Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 49/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Deling av eiendommen 1719/23/6 Eggen nedre østre - Gunnar Eggen - klage på avslag på fradeling av generasjonsbolig 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2017/1393 - /1719/23/6

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

08.12.2017

49/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det ikke medhold i klage på avslag på søknad om fradeling av bebygd areal fra eiendommen gnr. 23 bnr. 1 i Levanger kommune. Avslaget begrunnes med at det er påregnelig med vesentlige driftsulemper med å ha en frittliggende enebolig liggende nært tunet på en landbrukseiendom i aktiv drift, samt at den frittliggende boligen vil bli liggende mellom tunet og dyrkajorda på eiendommen.  

Saken sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling. 

Vedlegg:

Søknad PDF

Saksopplysninger:

Det er fremmet klage på avslag på fradeling av kårbolig på eiendommen gnr. 23 bnr. 6 i Levanger.  

Opprinnelig saksfremlegg

Landbrukssjefens vedtak                                

Med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om fradeling av bebygd areal fra eiendommen gnr. 23 bnr. 1 i Levanger kommune.  Avslaget begrunnes med at det er påregnelig med vesentlige driftsulemper med å ha en frittliggende enebolig liggende nært tunet på en landbrukseiendom i aktiv drift, samt at den frittliggende boligen vil bli liggende mellom tunet og dyrka jorda på eiendommen.  

Vedtaket kan påklages i hht Forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Innherred samkommune innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Vedlegg:           

1. Kart 1:5000 og 1:1000

2.   Oversendt fra Enhet for plan, byggesak og oppmåling: Søknad fra Gunnar Eggen om deling av eiendommen gnr. 23 bnr. 6  

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et bebygd areal på 2,0 dekar fra eiendommen gnr. 23, bnr. 6 i Levanger. Parsellen er bebygd med et bolighus og en garasje. Dette har vært eiendommens kårbolig, og den ønskes nå benyttet til frittliggende enebolig. Eiendommen for øvrig er bebygd med våningshus, driftsbygning og noen mindre uthus. Den omsøkte parsellen ligger i et LNFR. Videre ligger den i tilknytning til tunet på eiendommen den søkes fradelt. Drifta på eiendommen er medlem i melkesamdrift og kornproduksjon, videre driver eiers kone kyllingproduksjon, der tomt og drift eies av hjemmelshavers kone 100 %.  

Søker har i søknaden beskrevet at det er ønskelig at sønnen tar over eiendommen og driver den videre, men at eiendommen ikke gir nok inntekt til å sysselsette og lønne en hel familie på helårsbasis. De tenker ikke å selge den nye boligeiendommen på det frie markedet.  

Fig. 1 Oversiktskart med arealressurs

Kilde: Nibio sine gårdskart på internett 25.9.2017

Fig. 2 Detaljkart

Kilde: Nibio sine gårdskart på internett 25.9.2017 

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 kan det gis samtykke til deling dersom fradelingen ikke er i strid med formålet med jordloven.  

Jordlovens § 12 – ledd tre

(….)

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 

(….) 

Det skal blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. Konflikter mellom de som driver en landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder særlig i områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i driften ved offentlige påbud, eller fra en som utsettes for ulempen. I dette tilfellet er det to tun som ligger i nærhet til den omsøkte parsellen. Det er et moment som blir tillagt stor vekt. Den nye eiendommen vil bli en vanlig fritt omsettelig boligeiendom. Selv om de som nå bor på eiendommen er komfortable med landbruksdrift tett på, er det ikke nødvendigvis slik at kommende eiere er tilfreds med å ha landbruksdrift så tett på.   

Ett annet moment som vurderes er at kårboliger kan representerer en inntektskilde i form av tilleggsnæring på foretaket enten i form av utleieinntekter, eller som en bygning brukt til tilleggsnæringer som Inn på tunet, grønn omsorg, turistvirksomhet etc.  

Om opplysningen gitt av søker i søknaden om at eiendommen ikke skal selges. Det opprettes en ny frittliggende boligeiendom, som kan omsettes, som hvilken som helst boligeiendom. Innherred samkommune har ikke anledning til å hensynta slike lovnader i sin saksbehandling og denne opplysningen, blir derfor ikke tillagt vekt i vurderingen. Innherred samkommune ser at det på andre siden av E6, ligger et område som søker eier der det er et fradelt tun. På dette området kan det tillates å dele i fra en tomt til evnt. ny bolig.  

Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse. Etter en totalvurdering er landbrukssjefen kommet til at den framlagte søknaden avslås med følgende begrunnelse: Den bebygde parsellen som er omsøkt fradelt, ligger i nærhet av et tun med landbruksdrift og det er påregnelig med vesentlige driftsulemper for de som har sitt virke i landbruket.   

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet:”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.  Innherred samkommune har videre delegert avgjørelse til landbrukssjefen. 

Det presiseres at dette er behandling opp mot jordloven.  Behandling etter Plan- og bygningsloven og endelig delingssamtykke, blir ivaretatt av Enhet for plan, byggesak og oppmåling. 

Klagen lyder:

Klage på vedtak i sak 1719/23/6- Eggen nedre østre- Gunnar Eggen- Avslag på søknad om fradeling av generasjonsbolig

Viser til brev fra Innherred samkommune datert 24.09.2017. I brevet gis det avslag på min søknad om å få fradele den bebygde kårhustomta på min eiendom.

Jeg ble både overrasket og skuffet over det negative vedtaket i denne saken. Jeg vil framheve at det er to muligheter for vegforbindelse til kårhustomta uten å kjøre gjennom gårdstunet.

Jeg er kjent med at det i flere lignende saker både i Levanger og Verdal har det blitt godkjent fradeling av slike bebygde kårhustomter i de siste åra. Jeg viser blant annet til Petter Haugan i Frol i Levanger og Kjell Eggen på Fæby i Verdal.

Håper med dette at klagen tas til følge.

Klagen vurderes etter jordlovens § 12 med rundskriv M-1/2013.

Vurdering:

Det forholdet at det er fremmet to forslag til adkomst til den omsøkte parsellen vurderes slik at begge disse to adkomstene går igjennom eller i nærheten av tunet på eiendommen, og at adkomstene vil være begrensende for utviklingen av landbruksformålet mtp utbygging for videre drift. Ikke bare de neste 20 årene, men for de neste 60 årene. Videre vurderes det å ha en frittliggende boligeiendom, med beliggenhet mellom dyrka jord og tunet på eiendommen på være en vesentlig driftsmessige ulempe.

Det forholdet at det er tillat fradeling av kårboligen på eiendommen til Petter Haugan i Frol, vurderes annerledes, siden adkomsten til den boligen ikke ligger mellom tun og dyrka jord på eiendommen, videre ligger den heler ikke i nær tilknytning til dyrka jorda på eiendommen, selv om den ligger i nær tilknytning til tunet på eiendommen. 

Når det gjelder det forholdet at det er tillatt fradeling av kårboligen på Fæby i Verdal kan opplyses at kartet viser at denne parsellen ikke ligger i like nær tilknytning til tun og dyrka jord, som den parsellen det er klaget på.

Konklusjon

Det faktum at det tidligere er tillatt fradeling av kårboliger i både Levanger og Verdal, fritar ikke Innherred samkommune plikten til å gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak. I denne saken finner administrasjonen at de driftsmessige ulempene knyttet til en fradeling av denne kårboligen, er vesentlige. Administrasjonen tilrår at klagen ikke tas til følge og at saken sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til videre behandling.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune