Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.02.17

sak 6/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Berit Hakkebo

berit.hakkebo@innherred-samkommune.no

74048222

 

Arkivref:

 2012/4489 - /140

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

09.02.2017

6/17

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar samkommunestyret å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal datert 1. februar 2017 på høring fram til 15. mars 2017.

Vedlegg:

1

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I plan- og bygningslovens § 10-1 Kommunal planstrategi kreves det at kommunene minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet, og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyrene vedtok den første planstrategien for Levanger og Verdal i 2012. Den ble samtidig innarbeidet i kommunenes plan- og styringssystem. Planstrategiens kapittel om planbehov er i ettertid justert.

Forslag til Planstrategi 2017-2020 bygger på gjeldende planstrategi og «helhetlig samfunnsanalyse» for kommunene, hvor blant annet kunnskapsgrunnlag, delanalyser og drøftinger av strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen fra gjennomførte planprosesser ligger til grunn.

Som en del av planstrategiprosessen skal også synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner innhentes. Dette ble gjort i møte 17. januar. I møtet ble bla behovet for felles og koordinert interkommunal og regional planlegging sett fra kommunalt ståsted drøftet. Drøftingene ligger til grunn for forslag til interkommunale og regionale planbehov. i kap. 5.

Det anbefales videre å legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av planstrategien. Det er derfor gjennomført åpne møter i begge kommuner hvor forslag til målbilde for 2030 og kommunenes viktigste muligheter og utfordringer i årene fremover var tema. Det kom innspill i begge møtene som er hensyntatt i planstrategiforslaget.

Vurdering:

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal forslag til vedtak gjøres offentlig minst 30 dager før samkommunestyrets 2. gangs behandling. Forslag til planstrategi for Levanger og Verdal 2017-2020 bør derfor legges på offentlig høring i fram til 15. mars 2017, slik at 2. gangs behandling i samkommunestyret blir 23. mars. Deretter går saken går til endelig behandling i kommunestyrene.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune