Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 09.10.14

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

09.10.2014

Tid:

09:00 - 10:00

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 20/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 21/14

Referater

utredning

vedtak

video

PS 22/14

Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Innherred Samkommune

utredning

vedtak

video

PS 23/14

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

utredning

vedtak

video

PS 24/14 1719/94/2 Klage på avslag på søknad om omdisponering av og fradeling av 2,4 dekar dyrkajord og beite til to boligtomter utredning vedtak video
PS 25/14 Fritak fra kommunale verv - Line Thorsen - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK utredning vedtak video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 13+2 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf - forfall
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv - forfall
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf - forfall
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv - forfall
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Svein Erik Veie Levanger Ap -ap, krf x Anne Grete Krogstad
Ingen vara Levanger H -h - Andreas Jenssen Hjelmstad
Ingen vara Levanger   -v, sv - Hanne Ihler Toldnes
Ingen vara Verdal Ap -ap, krf - Anne Grytbakk
Pål Sverre Fikse Verdal Sp -sp, sv x Anne Segtnan

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Ola Stene rådmann Levanger kommune

Inger Storstad

møtesekretær

Ove Haugrud

web-ansvarlig

 

I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

 

 

PS 20/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 12. juni 2014 godkjennes.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 12. juni 2014 godkjennes
| ^

 

 

PS 21/14 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Referatene tas til orientering.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.
| ^

 

 

 

PS 22/14 Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Tertialrapport for Innherred Samkommune pr 31.08.14 tas til etterretning.
| ^

 

 

PS 23/14 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 på høring samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
| ^

 

 

PS 24/14 1719/94/2 Klage på avslag på søknad om omdisponering av og fradeling av 2,4 dekar dyrkajord og beite til to boligtomter

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag:

«Klagen tas til følge med følgende begrunnelse:

Parsellene vil ikke på noen av sidene grense direkte mot landbruksareal - parsellene grenser mot vei og mot privateiendommer. Området har ikke vært i bruk for landbruk de siste 10 årene, og fradelingen er ikke til hinder for drift av det tilgrensende landbruksarealet.»

Avstemning:

Ved alternativt votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og alternativt forslag fra Høyre, ble administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 10 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det ikke dispensasjon fra omdisponeringsforbudet og klage på avslag på søknad om omdisponering av inntil 2,4 dekar dyrka jord og beite til boligformål tas ikke til følge, da det ikke er i tråd med formålet med jordloven og dyrka jorda på det omsøkte arealet er av en slik kvalitet at denne er godt egnet til landbruksproduksjon.

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det ikke dispensasjon fra delingsforbudet og klage på søknad om fradeling av to boligtomter på til sammen 2,4 dekar tas ikke til følge, med begrunnelse i at arealet i sin helhet omfatter dyrka jord og beite.

Saken sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling. 
| ^

 

 

PS 25/14 Fritak fra kommunale verv - Line Thorsen - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Lars Forberg erstatter Line Thorsen som nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK.

 

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune