Gå til hovedside Innherred samkommune

Innherred samkommune

 

01.11.2012

Samkommunestyret 14.06.12

sakliste PDF

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger Rådhus

Dato:

14.06.2012

Tid:

10:00 - 11:25 -  oppmøte

 

Sakliste | som PDF   -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll | som PDF   -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

PS 14/12

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 26. april 2012

protokoll

vedtak

video

PS 15/12

Referater

utredning

vedtak

video

PS 16/12

Gebyrregulativ for byggesak - passivhus.

utredning

vedtak

video

PS 17/12

Gebyr ved behandling av konsesjons- og delingssaker

utredning

vedtak

video

PS 18/12

Kommunalt plan- og styringssystem

utredning

vedtak

video

PS 19/12

Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015

utredning

vedtak

video

PS 20/12

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

vedtak

video

PS 21/12

Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

 
Av Samkommunestyrets medlemmer møter 11+3 av 18:

Bjørn Iversen

Verdal

Ap

-ap, krf

x

ordfører

Robert Svarva

Levanger

Ap

-ap, krf

x

varaordfører

Anne Grete Krogstad

Levanger

Ap

-ap, krf

x

 

Arild Børseth

Levanger

Ap

-ap, krf

-

forfall

Anne Grete Hojem

Levanger

Ap

-ap, krf

x

 

Jann Karlsen

Levanger

Krf

-ap, krf

x

  

Einar Theodor Bangstad

Levanger

H

-h

x

  

Nina Bakken Bye

Levanger

H

-h

x

 

Hans  Heieraas

Levanger

Sp

-sp

x

 

Hanne Ihler Toldnes

Levanger

Sv

-v, sv

x

 

Kristin Johanne Hildrum

Verdal

Ap

-ap, krf

x

 

Kjetil Aarstad

Verdal

Ap

-ap, krf

-

forfall

Lennart Johansson

Verdal

Ap

-ap, krf

-

forfall

Linn Beate Tromsdal

Verdal

Ap

-ap, krf

-

forfall

Marit Voll

Verdal

Sp

-sp, sv

x

 

Anne Segtnan

Verdal

Sp

-sp, sv

-

forfall

Johannes Rosvold

Verdal

V

-frp, v

-

forfall

Anne Grete Valbekmo

Verdal

H

-h

-

forfall

Britt Tønne Haugan

Levanger

Krf

vara 3

x

Arild Børseth

Håkon Hafell

Verdal

Krf

vara 1

x

Lennart Johansson

Pål Sverre Fikse

Verdal

Sp

vara 2

x

Anne Segtnan

Ingen vara

Verdal

 

 

-

Kjetil Aarstad

Ingen vara

Verdal

 

 

-

Linn Beate Tromsdal

Ingen vara

Verdal

 

 

-

Anne Grete Valbekmo

Ingen vara

Verdal

 

 

-

Johannes Rosvold

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef

Jostein Grimstad

rådmann VK

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Berit Hakkebo

rådgiver utviklingsstab

Anne Kari Haugdal

samhandlingskoordinator

Ragnhild Holmberg Aunsmo

kommuneoverlege

Kristin Bratseth

kommunalsjef

 

Orienteringer:

·         Arbeidet med utredning om etablering av intermediær avdeling v/Anne Kari Haugdal
- presentasjon PDF - video

·         Lovfesting av samkommune v/samkommuneordfører Bjørn Iversen - video

 

 

PS 14/12 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 26. april 2012.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 26. april 2012 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 26. april 2012 godkjennes.  -  ^

 

 

PS 15/12 Referater

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  -  ^

 

 

PS 16/12 Gebyrregulativ for byggesak - passivhus

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Innføring av lavere gebyrsats ved bygging av passivhus vurderes i forbindelse med behandling av gebyrregulativet for byggesak /behandlingen av budsjettet for 2013.

Avstemning:

Forslag i møtet vedtatt med 8 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

Innføring av lavere gebyrsats ved bygging av passivhus vurderes i forbindelse med behandling av gebyrregulativet for byggesak /behandlingen av budsjettet for 2013.   -  ^

 

 

PS 17/12 Gebyr ved behandling av konsesjons- og delingssaker

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i FOR-2011-12-14-1336: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsetter Innherred samkommunestyre følgende gebyr for behandling av søknader om delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendom:

1      Ved behandling av søknader om konsesjon fastsettes det to satser:

Sats 1 ved enkle/kurante saker:    kr 2500

Sats 2 ved øvrige saker:              kr 5000

2      Delingssaker etter jordloven fastsettes til kr 2000 i gebyr.  -  ^

 

 

PS 18/12 Kommunalt plan- og styringssystem

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.  -  ^

 

 

PS 19/12 Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – under ”Utvikle effektive løsninger for tjenesteproduksjon” – side 4 – ny siste setning:

Utvidelse av ISK-samarbeidet vurderes.

Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag - nytt tilleggspunkt -

under strategiske valg side 4:

Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i samkommunen ved aktive innspill overfor veimyndighetene.

Håkon Hafell (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag - nytt tilleggspunkt – under strategiske valg side 4:

Utvikle en strategi for å øke antall lærlinger i samkommunen.

Avstemning:

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Haugans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Hafells tilleggsforslag vedtatt med 12 mot 2 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, med vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1vedtar samkommunestyret å legge forslag til planstrategi for kommunene Levanger og Verdal datert 7. juni 2012 ut til offentlig ettersyn fram til 25. august 2012.

Tillegg – under ”Utvikle effektive løsninger for tjenesteproduksjon” – side 4 – ny siste setning:

Utvidelse av ISK-samarbeidet vurderes.

Tillegg - nytt tilleggspunkt - under strategiske valg side 4:

Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i samkommunen ved aktive innspill overfor veimyndighetene.

Tillegg - nytt tilleggspunkt – under strategiske valg side 4:

Utvikle en strategi for å øke antall lærlinger i samkommunen.  -  ^

 

 

PS 20/12 Skatteoppkreverfunksjonen

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Samkommunestyret tar årsrapportene 2011 for skatteoppkreveren til orientering

2.    Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2011 fra Skatt Midt-Norge til orientering,

3.    Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.  -  ^

 

 

PS 21/12 Økonomirapportering 1. tertial 2012 - Innherred samkommune

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 14.06.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.12 til orientering.

Morkommunene anmodes om å bevilge samlet kr. 150.000,- til sluttfinansiering av 2 feierbiler.  -  ^

 

<< | møteplan | >> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune