Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 19.05.17

sak 19/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Skatteoppkreverfunksjonen

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen

 

Arkivref:

 2017/1381 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Kontrollutvalget ISK

24.04.17

009/17

 

Samkommunestyret

19.05.2017

19/17

 

 

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.

Vedlegg

 1. Årsrapport 2016 for skatteoppkreveren i Levanger PDF
 2. Årsrapport 2016 for skatteoppkreveren i Verdal PDF
 3. Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 15.02.17, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune” PDF
 4. Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 15.02.17, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Verdal kommune PDF

Ikke trykte vedlegg

 • Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.11
 • Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til ”Kommune” v/rådmannen - Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten
 • Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 • Kontrollutvalget tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Kontrollutvalget tar kontrollrapportene 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering.
 • Kontrollutvalget har merket seg at skatteoppkreverkontoret ikke har nådd det fastsatte målkrav mht. omfanget av arbeidsgiverkontroll.

Saksbehandlers forslag til innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

 • Kontrollutvalget tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Kontrollutvalget tar kontrollrapportene 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering.
 • Kontrollutvalget har merket seg at skatteoppkreverkontoret ikke har nådd det fastsatte målkrav mht. omfanget av arbeidsgiverkontroll.

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2016 for skatteoppkreveren til orientering
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2016 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.

Vedlegg

 • Årsrapport 2016 for skatteoppkreveren i Levanger
 • Årsrapport 2016 for skatteoppkreveren i Verdal
 • Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 15.02.17, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune”
 • Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 15.02.17, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Verdal kommune

Ikke trykte vedlegg

 • Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.11
 • Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til ”Kommune” v/rådmannen - Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten
 • Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten

Saksopplysninger

Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget. 

Grunnlaget for denne kontrollen er ”Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 01.02.2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene:

 • Internkontroll
 • Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 • Skatte- og avgiftsinnkreving
 • Arbeidsgiverkontroll

Skatteetatens kontrollrapporter

Kontrollrapportene for 2016 inneholder for begge kommunene en merknad knyttet til omfanget av arbeidsgiverkontrollen, som ligger litt under det fastsatte mål krav. Det opplyses videre at det i forbindelse med skattekontorets kontrollhandlinger i 2016 er blitt gitt pålegg og anbefalinger.

Skatteoppkreverens beretning for skatteregnskapet 2016 for Verdal kommune

Den totale skatteinngangen for året 2016 utgjorde kr. 1 361 702 578, hvorav kr. 303 297 847 ble fordelt til kommunen. Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis kr. 1 348 033 662og kr. 280 360 357.

Skatteoppkreverens beretning for skatteregnskapet 2016 for Levanger kommune

Den totale skatteinngangen for året 2016 utgjorde kr. 2 129 140 704, hvorav kr. 452 141 000 ble fordelt til kommunen. Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis kr. 2 001 081 481og kr. 399 602 046.

Det anføres at skatteoppkreveren i tiden fremover vil ha økt fokus på tyngre innfordring og på å finne løsninger for skyldnere med store restanser. Det opplyses videre at bemanningen på arbeidsgiverkontrollen vil bli styrket i 2016.

Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte.

Vurdering

Skatteoppkrever er organisatorisk underlagt samkommunestyret. Kontrollutvalget har plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales kontrollutvalget å ta de fremlagte rapporter til orientering, med slik innstilling til samkommunestyret som fremgår av forslaget til vedtak.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune