Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 17.11.16

sak 30/16

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Plan for forvaltningsrevisjon

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

 

KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen

 

Arkivref:

2016/1667 - /033

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret 17.11.2016 30/16

 

Kontrollutvalgets innstilling:

 • Samkommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019. Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon mht. enheten Brann og redning.
 • Samkommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg:

1

Plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Kontrollutvalgets sak 11/16
 • Kontrollutvalgets sak 22/15
 • Kontrollutvalgets sak 14/15 «Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2016»
 • Samkommunestyret sak 17/13
 • Kontrollutvalgets sak 003/12 ”Forvaltningsrevisjon av samkommunens enheter
 • Kontrollutvalgets sak 014/10 ”Forvaltningsrevisjon av samkommunens enheter
 • Samarbeidsavtale for Innherred samkommune, vedtatt i Verdal kommunestyre 26.11. 2012 og i Levanger kommunestyre 21.11. 2012
 • Standard for forvaltningsrevisjon - RSK 001
 • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 • Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
 • Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken legges fram til diskusjon i møte uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet

Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til samkommunestyret for videre behandling.

Forslag til innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019. Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon mht. enheten Brann og redning.
 • Samkommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til samkommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019. Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon mht. enheten Brann og redning.
 • Samkommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Innherred samkommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 • Kontrollutvalgets sak 11/16
 • Kontrollutvalgets sak 22/15
 • Kontrollutvalgets sak 14/15 «Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2016»
 • Samkommunestyret sak 17/13
 • Kontrollutvalgets sak 003/12 ”Forvaltningsrevisjon av samkommunens enheter
 • Kontrollutvalgets sak 014/10 ”Forvaltningsrevisjon av samkommunens enheter
 • Samarbeidsavtale for Innherred samkommune, vedtatt i Verdal kommunestyre 26.11. 2012 og i Levanger kommunestyre 21.11. 2012
 • Standard for forvaltningsrevisjon - RSK 001
 • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 • Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
 • Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ba revisor starte opp arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i møte den 08.12.15, sak 22/15. Kontrollutvalget diskuterte også plan for forvaltningsrevisjon under eventuelt i sitt møte den 16.02.16, hvor det ble protokollført følgende:

«Kontrollutvalget diskuterte plan for forvaltningsrevisjon. Sekretær redegjorde for sine forventninger til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ga signaler om at utvalget slutter seg til disse.

Kontrollutvalget ga signaler om at plan og byggsak må vurderes som tema og at planverkene må sees i sammenheng.»

Kontrollutvalget behandlet statusrapport fra revisor i møte den 12.04.16, sak 11/16. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

 • «Kontrollutvalget tar saken til orientering
 • Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger med hensyn til forvaltningsrevisjon.
 • Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen om prosjektet oppfølging av ulovlig bygging i neste møte.»

Revisor har avlevert sitt forslag til plan for forvaltningsrevisjon, se vedlegg. Det vises til dette.

Vurdering

Ut fra de kravene som stilles til offentlig sektor må forvaltningsrevisjon være, og oppfattes som å være relevant og å gi merverdi. Dette vil først og fremst være hos kommunestyret(ene), men også hos de øvrige «interessenter». (kommunenes administrasjon, innbyggerne, samt sentrale myndigheter og allmenheten).

Det stilles derfor de samme krav til kontrollsektoren som til alle andre som skal selge inn et produkt, en tanke, ide eller konsept.

På denne bakgrunn må det stilles strenge krav til hvilke prosjekter en foreslår og med hvilken vinkling. En må ha et kritisk blikk på prosjektnavn, formål, ordvalg og formuleringer. Det må også være redegjort for hvorfor en mener det enkelte prosjekt/tema peker seg ut – og på en enkel og for alle forståelig måte. Slik at alle kan danne seg et inntrykk av hvor vesentlig det vil være å sette inn ressurser for å gjennomføre det enkelte prosjekt.

Kontroll må sees i en bred sammenheng og må i utgangspunktet omfatte alle de elementene av en organisasjon (resurser, systemer, prosesser, kultur, struktur og oppgaver) som samlet sett skal bistå medarbeiderne i deres arbeid på en slik måte at organisasjonen når sine mål.

Det er derfor noen spørsmål en bør stille seg selv og ta stilling til:

1. Hva ønsker en å oppnå med forvaltningsrevisjon

2. Hensiktsmessig fordeling mellom prosjekter som skal sikre hhv.:

  a. Utvikling og bedre måloppnåelse

  b. Effektiv og målrettet forvaltning og tjenesteproduksjon

  c. At lovmessige krav for virksomheten og kommunale vedtak blir overholdt, herunder rettsikkerhet, likebehandling, saklighet i forvaltningen og rett tjenesteleveranse

3. Prosjektene må rette seg mot interessentenes behov. På hvilke områder og med hvilke temaer er det viktigst for interessentene at kontrollressursene blir anvendt til.


Produksjonen i Innherred samkommune kommer dels til erstatning for produksjon i deltaker kommunene og til dels som et ledd i deltaker kommunens egen produksjon i form av støttefunksjoner. Planene for forvaltningsrevisjon i samkommunen og i kommunene bør derfor sees i sammenheng.

Gå til topp

 


<<forrige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune