Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 19.05.17

sak 16/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Søknad om fradeling av 44,6 dekar fulldyrka jord fra 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

Arkivref:

 2015/5580 - /1721/137/2

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

19.05.2017

16/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det dispensasjon fra omdisponeringsforbudet og det tillates omdisponering av 2,2 dekar på venstre side av adkomst til eiendommen til juletreproduksjon.

Med hjemmel i jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av 44,6 dekar fulldyrka areal, på vilkår av dette arealet selges til en landbrukseiendom i aktiv drift. Tillatelsen begrunnes med behovet for å reise kapital til en tilleggsnæring som eierne driver i dag og vil styrke driftsgrunnlaget på et annet landbruksforetak i aktiv drift.

Vedtaket med vilkår kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Innherred samkommune innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

**** slutt på innstilling – ikke slett dette Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknader, saksfremlegg og kommunikasjon i saken siden 2015.

Saksopplysninger:

John Olav Oldren og Gunn Helen Grønn har endret sin søknad om deling av sin eiendom den 28.3.2017. saken har pågått siden mai 2015.

Det er søkt om fradeling av 44,6 dekar fulldyrka areal, for å beholde 28 dekar fulldyrka areal og elvekant 17dekar, 3,3 dekar tun og 3,3 dekar på venstre side ved avkjørsel ved vei.

Formålet med fradelingen er å selge dyrka jorda til et nabobruk som er i aktiv drift og som har leid jorda i en periode, samt skaffe kapital til å utvikle lakseturismen og etablere juletreproduksjon. Eiendommen ligger i et LNFR-område, hvor det ikke er åpnet for spredt boligbygging. Eiendommen er bebygd med våningshus, kårbolig, driftsbygning med et lakseloft og ei koie ved elva.

Selvstendig jordbruksdrift på eiendommen 137/2 er opphørt og jorda leies ut til et nabobruk, som det er inngått en avtale om kjøp av dyrkajorda med, dersom fradelingen går i orden. Søkerne har gjennom en årrekke opparbeidet seg en eksklusiv kundekrets fra inn og utland som har kjøpt fiske. Eierne vurderes, av administrasjonen i Innherred Samkommune, å være dedikert til å drive denne virksomheten.

Arealressursen på eiendommen gnr. 137 bnr. 2 i Verdal utgjør til sammen 92 dekar, derav 69,1 dekar fulldyrka jord, annet markslag 5,7 dekar, bebygd, elvebredd etc 17,2 dekar. 

Fig. Revidert kart med arealressurs

Klikk for større kart

Kilde: Søknaden

På overstående kart er det avmerket hvilke områder som søkerene ønsker og beholde.

Søknaden er vurdert etter Jordlovens §§ 1, 9 og 12 samt rundskrivene M-35/95 og M-1/2013.

Vurdering:

§ 1. Føremål

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.

§ 12. Deling

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja.

(……)

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.

Omdisponering

Dyrka jord skal ha et sterkt vern, og det kan i gitte tilfeller godkjennes omdisponering av fulldyrka jord. I dette tilfellet er det omsøkt omdisponering på en parsell på 2,2 dekar til juletreproduksjon. Parsellen ligger som innklemt areal og kan tillates omdisponert, da det er en reel fare for at dette arealet kan gå ut av bruk.

Fradeling

Det er åpnet for fradeling av teiger som kan tillegges andre bruk i aktiv drift, der forholdene ligger til rette for det. Det er i mange tilfeller klart at hele eiendommen bør selges som tilleggsjord/eiendom. Det er ikke en ønskelig situasjon og splitte en eiendom slik, det er omsøkt. For å kunne i møte komme søkers ønsker er dette en måte å løse situasjonen på. I dette tilfellet har saken versert i mellom søker, administrasjon og politikker i Innherred samkommune i snart to år. Det vektlegges at søker driver en tilleggsnæring som de ønsker å reise kapital til, samt at det er et ønske om å styrke et nabobruk.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i delingssaker vanligvis delegert til landbrukssjefen. Siden dette er en sak av prinsipiell karakter tas den opp til behandling i Innherred Samkommunestyre. Det presiseres at dette er behandling opp mot jordloven. Behandling etter Plan- og bygningsloven blir gjennomført etter at en eventuell klagesak er avgjort.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune