Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 30.01.14

sak 3/14

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Tiltaksanalyse i vannrammedirektivet Innherred samkommune -perioden 2014-2021

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Mariann Hovin

mariann.hovin@innherred-samkommune.no

 

 

Arkivref:

 2012/5206 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

30.01.2014

3/14

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Tiltaksanalysen for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune godkjennes og oversendes Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som er vannregionmyndighet i Trøndelag.   

Vedlegg:

1

Innspill til Sør-Trøndelag Fylkeskommune ang. tiltak for prioriterte vannforekomster i Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune PDF

   

2

Oppsummering av vannkvaliteten i Innherred samkommune på 12.08.2013 PDF

   

3

Tiltaksanalyse vannrammedirektivet Innherred samkommune PDF

Utrykte vedlegg:

Sak i samkommunestyret 3.10.2013

Saksopplysninger:

For å kunne gjennomfører vannrammedirektivet kreves en plan med oversikt på hvilke vannforekomster som er forurenset og hvilke som er i risiko for å bli forurenset, hva som er forurensningskilden og hvilke tiltak som kan treffes for å oppnå bedre vannkvalitet, samt kostnaden og kostnadsfordelingen knyttet til det. Kommunen er tillagt myndighet i form av Plan og bygningsloven, Forurensningsloven og Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv og må gjennom disse lovverkene komme frem til tiltak som sikrer god økologisk vannkvalitet. Innherred samkommune, Landbruk og PBOM, Levanger kommune og Verdal kommune, teknisk avdeling har gått igjennom de vannforekomstene som trenger tiltak og kommet frem til en handlingsplan, en tiltaksanalyse. Slik Vannregionmyndigheten har bedt om.

Vurdering:

Vann er et felles gode, som blant annet kommunene har ansvaret for å bidra til å sikre i form av tillagt myndighet. Det følger ikke eksterne midler til vannrammedirektivet og de fleste kostnadene knyttet til arbeidet må forurenser ta selv, men også kommunen må se på sitt ansvarsområdet og bruke handlingsrommet innenfor de gitte rammer. Det vil bli viktig for kommunen å se handlingsrommet ved økonomiplanlegging, arbeidsplanlegging og ansvarsområder for så å bruke det i arbeidet med å sikre god vannkvalitet. Et viktig arbeid med å sikre god økologisk vannkvalitet er å mobilisere rundt temaet, forsøke å knytte til seg abonnenter på avløpsnettet, bevisstgjøre næringsutøvere i hva de kan gjøre for å unngå å fare for forurensning etc. Planen strekker seg fra 2015 til 2021 og det vil bli viktig de de kommende år å implementere vannrammedirektivet i det daglige virke.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune