Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 08.12.17

sak 46/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Klage på at Heidi Troset er innrømmet klageadgang på konsesjonsvedtak på parsellene 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger. Trond Knipenberg får konsesjon på parsellen 106/4, 117/3 og 118/3 i Levanger

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2017/1089 - /1719/106/4

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

08.12.2017

46/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd omgjøres Innherred samkommune sitt vedtak av om at Trond Knipenberg ikke får konsesjon på gnr. 106 bnr. 4, gnr. 117 bnr. 3 og gnr. 118 bnr. 3.

Klage fra Trond Knipenberg og Martin Friberg tas med dette til følge.

Med hjemmel i konsesjonslovens § 9 innvilges Trond Knipenberg konsesjon på eiendommen gnr. 106 bnr. 4, gnr. 117 bnr. 3 og gnr. 118 bnr. 3 til den avtalte prisen på kroner 75.000,-. Eiendommen skal benyttes til landbruksformål, og det settes vilkår om at den drives sammen med eiendommen gnr bnr. som Trond Knipenberg eier fra tidligere, samt at det settes 5 år lang boplikt på den samla eiendommen.

Vedtaket kan påklages etter konsesjonsloven. Klagen fremsettes til Innherred samkommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Som en følge av splittingen av Innherred samkommune vil saken etter 1.1.2018 følges opp av Levanger kommune og førstebehandling av en eventuell klage skjer i Levanger kommune.

Vedlegg:

1

Klage på innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4 - 1719/117/3 og 1719/118/3 til Trond Knipenberg - klager Heidi Troset PDF

2

Klage på innvilget konsesjon i sak 20171089 PDF

4

Søknad om konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 - Trond Knipenberg PDF

5

Kommentar til T Knipenberg klage PDF

6

Innvilget konsesjon for erverv av 1719/106/4, 1719/117/3 og 1719/118/3 - Trond Knipenberg - selger Martin Friberg PDF

7

JR26062017 PDF

Saksopplysninger:

Trond Knipenberg ble administrativt gitt konsesjon på erverv av parsellene 106/4,117/3 og 118/3 i Levanger Kommune. Eiendommene er totalt på 35,8 da, av dette 11,7 da dyrka mark, resten skogbevokst myr, 22,7 da og 1,3 da. åpen myr. Omsøkt pris var 75 000 kr.

Trond Knipenberg eier og driver Knipenberg, gnr 111/1.Eiendommen er på 159 da fulldyrka jord, 50 da beite og overflatedyrka, ca 800 da skog, til sammen 1093 da. Driftsform er vel 20 ammekyr og 40 andre storfe. Avstand til omsøkt parsell er 1,6 km i luftlinje fra tunet, og 2,3 km etter veg. Med leiejord drives ca 400 da jordbruksareal.

Heidi Troset, eier av Troset store, gnr 106/1 påklaget vedtaket og hevda rettslig klageinteresse. Dette spørsmålet ble behandlet av Samkommunestyret 18.8 2017 som ga klager medhold.

Troset sin klage angikk både konsesjonsvedtaket og spørsmålet om ho hadde rettslig klageinteresse. Samkommunestyrets vedtak omfatter begge spørsmåla.

Selger Martin Friberg og konsesjonssøker Trond Knipenberg klager i brev mottatt 18.09 2017 samkommunestyrets vedtak. Klagen er rettidig.

Hovedpunkta i deres klage er

  • Heidi Troset har ikke rettslig klageinteresse etter konsesjonsloven § 9 og Rundskriv M-2 2009.
  • Samkommunestyrets begrunnelse om arronderingsmessige gode løsninger er irrelevant for skjønnsutøvelsen etter konsesjonslovens § 9.

Innherred Samkommune har gitt Heidi Troset høve til å kommentere klagen. Hun hevder fortsatt klagerett ut fra avstand på 1,5 km fra Knipenberg, der konsesjonssøker bor, til parsellen og ut fra langsiktig forvaltning av egen eiendom.

Saken skal behandles etter konsesjonsloven der § 9 sier hvilke forhold som skal vektlegges:

1.

om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,

2.

om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,

3.

om erververen anses skikket til å drive eiendommen,

4.

om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Rundskriv M-2 2009 behandler i pkt 10.3 spørsmålet om klagerett, Rundskrivet er i ettertid erstatta med rundskriv M-3 2017, men dette punktet er uendra.

Vurdering:

Administrasjonssjefen vil først ta opp at saksframlegget i sak PS 31/17 ikke ga tydelige nok rammer for politisk behandling. Det førte til et uheldig vedtak.

Administrasjonssjefen er i hovedsak enig med konsesjonssøker og selgers klage.

  • Det er ikke grunnlag for å hevde at konsesjonssøkers erverv fører til driftsmessig dårlig løsning. Avstand fra gårdstun til ervervet parsell på 1,6 km anses som akseptabelt etter konsesjonsloven.
  • Det er ingen andre forhold under § 9 i konsesjonsloven som taler mot at konsesjon gis i dette tilfelle.
  • Det er grunn til å påpeke at konsesjonsbehandlinga skal vurdere om konsesjonssøknaden gir en god nok løsning etter lova, ikke om det teoretisk eller praktisk kan finnes løsninger som kan vurderes til å være bedre.
  • Etter rundskriv M2-2009 har Heidi Troset ikke rettslig klagerett i konsesjonssaken. Rundskrivet slår først fast at i hvilken grad vedtaket har faktiske og rettslig interesser er det viktigste. Rundskrivet bruker videre uttrykket «klagerens tilknytning», og om den er sterk nok til å hevde rettslig klageinteresse. Rundskrivet sier at interesse for tilleggsjord ikke er nok, og at om jorda går inn som en viktig del av vedkommendes ressursgrunnlag vil være et moment som taler for klagerettslig interesse.

Troset grustak blir nevnt flere ganger av partene i klager og tilsvar. Den omsøkte parsellen er regulert til LNF område, og formålet for konsesjonsonsbehandlinga er landbruk. Administrasjonssjefen anser derfor spørsmålene om grustak for å ikke tilhøre saken og kommenterer ikke dette videre.

Det er flere alternative veger videre. Administrasjonssjefen foreslår at klagen fra selger og konsesjonssøker tas til følge, og at dette betyr at konsesjonsvedtaket i saken består. Forvaltningslovens § 33, annet ledd hjemler omgjøring av vedtak. 

På dette vedtaket vil Heidi Troset ha rettslig klageinteresse og få mulighet til å klage. En eventuell klage må førstebehandles i et kommunalt organ og sendes Fylkesmannen i Trøndelag for avgjørelse.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune