Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.02.17

sak 5/17

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Levanger og Verdal - felles kommunedelplan næring 2017-2020

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Øystein Kvistad

 

 

 

Arkivref:

  - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

09.02.2017

5/17

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Forslag til felles kommunedelplan næring 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plan og bygningslovens kapittel 10 stiller krav til kommunene om å utarbeide en planstrategi og egne kommuneplaner som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

I kommunenes planstrategi, vedtatt i Levanger og Verdal som hhv. sak 28/13 og 58/13, sist revidert i Levanger og Verdal som hhv. komsak 27/15 og komsak 39/15, er det vedtatt hvilke planer som skal utarbeides eller revideres framover. Planstrategien slår fast at Kommunedelplan næring er én av i alt seks kommunedelplaner som skal fornyes.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt i Verdal kommunestyre 15.12.14 og Levanger kommunestyre 17.12.14, er førende for samtlige kommunedelplaner som samlet skal dekke den kommunale aktiviteten. Kommuneplanens samfunnsdel har således vært et spesielt viktig grunnlagsdokument i arbeidet med Kommunedelplan næring.

Den nye næringsplanen skiller seg fra foregående utgave på flere punkter. Der en tidligere hadde en strategisk del for perioden 2008-2020 og en 4-årig tiltaksplan, er den strategiske planen og tiltakene nå samlet i én og samme plan. Dette for å nå målet om å utarbeide en næringsplan som er konkret og kortfattet og som inneholder tydelige mål og tiltak. Tidligere planers fokus på enkeltområder (kultur og reiseliv, landbruk og mat, miljøbasert næring, helseteknologi, industri og energi osv.) er forlatt til fordel for en helhetlig tilnærming til næringsbegrepet. Næring er næring. Følgelig heter ikke planen lenger «Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning» men enkelt og greit «Kommunedelplan næring» (det vil dkomme en egen temaplan for landbruk og naturforvaltning ila. 2017).

Uten at det skal leses som kritikk av tidligere planverk skal det erkjennes at kommunene tidligere til en viss grad har tillatt seg å mene meget og mangt på vegne av næringslivet. I det nye planforslaget er det gjort et poeng av at næringsplanen kun skal omhandle de områder som kommunene faktisk har ansvar for, og som direkte eller indirekte påvirker utvikling av næringslivet i regionen. Det har gitt en kortere, mer oversiktlig, konkret og ikke minst handlingsrettet næringsplan.

Opprinnelig var det tenkt at næringsplanen skulle inneholde et eget kapittel om utfordringsbildet. For å komprimere planen er dette løftet ut, men kapitlet kan gjenfinnes som vedlegg til saken. Vedlegget er en summarisk gjennomgang (i stikkordsform) av argumenter og utfordringer som er kommet fram gjennom diskusjoner med berørte aktører. De fem sidene vedlegges for å dokumentere prosessen bak utarbeidelsen av plandokumentet og for å beskrive utgangspunktet for de valg som er gjort i den endelige planen. Forslaget til næringsplan bygger blant annet på innspill fremkommet over en toårsperiode fra aktører i akademia, politikken og næringslivet. Sistnevnte har eksempelvis vært involvert gjennom flere arbeidsmøter med næringsforumene i de to kommunene, samt at Proneo har vært engasjert som prosjektdriver og møtefasilitator mellom næringsliv og det offentlige for å sikre god forankring for planarbeidet. Enhetsledere i Levanger, virksomhetsledere i Verdal og kommunalsjefer i begge kommuner er invitert til å gi sine innspill til næringsplanen for å sikre god tverrfaglighet fra kommunenes ulike virksomhetsområder.

Næringsplanen er bygget opp over samme lest som øvrig planverk, der en i kapittel 6 har en oppdeling i delmål og strategier (tidligere benevnt innsatsområder). Enkeltsatsinger og prioriterte tiltak skal gå fram av næringsplanens handlingsdel (kapittel 7) som i oppsett skal være lett gjenkjennelig fra f.eks. økonomiplanen.

Oppsummert kan en si at Kommunedelplan næring 2017-2020 skal sikre at kommunestyrenes strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling. Planen er styrende for hvordan kommunene ivaretar rollen som tilrettelegger for næringslivet og prioriterer innsats som er viktig for dette området. Planen er samtidig et redskap for å avstemme kommunenes innsats med behov og utviklingsplaner i næringslivet.

Vurdering:

Forslaget til Kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal og Levanger vurderes å være et godt utgangspunkt for å definere kommunenes bidrag i å utløse næringsmessig vekstpotensial i kommunene Levanger og Verdal i hht. uttalt målbilde for 2030.

Det er viktig at Kommunedelplan næring revideres fortløpende slik at den fanger opp politiske og markedsmessige trender tidlig. Bare slik blir planen et relevant styringsdokument og et viktig hjelpemiddel for å skape nye og sikre og utvikle eksisterende arbeidsplasser, både private og offentlige.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11- 14 legges skal planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker før 2. gangs behandling.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune