Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 02.06.16

sak 20/16

<<forrige sak | vedtak |  neste sak>>

 

Innherred samkommune brann og redning - Fremtidsbildet for brannordningen

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Rigman Pents

rigpen@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2016/3754 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

02.06.2016

20/16

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar beskrivelsene til orientering og gir sin tilslutning til at det igangsettes videre utredningsarbeid med dette grunnlaget.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Utredning: Innherred samkommune brann og redning - Fremtidsbildet for brannordningen PDF

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

I arbeidet med kommunereformen har ikke Brann- og redning som enhet i samkommunen blitt inkludert på samme vis som øvrige enheter. Dette blant annet fordi det foreligger en egen brannstudie i Stortinget. Denne vil gi formentlig gi konsekvenser for kommunenes handlingsrom m.h.t. å organisere egen brann- og redningstjeneste.

Den vedlagte utredningen beskriver Innherred samkommunes brann- og redningstjeneste og ser på ulike måter som brann- og feiervesenet kan bli organisert og dimensjonert på i fremtiden, slik at både lovpålagte og andre oppgaver kan utføres tilfredsstillende. Ved dimensjoneringen er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den ROS-analyse som foreligger i kommunene. Utredningen er et startpunkt for opprettede interne gruppers videre arbeid.

Utredningen er et ledd i å sikre at brann- og redningsvesenet kan utføre sine tjenester iht. gjeldende lover, forskrifter og ROS-analyse. Utredningen er også en mulighet for å engasjere de ansatte i brann- og redningstjenesten slik at de kan få lov til å påvirke den fremtidige arbeidsplassen sin.

I tillegg er det en målsetting å få til en best mulig ressursutnyttelse og økonomisk gevinst.

Vurdering:

Hovedtrekkene i brannstudien er større enheter, opp mot ett brannvesen i hvert fylke. Dette sammen med den interne evalueringen og erfaringsbasen m.h.t. tjenesteleveranse, medarbeiderundersøkelser, økonomisk utvikling, kompetansebehov og øvrige framtidsbehov danner basis for videre utvikling.

Det settes sammen arbeidsgrupper som skal arbeide med ulike scenario, og dette skal sluttføres høsten 2016, slik at valg for videre utvikling kan tas i samkommunestyret.

Vurderinger for øvrig framgår av vedlagte utredning.

Gå til topp


<<forrige sak | vedtak |  neste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune