Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 47/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Klage på avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka areal og fradeling 1 dekar stor av boligtomt fra 1719/6/5 Nordsivegen 236 - Jomar Berg

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2017/3983 - /1719/6/5

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

08.12.2017

47/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 9 tar ikke Innherred samkommunestyre klage fra Jomar Berg på avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger til følge, med begrunnelsen av at en omdisponering av dette arealet vil medføre at det ikke kan benyttes til matproduksjon i fremtiden, videre kan det ikke påregnes at det omsøkte arealet kan tilbakeføres til landbruksproduksjon på kort sikt, samt at arealbestemmelsen for området er LNFR-formål, der det ikke er ønskelig å gi omdisponering samtykke av dyrka jord, til boligeiendommer så sentralt i kommunen. Videre vil en omdisponering av den omsøkte arealet redusere størrelsen på et allerede marginalt dyrkajordstykke, driften av det aktuelle jordstykket vurderes vanskeliggjøres, en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen, en omdisponering og senere fradeling vil bidra til en enda mer fragmentert nedbygging av kulturlandskapet i området.

Med hjemmel i jordlovens § 12 tar ikke Innherred samkommunestyre klage fra Jomar Berg på avslag på fradeling av 0,2 dekar bebygd areal og 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger til følge følgende begrunnelse: det er ikke gitt et omdisponeringssamtykke etter jordlovens § 9, videre vil en fradeling av den omsøkte tomten vil redusere størrelsen på et lite dyrka jordstykke liggende mellom sjøen og det omsøkte tomten, driften av dette jordstykket vil vanskeliggjøres, samt at en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Trøndelag for videre behandling.

Vedlegg:

1

Foto PDF

2

Klage på avslag på omdisponering av jord og fradeling av tomt - 1719/6/5 PDF

3

Avslag på søknad om omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord og fradeling av 1 dekar stor boligtomt fra 1719/6/5 Nordsivegen 236 - Jomar Berg PDF

4

Søknad PDF

5

Følgebrev PDF

6

Kart og situasjonsplan PDF

7

Søknad om dispensasjon PDF

8

Situasjonskart PDF

Saksopplysninger:

Jomar Berg har søkt fradeling og omdisponering av dekar til boligformål på sin eiendom.

Saka gjelder fradeling av et areal på 1 dekar, der 0,8 dekar består av fulldyrka areal på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger til boligformål. Eiendommen ligger LNFR-område i kommunedelplanen. Deler av den omsøkte tomten var benyttet som eiendommens tidligere tun, som ble flyttet på 1980 tallet, og som et vilkår for flyttingen, skulle dette huset ikke benyttes til boligformål igjen. Det er nå tenkt oppføring av ny bolig på denne delen av eiendommen. Eiendommen er bebygd med våningshus, garasje og det gamle våningshuset som er benyttet til redskapsbu.

 

Vedtaket lød:

Med hjemmel i Jordlovens § 9, Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95 og M-6/2003 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka areal på eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger med følgende begrunnelse: Omdisponeringen medfører at dyrkajord ikke kan benyttes til matproduksjon i fremtiden, videre kan det ikke påregnes at det omsøkte arealet kan tilbakeføres til landbruksproduksjon på kort sikt, samt at arealbestemmelsen for området er LNFR-formål, der det ikke er ønskelig å gi omdisponering samtykke av dyrka jord, til boligeiendommer så sentralt i kommunen. Videre vil en omdisponering av den omsøkte arealet redusere størrelsen på et allerede marginalt dyrkajordstykke, driften av det aktuelle jordstykket vurderes vanskeliggjøres, en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen, en omdisponering og senere fradeling vil bidra til en enda mer fragmentert nedbygging av kulturlandskapet i området.

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på fradeling av 1 dekar stor parsell fra eiendommen gnr. 6 bnr. 5 i Levanger med følgende begrunnelse: det er ikke gitt et omdisponeringssamtykke etter jordlovens § 9, videre vil en fradeling av den omsøkte tomten vil redusere størrelsen på et lite dyrka jordstykke liggende mellom sjøen og det omsøkte tomten, driften av dette jordstykket vil vanskeliggjøres, samt at en boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på eiendommen.

 

Fig. 1 Kart med arealeressurs

Kilde: Nibio sine gårdskart på internett 11.10.2017

Klagen:

(......)

Det klages over den totale vurderingen fra landbrukssjefen for avslag på søknaden.

Omdisponering — jordloven §9

Henviser til vedtaket der det ikke gis omdisponering av areal fordi:

  • Dyrkajord ikke kan benyttes til matproduksjon i fremtiden, videre kan det ikke påregnes at det omsøkte arealet kan tilbakeføres til landbruksproduksjon på kort sikt.
  • Arealbestemmelsen for området er LNFR-formål, der det ikke er ønskelig med omdisponering samtykke av dyrka jord, til boligeiendommer så sentralt i kommunen.

Henviser til planbeskrivelse Områderegulering for Kjønstadmarka 2, Levanger

20.09.2013, rev. iht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak 06.11.2013, sak 67/13 står det:

Lokalisering og bruk Planområdet (Kjønstadmarka) er på ca. 200 daa og ligger i nordhellingen på Kjønstad i Levanger kommune. Området er en blanding av dyrka jord, skog med middels bonitet og en del beiteområder. Bortsett fra nytt boligfelt i østlige deler av området, er det ellers spredt bebyggelse med bolighus, gårdsbruk og hytter. Utmarksområdene benyttes som tur- og rekreasjonsområde. Området har flott utsikt mot Trondheímsfjorden med ettermiddags— /kve/dssol. Dette sammen med overkommelig avstand til Levanger sentrum, gjør at området egner seg godt for utbygging.

Det ble benyttet over 100 dekar dyrket jord for å gjennomføre omdisponering fra dyrka jord

til boligformål i Kjønstadmarka, som ligger ca 200 meter fra tomten det søkes fradelt. Jeg kan

ikke se at jordlovens § 9, første ledd dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke vert eigna til

jordbruksproduksjon i framtida er benyttet ved omdisponering gjort i Kjønstadmarka. Ser

derfor ikke noe samsvar med mitt avslag om utskilling av et areal på 0,6 - 0,7 dekar dyrka

jord på eiendom 1719/6/5. Planbeskrivelsen sier videre at Kjønstadmarka 2 er et området som

egner seg godt for utbygging, dette strider imot avslaget mitt fra kommunen om at det ikke er

ønskelig med omdisponering av dyrka jord så sentralt i kommunen for eiendom 1719/6/5.

I 1955 var eiendom 1719/6/5 en fullverdig driftsplass med våningshus, uthus, brønnhus,

stabbur og dyrka jord (se vedlegg 1). Etter hvert ble det gjort en omdisponering på gården, der

flere av bygningene ble revet og erstattet med fulldyrkajord (se vedlegg 2). Bildene viser at

det er rundt 0,5 - 0,6 dekar med bebyggelse på den andre siden av veien, som var tilknyttet

nåværende redskapsbu, som ble omdisponert til fulldyrkajord. Det vil ikke bli noe endring i

totalarealet av fulldyrket jord på eiendommen fra 1955 til i dag, hvis tomten det er søkt for vil

bli innvilget med fradeling av 1 dekar tomt.

  • Omdisponering av den omsøkte arealet redusere størrelsen på et allerede marginalt

dyrkajordstykke, driften av det aktuelle jordstykket vurderes vanskeliggjøres, en

boligeiendom vil kunne medføre driftsmessige ulemper for den som skal drive jorda på

eiendommen.

Det allerede marginale jordstykke er vanskelig å drive med dagens landbruksutstyr, og en

omdisponering vil ikke medføre ekstra driftsmessige ulemper. Jeg kan heller ikke se at det

allerede marginale jordstykket har noen stor verdi som LNFR areal.

  • En omdisponering og senere fradeling vil bidra til en enda mer fragmentert

nedbyggíng av kulturlandskapet i området.

Kommunen har i avslag på søknad om omdisponering til boligtomt fra 1719/6/5 ikke

konkretisert spesifikke faktorer som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk

mangfold som kan komme i konflikt med nedbygging av kulturlandskapet i det aktuelle

området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet.

Da det i dag står et gammel våningshus, som benyttes til redskapsbu, på den omsøkte tomten

sees det ikke som uheldig fragmentering av kulturlandskapet å sette opp en ny bolig. Dagens

bygning er av en slik forfatning at et nybygg vil være mer estetisk riktig med tanke

kulturlandskapet.

Saksopplysninger:

Det vises til i vedtaket at: deler av den omsøkte tomten var tidligere benyttet som

eiendommens tun, som ble flyttet på 1980 tallet, og som et vilkår for flyttingen, skulle dette

huset ikke benyttes til boligformål igjen. Den nye boligen som ble satt opp på 1980 - tallet har ikke omdisponert noe dyrka jord med tanke på at den nye boligen er oppsatt i et området der det er uproduktiv skog. Det vil si at det ikke er gjort noen omdisponering som omfatter jordlovens §9. Undertegnede kan ikke se at det er gjort et vedtak på at bygningen ikke skal kunne brukes til

boligformål igjen. Eventuelle vilkår som er bestemt i det tidligere århundre/årtusen kan vel ikke være en avgjørende faktor for om det skal godkjennes en fradeling fra eiendommen eller ikke.

Annet

I forbindelse med boligbygging i Kjønstadmarka måtte jeg oppgi 4 dekar dyrka jord til

Levanger Kommune, med lovnad om en boligtomt i det nye boligområdet. Kommunen valgte

senere å kjøpe ut oss som grunneiere, og jeg fikk dermed ikke tomten jeg hadde tiltenkt min

datter. Da gården i dag ikke er drivverdig som et eget gårdsbruk, er det ønskelig å samle

familien på Nesset slik at familien sammen kan drive gården.

Med bakgrunn i at det i forbindelse med Kjønstadsmarka ble gitt tillatelse om omdisponering

av dyrkajord til boligformål er det uforståelig at jeg får avslag på omdisponering av 0,6 - 0,7

dekar jord på min eiendom. Ut fra jordlovens § 9 og § 12 bør det stilles like kriterier for

fradeling av dyrka jord til boligformål for både kommunen og meg som privatperson.

Viser til Alf Magnar Reberg fra SP (leder plan- utviklingskomiteen) sine uttalelser i

lokalavisa Innherred i august 2015, om at vil du bo i Levanger kan du nesten bo overalt. Han

påpeker at det er viktig for lokalsamfunnet at det gis mulighet for spredt boligbygging i

Levanger. Verdal kommunes ordfører Bjørn Iversen (AP) og Ove Morten Haugan leder

komite plan og samfunn (AP) sier i et uttalelse 16.08.2016 at det er viktig med betydelig

befolkningsøkning i sentrum. De sier at det bør legges til rette for ulike boligtyper med kort

vei til sentrum. Det er verken hensiktsmessig eller mulig å løse disse utfordringene uten å ta i

bruk nytt areal til utbygging. Overordnede landbruksmyndigheter gir Verdal kommune

honnør for den balanserte tilnærmingen de har valgt for også å kunne omdisponere noe

landbruksksareal til utbyggingsformål. Det altså i tillegg til en rekke ulike fortettingstiltak

innenfor dagens arealgrenser.

Vedtaket om avslag på omdisponering og fradeling bør trekkes tilbake og gis godkjenning til

fradeling og omdisponering i henhold til de argumenter som er gitt ovenfor.

Vurdering:

Bruk av dyrka jord til boligbygging i Kjønstadmarka er et areal som er utredet benyttet til boligfelt etter en lang og krevende reguleringsprosess, noe som ikke er tilfellet når det omsøkes fradeling av boligtomter enkeltvis. Bruk av god dyrka jord til boligformål sentrumsnært, bør skje i hht regulerings og planprosesser i hht moderne samfunnsplanlegging. Det å skulle disponere dyrka jord er ikke bare eiers ansvar, det er et ansvar som det er pålagt kommunene å ha et omforent ansvar for. Det medfører at det ikke alltid kan tillates en omdisponering på enkelte eiendommer. Omdisponering etter regulerings og planprosesser med omdisponering etter enkeltsøknader, kan derfor ikke sammenlignes.

Det er anført i klagen at arealet allerede er marginalt arronderingsmessig. Det er vanskelig å motsi dette. Dyrkajordkvaliteten i området vurderes å være så god at det kan være av interesse å drive landbruksproduksjoner som ikke krever store maskiner, f.eks, bær og enkelte typer grønnsaker.

Kommunen gjør vurderinger om biologisk mangfold i delingssaker i plan og bygningslovsbehandlingen som etterfølger behandlingen etter jordloven.

At Levanger kommune valgte å kjøpe ut grunneierne er ikke et moment som kan legges til grunn i vurdering av klagen jamfør § 9 i jordloven. Det kan heller ikke uttalelser fra enkelt lokalpolitikere, det må foreligge vedtak i de råd og utvalg som er gitt myndighet til å gjøre slike beslutninger.

Når det gjelder vilkår som er satt for tillatelser i forrige århundre/årtusen, er det noe som er gitt korrigerende vekt i det opprinnelige saksfremlegget. Ønske om et sterkt jordvern fra sentrale myndigheter gitt i jordlovens § 9 er gitt stor vekt.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune