Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 30.01.14

sak 40/13

<<sakliste | vedtakneste sak>>

 

Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien)

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Arnstein Kvelstad

arkv@innherred-samkommune.no

74048200

 

Arkivref:

 2014/59 - /M74

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

30.01.2014

2/14

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune støtter hovedtrekkene i Brannstudien og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle brann- og redningstjenesten.

Vedlegg:

Brannstudiens innlednings- og sammendragskapittel PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsdokument

Saksopplysninger:

Brannstudien (lenket dokument) er en grundig studie av forholdene i Norske brann og redningsvesen med fokus på organisering og ressursbruk.

Arbeidsgruppen har vært bredt sammensatt med vekt på kommunal og faglig kompetanse fra brann og redning og med forankring i fagforbund. I tillegg ble kjønn, jf. likestillingsloven § 21 og geografisk tilknytning vektlagt.

Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og redningsvesena i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009) Brannsikkerhet:

- Færre omkomne i brann

- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier

- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner

- Styrket beredskap og håndteringsevne

- Mindre tap av materielle verdier

Mandatet til arbeidsgruppen åpner ikke for å vurdere flytting av ansvaret for å etablere og drifte brann- og redningsvesenet. Oppgavene skal fortsatt være et kommunalt ansvar.

Brannstudien foreslår 3 modeller for hvordan fremtidens brann og redningsvesen kan organiseres.

  1. Fylkesvise brannvesen.
  2. Fylkesvise brannvesen med geografiske tilpasninger.
  3. Brannvesen som dekker minst 20.000 innbyggere.

Arbeidsgruppen bak studien mener alt. 1 og 2 har størst potensiale for å utvikle brann- og redningsvesenet faglig og øke kvaliteten på tjenestene. Fordeler vil være mer robuste fagmiljøer med ressurser til å drive med kunnskapsutvikling, læring og analyse, som bidrar til nødvendig utvikling (dette mener arbeidsgruppen er et svært viktig argument). Gruppen legger også til grunn at forslagene skal ligge innenfor dagens kostnadsramme.

Administrasjonssjefen ser at retningen i alternativ 1 og 2 er aktuell for Nord-Trøndelag også, herunder mulighetene for et felles brannvesen for Nord-Trøndelag. Men det er fra vårt ståsted viktig å understreke at krav til innsatstid ikke må svekkes, slik at vi kan opprettholde en god lokal beredskap for våre innbyggere. Det betinger lokal tilstedeværelse svært mange steder. Dagens brann- og redningsvesen har høy tillit i befolkningen og et godt omdømme, og det må vi sørge for å ivareta, også med en eventuell ny organisering.

Nord-Trøndelag har store geografiske variasjoner og før et felles brann og redningsvesen etableres bør også de store geografiske avstandene tas med i vurderingene, for å sikre innbyggerne best mulig tjenester. Videre mener vi det er viktig at det følger omstillingsmidler for å lette en slik omfattende endring i organisering.

Det forebyggende arbeidet vil kunne bli bedre med et større brannvesen, da dette vil skape større og mer robuste fag- og kompetansemiljøer, samt at det vil løfte kvaliteten på det brannforebyggende området videre gjennom for eksempel analyser, forvaltning og brannforløpsvurdering.

Vi støtter hovedtrekkene i Brannstudien og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle brann- og redningstjenesten.

<<sakliste | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune