Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 50/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Høringssvar fra Innherred samkommune - Endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2017/6172 - /V30

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

08.12.2017

50/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Bestemmelser knyttet til spredning av slam og kontroll av dette, herunder helse, forurensning og jordkvalitet, finner Innherred samkommune at Mattilsynet har bedre og bredere kompetanse til å ta hånd om dette i sin helhet, enn det landets kommuner innehar og foreslår en overføring av all myndighet knyttet til omsetning og bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam fra kommunen til Mattilsynet.

Dersom det ikke lar seg gjøre er det viktig at det utarbeides et regelverk med definisjoner som er lett å forstå og håndheve, knyttet til bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam for kommunene, og at det knyttes opp mot gjeldene regelverk på helse, sikkerhet, forurensning og jordkvalitet.

Det foreslås en økning fra 100 kg tørrstoff pr dekar til 1000 kg tørrstoff pr dekar i vilkår i ny § 12, a.

Det anmerkes til forslag til endring i § 25 at grønnsaksproduksjon som krever vekstskifte og ofte en stor andel leiejord. Grønnsaksgrossistene er opptatt av hva jorda som de varene, de kjøper er gjødslet med, fordi deres forbrukere er opptatt av det. Det er derfor viktig at det pålegges å kartfestet hvor det er kjørt slam, og da ikke bare avløpsslam, eller produkter med avløspsslam, men alle typer slam, slik at det oppnås en sporbarhet knyttet til innhold av tungmetaller, slik at forbrukeren får sine forventninger tilfredsstilt og matvaresikkerheten trygges, kontrollfunksjonen på dette foreslås lagt til Mattilsynet.

Ingen merknader knyttet til endringen i §§ 8, 15, 16 og 27.

Vedlegg:

1

Forskriftsutkast - Forslag til endringer i forskrift om gjødselvare mv

Saksopplysninger:

Revisjonen av gjødselvareforskriften er et omfattende arbeid som er delt opp i ulike leveranser. Foreliggende delleveranse som omhandler omsetning og bruk av visse avløpsslambaserte produkter sendes nå på høring. Høringsfrist 8.12.2017. Hovedleveransen som vil omhandle utkast til viktige bestemmelse om blant annet krav til lagring og spredeareal for husdyrgjødsel, samt bestemmelser om bruk av aske i skog og for bruk av gjødsel utenom jordbruksareal, kommer senere.

Utkastene til leveranser nevnt ovenfor vil etter avklaring med berørte departementer bli sendt på ordinær høring før sluttføring og fastsetting.

Endringsforslagene i foreliggende delleveranse tar sikte på å åpne for innovasjon ved at de muliggjør omsetning i Norge av en type avløpsslamprodukter som det i praksis ikke er mulig å omsette etter gjeldende regelverk.

Vurdering:

Bestemmelser knyttet til spredning av slam og kontroll av dette, herunder helse, forurensning og jordkvalitet, finner Innherred samkommune at Mattilsynet har bedre og bredere kompetanse til å ta hånd om dette i sin helhet, enn det landets kommuner innehar og foreslår en overføring av all myndighet knyttet til omsetning og bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam fra kommunen til Mattilsynet.

Dersom det ikke lar seg gjøre er det viktig at det utarbeides et regelverk med definisjoner som er lett å forstå og håndheve, knyttet til bruk av slam, avløpsslam, avløpsbasert slam for kommunene, og at det knyttes opp mot gjeldene regelverk på helse, sikkerhet, forurensning og jordkvalitet.

Endring i § 12

Den foreslåtte endringen i lemping av kravet på rapportering etter følgende kriterier for bruk av varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel». Produkter som inneholder denne varebetegnelsen vil få lempet på kravet til rapportering og bruk. Varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» kan bare brukes etter godkjenning fra Mattilsynet. Mattilsynet skal etter søknad gi virksomheter godkjenning til å bruke betegnelsen på avløpsslamprodukter som oppfyller følgende vilkår:

a) De er egnet for årlig gjødsling der årlig bruksmengde av avløpsslamkomponenten er mindre enn 100 kg tørrstoff (ts) per dekar.

b) De har et innhold av tilgjengelig nitrogen, fosfor og kalium som er balansert og tilpasset vekstenes årlige agronomiske behov.

c) De er i fast form og er egnet for jevn spredning på arealet som skal gjødsles.

d) De er behandlet med metoder der temperaturen er minst 55 °C i hygieniseringsperioden.

 

Innherred samkommune vurderer at vilkår, a) mindre enn 100 kg tørrstoff pr dekar, til at dette er en så liten mengde med tørrstoff, at det vil medføre stor transport av denne gjødselvaren, slik at det ville vært hensiktsmessig å øke vilkåret fra 100 kg ts/dekar til ca 1000 kg/ts pr dekar.  

Det anmerkes til forslag til endring i § 25 at grønnsaksproduksjon som krever vekstskifte og ofte en stor andel leiejord. Grønnsaksgrossistene er opptatt av hva jorda som de varene de kjøper er gjødslet med, fordi deres forbrukere er opptatt av det. Det er derfor viktig at det pålegges å kartfestet hvor det er kjørt slam, og da ikke bare avløpsslam, eller produkter med avløspsslam, men alle typer slam, slik at det oppnås en sporbarhet knyttet til innhold av tungmetaller, slik at forbrukeren får sine forventninger tilfredsstilt og matvaresikkerheten trygges, kontrollfunksjonen på dette foreslås lagt til Mattilsynet.

Ingen merknader knyttet til endringen i §§ 8, 15, 16 og 27.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune