Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 19.05.17

sak 18/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2016/6841 - /V32

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

19.05.2017

18/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Det ikke innføres lokal forskrift med utsatt spredefrist uten nedmolding i kommunene Levanger og Verdal med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser som viser til at en slik utsatt frist vil medføre en dårligere økologisk vannkvalitet i flere vassdrag i kommunen, samt i drikkevannskildene. I tillegg at det vil bli en vesentlig kostnad med å holde et oppdatert register over vannkvaliteten i de ulike vassdragene. Administrasjonen i Innherred samkommune finner dagens mulighet til å gi en dispensasjon fra datoen 1. september god nok til å ivareta landbruksnæringens behov for utkjøring av gjødsel, samt allmennhetens interesser i form av god økologisk vannkvalitet i vassdragene i kommunene. 

Vedlegg:

1

Forslag til lokal forskrift Levanger PDF

2

Forslag til lokal forskrift Verdal PDF

3

Levanger og Verdal landbruksforum PDF

4

Sametingets uttalelse - Anmodning om lokal forskrift om sprededato for husdyrgjødsel, Levanger og Verdal kommuner PDF

5

Mattilsynet PDF

6

Høringsuttalelse Verdal kommune - teknisk drift PDF

7

Høringsuttalelse kommuneoverlege ISK PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forslag til lokal forskrift om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel er lagt ut på høring med frist 30.4.2017 i hht forvaltningslovens § 37.

Innherred samkommune har mottatt følgende uttalelser innen høringsfristens utløp:

Uttalelse Verdal kommune- teknisk drift, ansvarlig drikkevann:

For Verdal sitt vedkommende er det spesielt viktig at det tas hensyn til at Leksdalsvatnet er kommunens drikkevannskilde. En utvidet periode for spredning av husdyrgjødsel rundt Leksdalsvatnet bør derfor unngås.

Uttalelse Levanger kommune- teknisk drift, ansvarlig drikkevann:

Da en utvidet periode for utkjøring av husdyrgjødsel rundt Hoklingen og Movatnet vil gi negativ innvirkning  på råvannskvaliteten til vår drikkevannskilde vil vi fraråde dette.

Uttalelse Innherred samkommune ved kommuneoverlege:

En slik forskrift om generell utviding av periode for utkjøring av husdyrgjødsel bør unnta nedslagsfeltet til drikkevann, slik at det alltid må søkes dispensasjon i nedslagsfeltet.

Uttalelse Mattilsynet:

Mattilsynet har mottatt deres dokument på høring. Høringen omhandler anmodning om å lage lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i kommunene Levanger og Verdal. Forslaget er etter det vi ser fremmet av interesseorganisasjon for landbruksaktivitet.

Høringsdokumentet inneholder en saksutredning og en vurdering hvor det foreligger en tydelig administrativ og faglig anbefaling om at det må søkes om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle (alternativ 1) framfor å utarbeide lokal forskrift. Som et alternativ 3 åpnes det for å utarbeide lokal forskrift. Alternativ 3 ble vedtatt av samkommunestyret.

Vårt anliggende gjelder beskyttelse av drikkevannskildene, direkte og gjennom nedbørsfeltet.

Vi mener det må være en forutsetning at det ikke spres så nære drikkevannskilder / vassdrag at det medfører risiko forurensning av vannet på kort eller lang sikt.

Hensynet til beskyttelse av vannkilder skal veie tungt, om ikke tyngst, og vi mener en lokal forskrift vil kunne medføre økt forurensing på lang sikt. Drikkevannsforskriftens § 4 sier bl.a., som et unntak til det generelle forbudet mot å forurense drikkevann, at «I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregår dersom det ikke forurenser drikkevannet…».

Vi vil også minne om kommunens plikter etter § 26, hvor for eksempel første ledd sier :

«Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk».

Mattilsynet ønsker ikke en lokal forskrift.

Vi mener det vil være feil å utvide sprededatoen på generelt basis, men at det heller bør være en fortsatt praksis med å søke om dispensasjon. Dette gir kommunene anledning til å vurdere hvert enkelt tilfelle på en bedre måte enn å sette generelle føringer slik det anbefales fra

samkommunestyret. Dersom det likevel skulle vurderes å etableres lokal forskrift, forutsetter vi at en slik praksis konsekvensutredes og at forskriften sendes på høring til alle aktuelle høringsparter i forkant.

Vi viser også til Folkehelsas veiledning om vannkilder og nedbørsfelt som bl.a sier:

Avrenning fra dyrket mark som har vært gjødslet med husdyrgjødsel, inneholder bakterier og andre organismer som kan utvikle seg i tarmen hos dyr. Dette er helsemessig betenkelig da en rekke sykdommer kan overføres fra dyr til mennesker (for eksempel Cryptosporidium parvum).

Husdyrgjødsel kan inneholde fenolliknende forbindelser som gir særlig dårlig lukt og smak på vannet etter klorering. Konsentrert beiting nær vannkilden kan gi tilsvarende problemer. Avrenning fra gjødslet mark kan inneholde betydelige mengder av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen som kan føre til overgjødsling (eutrofiering). Dette kan medføre fare for utvikling av algetoksiner i drikkevannsvannkilden.

Uttalelse fra Sametinget:

Sametinget har ingen kommentarer til arbeidet.

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kom inn 10.5.2017 kl. 11.24

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Vi viser til deres høringsforslag av 16.3.2017 i forbindelse med fastsettelse av lokal forskrift mht. siste dato for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal. Høringsfristen er oversittet, men vi viser til muntlig avklaring med Marian Hovin i samkommunen om utsatt frist til 10.5.2017 kl. 12:00.

 

Samkommunen har fattet følgende vedtak:

 

«Forslag om ny utsatt sprededato for husdyrgjødsel mv som sendes ut på høring ihht.

bestemmelsen i Forvaltningsloven om innføring av lokalforskrift, med de hensyn vi finner det rimelig og ta for å sikre forbedret økologisk vannkvalitet i de vassdragene som er registrert som dårlig. Forslaget innebærer i korte trekk:

 

Siste sprededato blir satt til 15. september, med 15 meter spredefri sone fra kanten av

vassdrag mv. og sjø og inn på dyrket mark.

 

Det frarås å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav på hellende mark mot vassdrag mv. og sjø i perioden 1. til 15. september.

 

Det vil bli en strengere vurdering av hver søknad om dispensasjon fra den lokale forskriften om den blir innført.

 

Forbud mot å spre senere enn 1. september i nedslagsfeltene til de vannforekomstene klassifisert med dårlig økologisk tilstand etter normen satt i EU’s vannrammedirektiv»

 

Miljøvernavdelingens vurdering

Verdal og Levanger inngår i Inntrøndelag vannområde, som fortsatt mangler koordinator/leder i arbeidet med å oppnå god økologisk tilstand i vannforekomstene. Innherred vannområde har etter vår vurdering de største utfordringene i vårt fylke mht. overgjødsling av småvassdrag. Deler av Hotranvassdraget samt mange sidebekker til Verdalsvassdraget, er eksempler på vannforekomster med stort behov for tiltak i nedbørsfeltet.

 

Det forventes at kommunene, der de er forurensningsmyndighet eller har andre virkemidler, benytter disse i arbeidet med tiltak for å oppnå felles mål om god økologisk tilstand innen 2021. Verdal og Levanger har meldt inn forslag til tiltak innen både avløp og landbruk i forbindelse med godkjenningen av Vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion. Beskrevne tiltak innen landbruk synes vage, som f.eks. «følge opp landbruksforurensning». Status for gjennomførte tiltak vil framover bli etterspurt av Fylkeskommunen som vannregionmyndighet, og rapportert videre til ESA.

Siste dato for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding er en faktor av stor betydning for vannmiljøet og som kommunen/samkommunen som forurensningsmyndighet har anledning til å påvirke. Det er flere eksempler på omfattende fiskedød etter spredning av organiske gjødselvarer på eng med etterfølgende nedbør, senest i Granaelva på Inderøy i 2015. Vannanalyser tatt ut om høsten i sidebekker til Verdalsvassdraget har vist svært høye konsentrasjoner av totalfosfor og totalnitrogen.

 

Vi forstår det slik at 1. september i dag gjelder som siste frist for gjødsling uten nedmolding i Verdal/Levanger, og at det evt. må søkes om dispensasjon om det ønskes utsatt frist. 

Konklusjon

Det er positivt at det tenkes en sonering, med en strengere praksis ved de mest utsatte vannforekomstene. Forslaget til lokal forskrift som nå foreligger, innebærer imidlertid ingen strengere praksis i nedslagsfeltet til sårbare vannforekomster enn i dag, men ellers en lempeligere praksis ved at fristen til for spredning uten nedmolding utsettes til 15. september.

 

Virkemidlene i gjødselvareforskriften (§ 23 4. ledd) bør i nedslagsfeltet til sårbare vannforekomster anvendes til å innføre en strengere praksis enn den generelle fristen 1. september for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. Å legge den generelle fristen 1. september til grunn, framstår som lite ambisiøst. Et tiltak med strengere spredepraksis enn det generelle vil framstå som et konkret tiltak innen landbruk, jf. tiltak som hittil er lagt inn i Vann-Nett som «følge opp landbruksforurensning».

 

En generell utsettelse for gjødsling uten nedmolding til 15. september i nedslagsfeltet til vannforekomster i god økologisk tilstand, innebærer en mindre steng praksis enn i dag, noe som er uheldig av bl.a. følgende grunner:

 

  • Det et poeng å opprettholde god økologisk tilstand der den anses god.
  • Det foreligger begrenset med kunnskap om alle vannforekomster, og vannmiljøtilstanden kan være verre enn antatt.
  • Dersom det først skal spres senhøstes, bør dette skje så tidlig som mulig. I henhold til gjødselvareforskriften skal det være en gjenvekst etterpå, som høstes eller beites, noe som i liten grad ivaretas ved spredning fram til 15. september

Vurdering:

Sametinget har ingen merknad til å innføre lokal forskrift.

Uttalelsene fra Levanger og Verdal kommuner og ved kommuneoverlegen jam i Innherred samkommune er tydelig på at det ikke er ønskelig med en utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel i nedslagsfeltene til drikkevannskildene i kommunene Levanger og Verdal. Mattilsynet er tydelige på at en lokal forskrift med utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding ikke er ønskelig ut fra hensynet til vannkvaliteten på særlig drikkevannsforekomstene.

Lages det et strenger lovverk rundt drikkevannsforekomstene enn ellers i kommunene, kan det medføre at kommunen må klausulere deler av drikkevannskilden, noe som medfører at kommunene må betale erstatning til grunneierne jamfør § 4, 12 og 26 i drikkevannsforskriften. Siden dette er et økonomisk spørsmål som krever en større utredning, er det vanskelig å se for seg å innføre et strenger lovverk rundt drikkevannskildene enn ellers i kommunen.

Videre vil lokalforskrift, slik den er innrettet, medføre at kommunen må oppdatere oversikten over den økologiske vannkvaliteten i hvert enkelt vassdrag. Bøndene må også holde oversikt på den økologiske vannkvaliteten i vassdragene, slik at de vet hvor de kan spre og ikke. Dette kommer av at næringen har et ansvar for å holde seg oppdatert på hvilke lovverk som gjelder for deres virksomhet til enhver tid. Da vurderes det enklere og billiger å kunne innvilge dispensasjoner fra det nasjonale regelverket etter søkade fra de næringsutøverne som kan ha behov for en utsatt frist for utkjøring av husdyrgjødsel uten nedmolding på eng. Videre vil kommunene som myndighet kunne ha en bedre oversikt over behovet for gjødsellager.

Siden 2012 har det pågått et arbeid med å bedre den økologiske vannkvaliteten i de ulike vassdragene i kommunen vha. informasjonsarbeid, kontroller og bevisstgjøring. I tillegg har bønder i nedslagsfeltet til Hotranvassdraget, som de eneste i Nord-Trøndelag, hatt mulighet til å søke et ekstraordinært tilskudd via Regionalt miljøprogram, dersom de innretter seg på et vis der de bl.a. forplikter seg til å bruke husdyrgjødsla si innen 10. august hvert år. Denne ordningen hadde det vært ønskelig og fått innført også i andre deler av kommunene Levanger og Verdal. Dersom det innføres lokal forskrift med utsatt spredefrist uten nedmolding, er ikke utenkelig at denne ordningen vil bli tatt bort i sin helhet. Videre har Innherred samkommune fått innvilget midler til et prosjekt i Hotranvassdraget, som et pilotprosjekt for å få bevisstgjort bøndene mtp. diffus landbruksavrenning.

Konklusjon

Det foreslås at det ikke innføres lokal forskrift med utsatt spredefrist uten nedmolding i kommunene Levanger og Verdal med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser som viser til at en slik utsatt frist vil medføre en dårligere økologisk vannkvalitet i flere vassdrag i kommunen, samt i drikkevannskildene. I tillegg at det vil bli en vesentlig kostnad med å holde et oppdatert register over vannkvaliteten i de ulike vassdragene. Administrasjonen i Innherred samkommune finner dagens mulighet til å gi en dispensasjon fra datoen 1. september god nok til å ivareta landbruksnæringens behov for utkjøring av gjødsel, samt allmennhetens interesser i form av god økologisk vannkvalitet i vassdragene i kommunene.

Gå til topp

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune