Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 13.06.13

sak 20/13

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Framtidig døgntilbud øyeblikkelig hjelp

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Anne Kari Haugdal

Arkivref:
2010/2853 - /H30

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret 13.06.2013 20/13  
       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredes videre som en del av det tjenestetilbudet Levanger og Verdal allerede har, og at det i utredningsarbeidet søkes løsninger som styrker samhandlinga med fastlegene og Innherred interkommunale legevakt for å sikre et kvalitativt godt tilbud.

Vedlegg:

Protokoll styremøte Innherred interkommunale legevakt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Helse- og omsorgtjenesteloven

Saksopplysninger:

Samkommunestyret i Innherred samkommune behandlet sak om øyeblikkelig hjelp døgntilbud i sak: http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/121101_skom.html#36

Samkommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.

2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.


Etter vedtaket i samkommunestyret ble saken behandlet av kommunestyrene i Verdal og Levanger.
 

Verdal kommunestyre behandlet saken i sak 110/12 http://www.verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/20121126/11012-Oyeblikkelig-hjelp/ , og fattet følgende vedtak:

  1. Levanger, Verdal og Frosta kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
  2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.

Levanger kommunestyre behandlet saken i sak 68/12 http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/211112/PS-6812-Oyeblikkelig-hjelp/ , og fattet følgende vedtak:

  1. Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.
  2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.
  3. Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i kommunestyret.

Styringsgruppa og arbeidsgruppa har i løpet av høsten 2012 og våren 2013 fulgt opp punkt 1 og 2 i kommunestyrevedtakene. Punkt 3 i vedtaket som kommunestyret i Levanger fattet, er det ikke arbeidet med. Dette som følge av vedtaket i Verdal kommunestyre. Målet høsten 2012 var å utrede grunnlaget for en eventuell søknad om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser til Helsedirektoratet innen fristen 01.03.13.

 

Ifølge det nye lovverket og samhandlingsreformen skal oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skje i samsvar med LEON-prinsippet; behandling på Laveste Effektive Omsorgs Nivå. Dette gjelder også ved behov for øyeblikkelig hjelp jf Lov om helse- og omsorgstjenester §3-5

 

Arbeidsgruppa og styringsgruppa har med bakgrunn i innspill fra fastleger og legevaktsleger, og institusjonsledere og sykepleiere tilknyttet legevakta, konkludert med at etablering av 4 øyeblikkelig hjelp døgnplasser i tilknytning til legevakta, blir en uhensiktsmessig og kostbar løsning for kommunene. Enheten blir liten, den faglige kontinuiteten blir sårbar, det er mange oppgaver som skal løses av mange leger, og den blir dyr å drifte i og med at døgnprisen per plass overskrider tilskuddet fra Helsedirektoratet (50%) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) (50%) på kr 4.330,-.

 

05.02.13 ble det i styringsgruppemøte besluttet at kommunene Frosta, Levanger og Verdal ikke søker om tilskudd fra Helsedirektoratet og HNT i 2013. Styringsgruppa besluttet å søke løsninger for etablering av tilbudet med andre kommuner, for å sikre større volum og kvalitet på etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

 

I 2013 har Helsedirektoratet blant annet gitt tilskudd til 6 kommuner som sogner til Ringerike sykehus, hvor kommunene får kjøpt øyeblikkelig hjelp døgnplasser av sykehuset samt etablere døgnplasser i utvalgte kommune, se denne lenka. Denne modellen ble drøftet i styringsgruppa 29.04.13 hvor også representanter fra HNT deltok. Det ble avklart i møtet at HNT ikke vil gå for en slik løsning som kommunene i tilknytning til Ringerike sykehus har gjort. Det ble enighet om at det videre utredningsarbeidet fortsetter i kommunal regi, og ikke i samarbeid med sykehuset.

 

Dialogen med HNT fortsetter, men vi etterlever signalene om at HNT ber oss etablere et tilbud utenfor sykehuset. Vi utreder øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og ser det i sammenheng med andre tjenestetilbud kommunene har, og legger fortsatt opp til samarbeidsløsning mellom kommunene; hvor for eksempel Levanger kommune sørver Verdal kommune og ev Frosta kommune med øyeblikkelig hjelp avdeling, mens Verdal kommune sørver Levanger kommune med rehabiliteringsavdeling. Slik kan vi ta ut stordriftsfordeler på de tjenester som trengs å spesialiseres.

 

Styret i Innherred interkommunale legevakt behandlet vår henvendelse 28.05.2013, og fattet følgende vedtak:

Styret kan ikke pålegge/tilplikte legene i IIL IKS nye/andre oppgaver ut over det legevakt omfatter jfr Helse- og Omsorgstjenesteloven og legeavtalene mellom KS og Legeforeningen ASA 4310. Styret tar derfor ikke stilling til hvilke løsninger som kan være aktuelle, da dette tilligger de deltagerkommunene som utreder et slikt tilbud.

 

Utviklingen i saken siden sist den var oppe i samkommunestyret tilsier at samkommunestyret behandler saken på nytt for å gi et justert mandat for videre arbeid.

Vurdering:

Vi kan bli vesentlig bedre på å tilby økt innsats innen omsorg og pleie ved akutt økte behov, og vi kan bli bedre på å samarbeide internt mellom de ulike aktørene i tjenestene – særlig kan samarbeidet mellom pleie- og omsorgstjenestene og fastlegene styrkes.

De sykehjemmene Verdal og Levanger har, har hatt ulik praksis med hensyn til hva slags medisinsk behandling de har tilbudt. Noen av institusjonene har for eksempel praktisert intravenøs behandling med væske og antibiotika når forholdene har ligget til rette for det i mange år – det vil si at sykehjemslegen har vurdert tilstanden som avklart og personalet som kompetent i den aktuelle situasjonen.

For brukere som allerede er i hjemmetjenesten eller sykehjem, kan det være et bedre alternativ å få behandling der de allerede er. Behovet for avklaring er større hvis det dreier seg om en pasient man ikke kjenner så godt, og det er mer krevende å følge utviklingen og registrere endringer når personalet ikke er kjent med brukeren. Kravet er at et slikt kommunalt tilbud skal bli like bra, eller bedre enn sykehusinnleggelse.

De pasientene som er aktuelle å behandle i en kommunal institusjon, er de som er relativt lite krevende i en sykehusavdeling. I sykehuset eksisterer allerede den kompetansen kommunene må bygge opp. Kostnadene pr seng blir svært høy, og det fører til at det blir mindre igjen, både av kompetanse og økonomi, i det øvrige tjenestetilbudet hvor behovet er størst. Levanger og Verdal bør styrke de eksisterende tjenestene, og utvikle øyeblikkelig hjelp døgntilbud i tilknytning til de tilbudene kommunene allerede har:

Akuttmedisinske alarmtjenester: Fastlege/legevakt i beredskap som responderer på alarm fra AMK og henvendelser fra publikum via telefon eller andre henvendelsesmåter døgnet rundt.

Akuttmedisinsk behandlingstilbud: Fastlege/tilsynslege/legevakt som i rett tid gjør en medisinsk vurdering og avgjør på hvilket tjenestenivå behandlingen kan gjennomføres. Så lenge behandlingen kan gjennomføres i kommunehelsetjenesten er fastlege eller tilsynslege medisinsk ansvarlig, mens legevaktslegen eventuelt er ansvarlig inntil at nødvendig informasjon når ansvarlig lege.

Akutte pleietjenestetilbud: Hjemmesykepleie i samarbeid med fastlege/legevakt, eventuell akutt sykehjemsplass hvis pleiebehovet er omfattende. Dette forutsetter at fastlege/legevakt oppfatter tilstanden som tilstrekkelig avklart og uten behov for avklarende sykehusinnleggelse.

Akutte omsorgtjenestetilbud: Hjemmesykepleie/hjemmehjelp eventuell akutte avlastningsopphold i institusjon ved plutselig behov for eksempel ved uforutsette hendelser hos personer som til daglig utfører omsorgsoppgavene.

Ved å bygge på det en allerede har, samtidig som en ser på oppgaver som krever større faglig spesialisering enn det som kan leveres i dag, krever at en finner gode samarbeidsløsninger mellom kommunene for å sikre hele befolkning tilgang på gode tjenester. En slik løsning vil bedre ivareta de økonomiske utfordringene kommunehelsetjenesten står overfor framover. Administrasjonssjefen tilrår Innherred samkommune fortsetter utredningen av å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av det tjenestetilbudet Levanger og Verdal allerede har, og at det i utredningsarbeidet søkes løsninger som styrker samhandlinga med fastlegene og Innherred interkommunale legevakt for å sikre et kvalitativt godt tilbud på lavest mulige nivå.

<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune