Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 20.11.13

sak 35/13

<<forrige sak | vedtaksakliste>>


Revidering av delegeringsreglement av Innherred samkommune

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Ingunn Riseth

 

Arkivref:

 2013/8045

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

20.11.2013

35/13

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Forslag til revidering av samkommunens delegeringsreglement vedtas av samkommunestyret

Vedlegg:

1

DelegeringsreglementISK-revidert PDF

2

Delegeringsreglement-isk PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Samkommunens delegeringsreglement, senest revidert den 11.11.2010 i sak 48/10.
  2. Forslag til revidert delegeringsreglement

Saksopplysninger:

Innherred Samkommunes delegeringsreglement ble vedtatt den 29.1.2004 i sak nr. 05/04. Revisjon har etter dette blitt foretatt den 28.4.2006 og 11.11.2010.

Delegeringsreglementet er ikke oppdatert etter at forsøksordningen med samkommunen ble erstattet med en fast ordning etter kommunelovens kapittel 5 B, §§ 28-2a til 28-2v, og det er derfor behov for en revidering.

Vurdering:

Det er i det reviderte forslaget ingen prinsipielle endringer i forhold til nåværende delegeringsreglement. Det er gjort noen endringer i oppsettet, og det er forsøkt å gjøre reglementet litt mer oversiktlig ved å dele det inn i fire punkter (generelle bestemmelser, delegasjon til ordfører, delegasjon til politiske utvalg og delegasjon til administrasjonssjefen).

Det er bare punkt 2 i det reviderte reglementet som inneholder en ny bestemmelse:

«Ordførerens oppgaver og myndighet fremgår av kommuneloven § 9

Ordfører i samkommunestyret er rettslig representant for samkommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Ordfører har myndighet til å foreta anmeldelse, begjære påtale og inngi stevning på vegne av samkommunen i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre»

Når det gjelder myndighet til å begjære påtale, fremgår det av straffeloven § 79 nr.5 at det er samkommunestyret som kan begjære påtale i saker hvor samkommunen er fornærmet. Det er upraktisk at samkommunestyret skal foreta slik anmeldelse, og loven gir adgang til at denne myndigheten kan delegeres videre til ordfører, faste utvalg og administrasjonssjefen. Det er derfor foreslått i revidert reglement at ordfører tildeles denne myndigheten. Det har vært reist spørsmål fra kemneren om mulighet for å få tildelt myndighet til å begjære påtale i saker på skattebetalingsområdet, men dette må eventuelt skje i en egen delegering fra ordfører.

Når det gjelder myndighet etter smittevernloven, bemerkes at det ikke fremgår av samarbeidsavtalen mellom Levanger kommune og Verdal kommune at dette ansvarsområdet skal overføres fra kommunene til samkommunen. Dette synes å bero på en formell «glipp», og det anbefales at dette rettes opp. Det antas at dette må gjøres med vedtak i begge kommunestyrene.

Med bakgrunn i dette tilrår administrasjonssjefen at forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

<<forrige sak | vedtaksakliste>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune