Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 24.04.14

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

 

 

Møtested:

Kommunestyresalen,Verdal kommune

Dato:

24.04.2014

Tid:

09:00 -10:35

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 7/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 8/14

Referater

utredning

vedtak

video

PS 9/14

ISK Brann og redning - Evaluering

utredning

vedtak

video

PS 10/14

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

vedtak

video

PS 11/14

Kontrollutvalgets årsrapport 2013

utredning

vedtak

video

PS 12/14

Regnskap og årsberetning 2013 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 13/14

Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - fakturabeløp

utredning

vedtak

video

PS 14/14

Svar på klage på søknad om fradeling av en bebygd tomt og to ubebygde tomter fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn

utredning

vedtak

video

PS 15/14

Vurdering av flere oppgaver til samkommunen og arbeidet med ny kommunestruktur

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 15+3 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf - ordfører - forfall
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf - forfall
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv - forfall
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Edvard Øfsti Levanger Ap varamedlem 4 x Robert Svarva
Håkon Hafell Verdal Krf varamedlem 1 x Kjetil Aarstad
Anne Kolstad Verdal Sv varamedlem 1 x Anne Segtnan
Knut Snorre Sandnes Verdal H varamedlem 1 x sak 14/14 for
Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Ola Stene rådmann Levanger kommune

Inger Storstad

møtesekretær

Ove Haugrud

web-ansvarlig

Terje Wist

ass. revisjonssjef

Til toppen 

 

 

PS 7/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet forslag på at protokoll fra samkommunestyrets møte 30. januar 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 30. januar 2014 godkjennes.

Til toppen 

 

PS 8/14 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet forslag på at referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen 

 

PS 9/14 ISK Brann og redning - Evaluering

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

KomRev Trøndelag IKS v/Rikke Haave redegjorde for rapporten

Ingen forslag i møtet.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret merker seg at ikke alle forskriftsmessige krav er ivaretatt og ber administrasjonssjefen om å følge opp «rapporten ISK Brann og redning – evaluering».

Samkommunestyrets vedtak og rapporten «ISK Brann og redning – evaluering» oversendes kommunestyrene i deltakerkommunene til orientering.

Til toppen 

 

PS 10/14 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar årsrapportene 2013 for skatteoppkreveren til orientering

Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2013 fra Skatt Midt-Norge til orientering,

Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.

Til toppen 

 

PS 11/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” til orientering.

Til toppen 

 

PS 12/14 Regnskap og årsberetning 2013 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

KomRev Trøndelag IKS v/Terje Wist hadde en kort kommentar til beretningen.

Ingen forslag i møtet.

Avstemning:

Punktvis avstemming med følgende resultat:

Punkt 1. Enstemmig

Punkt 2. Enstemmig.

VEDTAK:

Innherred samkommunes årsregnskap for 2013 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 80,9 millioner kroner.

Administrasjonssjefens årsberetning for 2013 vedtas.

Til toppen 

 

PS 13/14 Reguleringsplan Stokkberget, Åsen - fakturabeløp

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Innherred samkommune aksepterer en reduksjon i gebyr, i henhold til kommunens gebyrregulativ punkt 4a), fra kl. 29 150,- til kr. 18 000,-.

Klagen fra Åsen Eiendomsutvikling AS, dat. 06.11.13, på gebyrets størrelse tas ikke til følge. 

Til toppen 

 

PS 14/14 Svar på klage på søknad om fradeling av en bebygd tomt og to ubebygde tomter fra eiendommen 1721/57/1 Sand - Torunn Hildrum og Frode Grønn

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Repr. Anne Grete Valbekmo ba om å få vurdert sin habilitet i saken da hun er nær venn med klager.

Ved votering ble Anne Grete Valbekmo enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 andre ledd.

Vararepr. Knut Snorre Sandnes tiltrådte.

Arbeiderpartigruppen i ISK v/Kristin Johanne Hildrum fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Klagen imøtekommes.

Verdal Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Klager gis tillatelse til omdisponering av to parseller som omsøkt til boligtomter.

Begrunnelse: Det omsøkte arealet er i dag krattbevokst og berører ikke dyrka jord og beite.

Klager gis ikke medhold når det gjelder klage på søknad om fradeling av kårbolig. Avslaget begrunnes som følger:

Kårbolig vurderes som nødvendig med tanke på videre drift av gården. At kårboligen ikke er hensiktsmessig i forhold til sin funksjon, er forhold som ikke kan vektlegges i hht. rundskrivene og spesifiserende brev fra LMD.

Arbeiderpartigruppen i ISK v/Kristin Johanne Hildrum trakk deretter sitt forslag.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og forslaget fra Verdal Høyre v/Knut Snorre Sandnes ble Verdal Høyre sitt forslag vedtatt med 16 stemmer mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Klager gis tillatelse til omdisponering av to parseller som omsøkt til boligtomter.

Begrunnelse: Det omsøkte arealet er i dag krattbevokst og berører ikke dyrka jord og beite.

Klager gis ikke medhold når det gjelder klage på søknad om fradeling av kårbolig. Avslaget begrunnes som følger:

Kårbolig vurderes som nødvendig med tanke på videre drift av gården. At kårboligen ikke er hensiktsmessig i forhold til sin funksjon, er forhold som ikke kan vektlegges i hht. Rundskrivene og spesifisering brev fra LMD.

Til toppen 

 

PS 15/14 Vurdering av flere oppgaver til samkommunen og arbeidet med ny kommunestruktur

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.04.2014 - video

Forslag i møte:

Arbeiderpartigruppen i ISK v/Anne Grete Hojem fremmet følgende forslag til nytt

pkt. 2:

2. Saken oversendes deltakende kommuner til behandling.

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over Arbeiderpartigruppen i ISK sitt forslag til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar saken til orientering.

Saken oversendes deltakende kommuner til behandling.

Til toppen 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune