Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

15.11.2012

Samkommunestyret 01.11.12

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger kommune

Dato:

01.11.2012

Tid:

12:00 - 13:15

 

Sakliste som PDF -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Åpning og merknader - video  -  opprop - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 30/12

Godkjenning av møteprotokoll

 protokoll

vedtak

video 

PS 31/12

Referater

 utredning

vedtak

video 

PS 32/12

Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget

 utredning

vedtak

video 

PS 33/12

Fritak fra kommunale verv - Terje Veimo - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK

 utredning

vedtak

video 

PS 34/12

Anmodning om utvelgelse av representant for deltakelse i arbeidsgruppe for landbrukspolitisk handlingsplan

 utredning

vedtak

video 

PS 35/12

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

 utredning

vedtak

video 

PS 36/12

Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

 utredning

vedtak

video 

PS 37/12

Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt

 utredning

vedtak

video 

PS 38/12

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Innherred samkommune

 utredning

vedtak

video 


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 14+4 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - forfall
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Nina Bakken Bye Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv - forfall
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf - forfall
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Edvard Øfsti Levanger Ap vara 4 x Anne Grete Hojem
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H vara 1 x Nina Bakken Bye
Jostein Trøite Levanger Sv vara 3 x Hanne Ihler Toldnes
Håkon Hafell Verdal Krf vara 1 x Kjetil Aarstad

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef

Jostein Grimstad

rådmann VK

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Anne Kari Haugdal

samhandlingskoordinator

Rigmor Strand Bakkan

økonomikonsulent


Merknader:
I forbindelse med godkjenning av innkalling og sakliste ble det kritisert at møtetidspunkt ble endra på kort varsel.

Permisjoner:
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet, kl. 12.40, etter behandling av sak PS 36/12.

Orienteringer:

·         Orientering om arbeidet med etterkalkyler byggesaksgebyr, jfr. sak 29/12 - Arnstein Kjeldsen - video
  -  ^

 

 

PS 30/12 Godkjenning av møteprotokoll

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 13. september 2012 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 13. september 2012 godkjennes.
  -  ^

 

 

PS 31/12 Referater

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  -  ^

 

PS 32/12 Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag til vedtak (som en følge av vedtak i Verdal kommunestyre, sak PS 102/12):

Nytt medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune:

Kristine Karlgård, sp

Nytt medlem i kontrollutvalget Innherred samkommune:

John Hermann, frp

Avstemning:

Voll’s forslag til vedtak, på valg av Kristine Karlgård som medlem og nestleder enstemmig vedtatt.

Voll’s forslag til vedtak, på valg av John Hermann som nytt medlem enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Nytt medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune:

Kristine Karlgård, sp

Nytt medlem i kontrollutvalget Innherred samkommune:

John Hermann, frp
  -  ^

 

 

PS 33/12 Fritak fra kommunale verv - Terje Veimo - oppnevning av nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kari Johanne Kjerkol erstatter Terje Veimo som nytt varamedlem til kontrollutvalget ISK.
  -  ^

 

 

PS 34/12 Anmodning om utvelgelse av representant for deltakelse i arbeidsgruppe for landbrukspolitisk handlingsplan

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Samkommunestyret velger følgende representant til faggruppa som skal vurdere utfordringsbildet i landbruket på Verdal og Levanger: Hans  Heieraas og Ove Morten Haugan

Avstemning:

Voll’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret velger følgende representant til faggruppa som skal vurdere utfordringsbildet i landbruket på Verdal og Levanger: Hans  Heieraas og Ove Morten Haugan
  -  ^

 

 

PS 35/12 Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner.
  -  ^

 

 

PS 36/12 Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Anne Grete Valbekmo (H) fremmet på vegne av Verdal og Levanger Høyre følgende forslag til vedtak – nytt punkt 3:

Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i samkommunestyret.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Valbekmo’s forslag til vedtak, nytt pkt. 3, avvist med 11 mot 7 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling i sin helhet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.    Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.

2.    I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.
 
 -  ^

 

 

PS 37/12 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Administrasjonssjefens innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Administrasjonssjefens innstilling, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Administrasjonssjefens innstilling i sin helhet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.    Levanger og Verdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer, følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.

2.    Levanger og Verdal kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.

3.    Levanger og Verdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet.
 
 -  ^

 

 

PS 38/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Innherred samkommune

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012 - video 

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak i sin helhet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2013 og Økonomiplan for 2013-2016 for Innherred samkommune

2.    Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2013:

·         Verdal kommune kr. 33.700.890,-

·         Levanger kommune      kr. 46.097.760,-

3.    Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i lenke i budsjettdokumentet.

  -  ^

 

<< | møteplan | >>  | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune