Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 19.05.17

sak 20/17

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Regnskap og årsberetning 2016 - Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Arnstein Kjeldsen

arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no

74048255

Arkivref:

 2017/913 - /

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

19.05.2017

20/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2016 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 89,7 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2016» vedtas.

Vedlegg:

1

Årsberetning 2016 - Innherred samkommune PDF

   

2

Regnskap 2016 - Innherred samkommune PDF

   

3

Revisjonsberetning 2016 - Innherred samkommune PDF

   

4

Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2016 PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherred samkommunes årsberetning og årsregnskap for 2016 fram til behandling i Samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på kr 89 677 961,- fra de deltakende kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. Overføringen er nesten 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett for 2016 og regnskap 2015.

Enhet

31.12.2016

Budsjett inkl. endring

Forbruk i %

Avvik

31.12.2015

Endring 2015-2016

POLITISKE ORGANER

296 398

346 000

85,7

49 602

262 871

33 527

FELLESKOSTNADER

8 044 541

8 351 500

96,3

306 959

6 918 557

1 125 984

ØKONOMIENHETEN

6 870 459

7 554 610

90,9

684 151

6 725 705

144 754

IKT

17 003 720

16 401 222

103,7

-602 498

16 857 793

145 927

ORGANISASJONSENHETEN

6 917 902

7 354 098

94,1

436 196

6 376 478

541 424

KEMNER

4 080 300

4 843 700

84,2

763 400

4 039 024

41 276

ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING

9 633 432

10 174 500

94,7

541 068

8 809 500

823 932

SERVICEKONTOR

7 324 264

8 152 100

89,8

827 836

7 431 192

-106 928

DOKUMENTSENTER

6 376 659

6 192 700

103,0

-183 959

5 850 871

525 788

BRANN OG REDNING

23 130 286

21 098 300

109,6

-2 031 986

19 422 055

3 708 231

OVERFØRT FRA DELTAKENDE KOMMUNER

-89 677 961

-90 468 730

99,1

-790 769

-82 694 046

-6 983 915

 

0

0

 

0

0

0

Vurdering:

Deltakerkommunene i Innherred samkommune utredet fra 2015 sammenslåing, og utarbeidet i 2016 en intensjonsavtale om ny kommune. Ettersom denne ikke fikk flertall i begge kommuner ble det i stedet for forberedelse av sammenslåing startet arbeid med oppløsning av samarbeidsordninger i våre to kommuner. Administrasjonssjefen legger ikke skjul på at dette representerer et betydelig tap av effektivitet og utviklingskraft for vår region. Oppløsningen av samkommunen er ekstra krevende når andre kommuner, fylker og statsetater går motsatt retning og lager større fagmiljøer og tar ut stordriftsfordeler. Det er grunn til å frykte dårligere økonomi for våre kommuner ettersom en går glipp av stordriftsfordeler samtidig som en gjennom inntektssystemet må bidra til å finansiere ekstra tilskudd til kommuner som slår seg sammen.

Som det framgår av årsberetningen har samkommunen også i 2016 levert gode og effektive tjenester både direkte til innbyggerne i de to kommunene og støtte- og rådgivningstjenester til de to deltakerkommunene. Se også organisasjonskart med beskrivelser av tjenesteenhetene.

Det har vært noe ulik utvikling av de to kommunene samkommunen betjener i 2016. Mens Levanger hadde en folketallsvekst på 1,4 % (282 innbyggere) hadde Verdal en reduksjon på 0,2 % (36 innbyggere). Begge kommunene har imidlertid hatt en fin folketallsvekst siden etableringen i 2004. Verdal har økt med 7,4 % og Levanger med 11,3 %. Til sammen har folketallsveksten vært over 3.000 innbyggere i de to kommunene. Det må bety at kommunene har maktet å framstå som attraktive bosteder og at en har et næringsliv som makter å tilby arbeid til stadig flere innbyggere. Arbeidsledigheten har gått ned i begge kommunene i 2016 og ligger under landsgjennomsnittet.

Begge kommunene gjennomførte borgerundersøkelser i 2016 og fikk svært gode resultater på innbyggernes opplevelse av kvalitet på tjenestene, trygghet og tilhørighet. Etter administrasjonssjefens vurdering har Innherred samkommune bidratt til disse gode resultatene.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune