Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 08.12.17

 

<< | møteplan |

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Stiklestad kultursenter, Møterom «Stiklestad»

Dato:

Dato: 08.12.2017

Tid:

Tid:10:00 - oppmøte

 

Sakliste som PDF - protokollsom PDF

 

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 43/17

Godkjenning av møteprotokoll

06.10.17

vedtak

video

PS 44/17

Referater

utredning

vedtak

video

PS 45/17

Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

utredning

vedtak

video

PS 46/17

Klage på at Heidi Troset er innrømmet klageadgang på konsesjonsvedtak på parsellene 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger. Trond Knipenberg får konsesjon på parsellen 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger

utredning

vedtak

video

PS 47/17

Klage på avslag på omdisponering av  og fradeling 1 dekar stor av boligtomt fra 1719/6/5 Nordsivegen 236 - Jomar Berg

utredning

vedtak

video

PS 48/17

Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)

utredning

vedtak

video

PS 49/17

Deling av eiendommen 1719/23/6 Eggen nedre østre - Gunnar Eggen - klage på avslag på fradeling av generasjonsbolig

utredning

vedtak

video

PS 50/17

Høringssvar fra Innherred samkommuen - Endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet

utredning

vedtak

video

PS 51/17

Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven - høringsinnspill fra Innherred samkommun

utredning

vedtak

video

PS 52/17

Orienteringssak - Fungerende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen reflekterer i fOorbindelse med opphøret av samkommunen

utredning

vedtak

video

 

Samkommunestyrets medlemmer møter 13 + 4 av 18 (trykk F5 for å oppdatere side):

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
-
varaordfører forfall
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
-
forfall
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
-
forfall
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
-
forfall
Bjørg Anni Pedersen Boneng Levanger Sp vara
x
Anita Ravlo Sand
Khalil Obeed Levanger Ap vara
x
Robert Svarva
Svein Erik Veie Levanger Ap vara
x
Ingrid O Hallan
Ove Morten Haugan Verdal Ap vara
x
Tor Martin Nordtømme

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Jostein Grimstad

Rådmann VK

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Ove Haugrud

Web-ansvarlig

Berit Hakkebo

Utviklingsstab ISK

Anne Grete Wold

Utviklingsstab ISK

Mariann Hovin

Enhet samfunnsutvikling

 

I tillegg var tilstede:

 

Gerd Janne Kristoffersen

Fungerende fylkesmann i Nord-Trøndelag

Arnstein Kjeldsen

Enhetsleder enhet Økonomi

Eva Lian

Enhetsleder enhet Dokumentsenter

Line Ertsås

Formannskapssekretær VK

Inger Storstad

Møtesekretær/Konsulent VK

Øystein Lunnan

Utviklingsstab ISK

Settevaraordfører:

Alf Magnar Reberg (SP) ble enstemmig valgt til settevaraordfører.

 

Gå til topp 

 

PS 43/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 6.10.17 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 6.10.17 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 44/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 45/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Revidert plan- og styringssystem datert 29.09.2017 vedtas.
Gå til topp 

 

 

PS 46/17 Klage på at Heidi Troset er innrømmet klageadgang på konsesjonsvedtak på parsellene 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger. Trond Knipenberg får konsesjon på parsellen 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med begrunnelse i at det ikke er fremkommet nye opplysninger i saken, tas klagen ikke til følge. Samkommunestyrets vedtak 6. oktober 2017 opprettholdes.

Saken sendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og forslag til vedtak fremmet av Svein Erik Veie, ble Veies forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Med begrunnelse i at det ikke er fremkommet nye opplysninger i saken, tas klagen ikke til følge. Samkommunestyrets vedtak 6. oktober 2017 opprettholdes.

Saken sendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Gå til topp 

 

 

PS 47/17 Klage på avslag på omdisponering av  og fradeling 1 dekar stor av boligtomt fra 1719/6/5 Nordsivegen 236 - Jomar Berg

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens § 9 tar ikke Innherred samkommunestyre klage fra Jomar Berg på avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger til følge, med begrunnelsen av at en omdisponering av dette arealet vil medføre at det ikke kan benyttes til matproduksjon i fremtiden, videre kan det ikke påregnes at det omsøkte arealet kan tilbakeføres til landbruksproduksjon på kort sikt, samt at arealbestemmelsen for området er LNFR-formål, der det ikke er ønskelig å gi omdisponering samtykke av dyrka jord, til boligeiendommer så sentralt i kommunen. Videre vil en omdisponering av den omsøkte arealet redusere størrelsen på et allerede marginalt dyrkajordstykke, driften av det aktuelle jordstykket vurderes vanskeliggjøres, en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen, en omdisponering og senere fradeling vil bidra til en enda mer fragmentert nedbygging av kulturlandskapet i området.

Med hjemmel i jordlovens § 12 tar ikke Innherred samkommunestyre klage fra Jomar Berg på avslag på fradeling av 0,2 dekar bebygd areal og 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger til følge følgende begrunnelse: det er ikke gitt et omdisponeringssamtykke etter jordlovens § 9, videre vil en fradeling av den omsøkte tomten vil redusere størrelsen på et lite dyrka jordstykke liggende mellom sjøen og det omsøkte tomten, driften av dette jordstykket vil vanskeliggjøres, samt at en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Trøndelag for videre behandling.
Gå til topp 

 

 

PS 48/17 Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)
Gå til topp 

 

 

PS 49/17 Deling av eiendommen 1719/23/6 Eggen nedre østre - Gunnar Eggen - klage på avslag på fradeling av generasjonsbolig

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i jordlovens paragraf 12 gis det medhold i klage på søknad om fradeling av bebygd areal fra eiendommen fra eiendommen gnr. 23 bnr 1 i Levanger kommune.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og forslag til vedtak fremmet av Astrid Vordal, ble Vordals forslag til vedtak vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens paragraf 12 gis det medhold i klage på søknad om fradeling av bebygd areal fra eiendommen fra eiendommen gnr. 23 bnr 1 i Levanger kommune.
Gå til topp 

 

 

PS 50/17 Høringssvar fra Innherred samkommuen - Endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Bestemmelser knyttet til spredning av slam og kontroll av dette, herunder helse, forurensning og jordkvalitet, finner Innherred samkommune at Mattilsynet har bedre og bredere kompetanse til å ta hånd om dette i sin helhet, enn det landets kommuner innehar og foreslår en overføring av all myndighet knyttet til omsetning og bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam fra kommunen til Mattilsynet.

Dersom det ikke lar seg gjøre er det viktig at det utarbeides et regelverk med definisjoner som er lett å forstå og håndheve, knyttet til bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam for kommunene, og at det knyttes opp mot gjeldene regelverk på helse, sikkerhet, forurensning og jordkvalitet.

Det foreslås en økning fra 100 kg tørrstoff pr dekar til 1000 kg tørrstoff pr dekar i vilkår i ny § 12, a.

Det anmerkes til forslag til endring i § 25 at grønnsaksproduksjon som krever vekstskifte og ofte en stor andel leiejord. Grønnsaksgrossistene er opptatt av hva jorda som de varene, de kjøper er gjødslet med, fordi deres forbrukere er opptatt av det. Det er derfor viktig at det pålegges å kartfestet hvor det er kjørt slam, og da ikke bare avløpsslam, eller produkter med avløspsslam, men alle typer slam, slik at det oppnås en sporbarhet knyttet til innhold av tungmetaller, slik at forbrukeren får sine forventninger tilfredsstilt og matvaresikkerheten trygges, kontrollfunksjonen på dette foreslås lagt til Mattilsynet.

Ingen merknader knyttet til endringen i §§ 8, 15, 16 og 27.
Gå til topp 

 

 

PS 51/17 Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven - høringsinnspill fra Innherred samkommun

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtar at Innherred samkommune avgir uttalelse til høring av forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften.
Gå til topp 

 

 

PS 52/17 Orienteringssak - Fungerende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen reflekterer i forbindelse med opphøret av samkommunen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017 - video

Orientering i møte:

Fungerende fylkesmann i Nord-Trøndelag Gerd Janne Kristoffersen orienterte - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken tas til orientering

Gå til topp 

<< | møteplan |
Gå til hovedside Innherred samkommune