Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 30.01.14

sak 5/14

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Årsrapport Innherred samkommune 2013

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Berit Hakkebo

berit.hakkebo@innherred-samkommune.no

74048222

 

Arkivref:

 2014/626 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

30.01.2014

5/14

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Årsrapport 2013 for Innherred samkommune tas til orientering.

Vedlegg:

Årsrapport 2013 for Innherred samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Årsrapporten for 2013, med fokus på utvikling og måloppnåelse, inngår i kommunenes plan- og styringssystem som ble vedtatt i Levanger og Verdal i henholdsvis kommunestyresak 89/08 og 139/08, og revidert i samkommunestyrets sak 18/12. Årsrapporten er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi.

Hensikten med årsrapporten fremgår i plan- og styringssystemets del 4.2.3:

Årsrapportens fokus er utviklingen av kommunene. Det skal her vurderes om utviklingen går i retning måloppnåelse ut fra gitte politiske styringssignaler i planstrategien, føringer i kommuneplanens samfunnsdel, delmål og målindikatorer i kommunedelplanene og økonomiske forutsetninger i økonomiplanen. Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig kvalitet på kommunale tjenester ut fra gjeldende forutsetninger.

Ved avvik fra planlagt utvikling og vedtatte mål, skal det vurderes om innsatsen skal endres eller om målene skal justeres, gjennom justering eller rullering kommunens planer.

Av del 5 fremgår det at årsrapporten skal utarbeides i januar hvert år.

Den første årsrapporten, for 2012, ble utarbeidet i 2013. Ambisjonen var da å etablere et redskap for årlig rapportering knyttet til utvikling og måloppnåelse, som en del av grunnlaget for å vurdere endringer i planverket.

Det er en ambisjon at kvaliteten på plan- og styringssystemet og styringsdokumentene i det skal bedres år for år. Slik det over litt tid utvikles gode styringsredskaper. Derfor ble årsrapportene evaluert av formannskapene i Levanger og Verdal i henholdsvis sak 84/13 og sak 89/13.

Tilbakemeldingen fra formannskapet i Levanger var ønske om større fokus på måloppnåelse.

Det samme ønsket formannskapet i Verdal, i tillegg til mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser. Dette er tilbakemeldinger som vil bli vektlagt i arbeidet med å utvikle årsrapportene som styringsredskap framover.

<<forrige sak | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune