Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 01.11.12

sak 38/12

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Innherred samkommune

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255

Arkivref:
 2012/7722 - /

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

01.11.2012

38/12

 

       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2013 og Økonomiplan for 2013-2016 for Innherred samkommune
  2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2013:
    • Verdal kommune     kr. 33.700.890,-
    • Levanger kommune kr. 46.097.760,-
  3. Nye betalings- og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i lenke i budsjettdokumentet.

Vedlegg:

1

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Innherred samkommune PDF

- Beskrivelser av tiltak i tiltaksplanen PDF

- Enhetenes budsjettkommentarer PDF

- Gebyrer og betalingssatser 2013 PDF

2

Kontrollutvalget ISK, sak 16/11 - forslag til driftsbudjett 2013 PDF

3

Økonomiske hovedoversikter PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2013, en økonomiplan for perioden 2013 - 2016, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Økonomiplan for Innherred samkommune (ISK) 2013– 2016 er endret fra tidligere år ved at den nå har fått samme oppbygging som morkommunenes økonomiplaner.

Økonomiplanen inngår i plan- og styringssystemet og er kommunens arena for fordeling av økonomiske ressurser. Ressursfordelingen skjer i samsvar med langsiktige føringer i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel og ut fra vurderinger av hvilke tiltak som samlet sett gir best mulighet for å oppnå ønsket utvikling.

Økonomiplanen er utgangspunkt for å etablere god økonomistyring over en lang tidshorisont så vel som i hverdagsutfordringenes prioriteringer. Den økonomiske styringen krever vurderinger av hvordan kommunale inntekter skal optimaliseres og hvordan kommunale utgifter skal holdes på riktig og forsvarlig nivå, samtidig som den vedtatte kvaliteten på tjenestetilbudene ivaretas.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av det vedlagte dokumentet.

<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune