Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

14.06.2012

Samkommunestyret 14.06.12

sak 18/12

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Kommunalt plan- og styringssystem

 

Saksbehandler:
 

Berit Hakkebo

Arkivref:
 2008/9690 - /140

Saken avgjøres av: Levanger kommunestyre og Verdal kommunestyre
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

14.06.12

18/12

 

Levanger kommunestyre

 

 

 

Verdal kommunestyre

 

 

 

         

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Nytt “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012 vedtas. Som følge av dette utgår “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008, vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i henholdsvis k.sak 89/08 og k.sak 139/08.

Vedlegg:

1

Kommunalt plan- og styringssystem PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

·         Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008.

·         Kommunalt plansystem dat. 15. september 2008

Saksopplysninger:

 “Kommunalt plansystem” datert 15. september 2008 ble vedtatt i kommunestyrene i Levanger og Verdal i desember 2008. Av vedtaket fremgår det at “Kommunalt plansystem” da ble ansett å være et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi, og det ble forutsatt at dokumentet skulle tas opp til ny behandling etter at endret plan- og bygningslov trådte i kraft i 2009.

Grunnlaget for utarbeidelse av “Kommunalt plansystem” lå i mandatet for utarbeidelse av felles kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner, vedtatt i samkommunestyrets sak 24/07, pkt. 8, hvor det blant annet sto følgende:

”Prosjektgruppa legger fram forslag til hvordan kommunedelplanen til en hver tid er ajour både mht. statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov samt hvordan planen skal benyttes i kommunens/kommunenes styringssystem. “

Fordi kommunenes plan- og styringssystem på dette tidspunktet framstod som noe uklar, ble det i kommuneplanprosessen utarbeidet et kommunalt plansystem.

Vurdering:

Etter at “Kommunalt plansystem” ble vedtatt i 2008, har tenkningen rundt det kommunale plan- og styringssystemet utviklet seg. Dette har ført til et behov for å oppgradere “Kommunalt plansystem” dat. 15. september 2008 slik det fremgår av forslag til “Kommunalt plan- og styringssystem” dat. 7. juni 2012. Da hensikten med “Kommunalt plan- og styringssystem” er å gi en beskrivelse hvordan plan- og styringssystemet fungerer, mens planstrategien inngår som en del av plan- og styringssystemet, ses det som hensiktsmessig at plan- og styringssystemet behandles som egen sak.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune