

 

 

4. RAMMETILLATELSER

 

For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 2.

 

5. IGANGSETTINGSTILLATELSER

 

For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt 2. Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak:

kr 2 250

6. SØKNAD OM ENDRING

 

Endring av tillatelse til tiltak

kr 2 250

7. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PBL

 

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr 4.650,-. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for eventuell etterfølgende søknad om tillatelse. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. Følgende timesatser skal benyttes nå gebyret beregnes etter medgått tid: For arbeider i marken betales kr 1.300,- pr. time og for kontorarbeid kr 800,- pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.

 

8. URIMELIG GEBYR

 

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

 

9. KLAGEADGANG

 

Kommunens avgjørelse av søknad om redusert gebyr er å anse som et enkelt vedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.

 

10. AVSLAG

 

Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven §20-1 (tiltak som krever søknad og tillatelse) og §20-2 (tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver) fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.

 

Ved avslag på søknad etter plan og bygningsloven kap 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse.

 

avgifter og gebyr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Gå til hovedside Innherred samkommune