Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 09.-10.02.12
 - Dialogseminar sammen med formannskapene
 

<< | møteplan | >>


Dokumenter fra samlingen

 


===============


Møtested:


Snåsa hotell

Tid:

9.-10. februar 2012

  Oppmøte

Deltakere:

Samkommunestyret, formannskapsmedlemmer som ikke sitter i samkommunestyret, komitéledere, rådmenn, kommunalsjefer, tillitsvalgte, innledere/prosessdrivere fra utviklingsstaben, formannskapssekretærer

Program: - som PDF - OBS! bakgrunnsinformasjon til gjennomlesning før seminaret

Dag 1

10.00
10.15

Bussavgang Levanger Rådhus
Bussavgang Verdal Rådhus

12:00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.10

Velkommen – forventninger til seminaret
v/
samkommuneordfører Bjørn Iversen

13.10 – 15.30

Planstrategi og styringssystem
Innledning og prosess v/utviklingsstaben ISK

  • Utfordring – alternative muligheter og løsninger

  • Mål – strategisk valg

  • Styringssystem

15.30 – 15.45

Kaffe m/nogo attåt

15.45 – 17.30

Arbeidet med planstrategi fortsetter

17.45 – 18.45

Fellesaktivitet - Bli kjent - trim mm (NB: Uteaktivitet > varme klær)

20.00

Felles middag og sosialt samvær

                  

Dag 2

07.00 – 08.00

Frokost

08.15 – 10.00

Samhandlingsreformen
Innledning ved Arne Flaat, adm. direktør Helse Nord-Trøndelag og Anne Kari Haugdal, samhandlingskoordinator ISK

Stikkord: Felles oppfatning av reformens innhold, og hva er de viktige og vanskelige politiske spørsmåla.
Diskusjon

10.00 – 10.20

Kaffe og utsjekking

10.20 – 12.00

Folkehelse
Innledning ved kommuneoverlege ISK Ragnhild Aunsmo.

Stikkord: Tolking av formålet i folkehelselova
Hvor er det politiske handlingsrommet.
Diskusjon

12.00 – 12.15

Oppsummering og vegen videre
v/samkommunevaraordfører
Robert Svarva

12.15

Lunsj

13.00

Samkommunestyremøte

14.00 (ca.)

Avreise fra Snåsa til Verdal/Levanger

 

NB!!  Eventuelle forfall meldes snarest, og innen 3 februar til: Rita-Mari Keiserås

Av Samkommunestyrets medlemmer møter 14+4 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - 03.01.12
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x  
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x  
Nina Bakken Bye Levanger H -h - 31.01.12
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x   
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Linn Beate Tromsdal Verdal Ap -ap, krf - 26.01.12
Marit Voll Skrove Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - 30.01.12
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x   
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap vara 2 x Anne Grete Hojem
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H vara 1 x Nina Bakken Bye
Brita Kleven Thorsvik Verdal V vara 2 x Johannes Rosvold
Håkon Hafell Verdal Krf vara 1 x Linn Beate Tromsdal

Fra formannskap ellers og komiteer 10 + 0 av 11:

Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H formannskapet x samkommunestyremøte
Hans Aalberg Levanger Frp formannskapet x kun torsdag 10.02.12
Karl Meinert Buchholdt Levanger V formannskapet - 03.02.12
Per Anker Johansen Levanger Ap drift x  
Alf Magnar Reberg Levanger Sp plan- og utvikl x  
Ole Gunnar Hallager Verdal Ap formannskapet x   
Astrid Tromsdal Verdal Ap formannskapet x   
Pål Sverre Fikse Verdal Sp formannskapet x   
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf formannskapet x   
Berit Musum Verdal Frp formannskapet x   
Ove Morten Haugan Verdal Ap Plan- og samf x   

-  ^

Bakgrunnsinformasjon til gjennomlesning før seminaret:

Fra plan og bygningslova:
§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Økonomiplan, langsiktige utfordringene, kap 4.1

Utfordringsbildet

Utfordring

Beskrivelse

Referanse i grunnlags-dokumentet

Globalisering

Rask og omfattende flyt av varer, kapital, personer og informasjon over statsgrenser, og en situasjon der politisk styring, nasjonal økonomi og rettsordning påvirkes av krefter utenom nasjonalstaten, innebærer nye rammevilkår for kommunene.

2.2.1

2.1.4

Bruk av teknologi

Teknologisk utvikling øker forventningspresset på offentlige tjenester.

For å levere gode tjenester innen forsvarlige økonomiske rammer er det avgjørende at kommunene nyttiggjør seg eksisterende teknologi bedre og innfører ny teknologi. Dette er krevende i kompliserte kommunale tjenester.

Ny teknologi for samferdsel krever utbygging av veg, jernbane og havn.

 

Samfunnssikkerhet

Nasjonale eller internasjonale hendelser kan føre til skader og tap på områder av stor betydning for sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghet.

2.1.8

2.3.10

Helhet og samhandling

Raske samfunnsendringer og kompliserte behov for tjenester gir økt behov for samhandling, mellom forvaltningsnivå, mellom sektorer og profesjoner og mellom offentlig sektor og privat sektor. Det er spesielt krevende å utvikle innholdet i samhandlinga med frivillig sektor.

2.2.5

2.2.3

Økonomisk usikker framtid

 

Økt etterspørsel etter og forventning om offentlige tjenester og høyt gjeldsnivå gir ressursknapphet. En ustabil verdensøkonomi gjør det lokale næringslivet mindre stabilt, og den kommunale økonomien mindre forutsigbar.

2.2.6

2.2.8

2.3.11

Demografisk utvikling

Flere eldre fører til økt etterspørsel etter tjenester, spesielt i helsesektoren. Nedgang i barnetall i Verdal og deler av Levanger krever tilpassing av volum på skole og barnehage.

2.1.1

2.3.1-4

Folkehelse

 

En negativ utvikling i ulike livsstilssykdommer fører til økt press på kommunale tjenester. Årsakene til endra folkehelse er kompliserte og krever kunnskap om hele samfunnet.

2.1.3

2.1.7

 

Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering

Demografisk utvikling med flere eldre og færre yrkesaktive innebærer kamp om arbeidskraft og kompetanse.

2.3.12-13

2.3.15

Individualisering og rettighets-samfunn

Fokus på egne behov og kunnskap om egne rettigheter setter press på kollektive løsninger og på dokumentasjonsbehovet.

2.2.3

2.3.7

Økte sosiale forskjeller

Større sosiale forskjeller, tynnere sosiale nettverk og familiestrukturer som brytes opp, fører til ulikheter i helse, utdanning og livskvalitet.

Det flerkulturelle samfunnet krever nye løsninger.

2.1.2,

2.1.5

2.3.2

Arealdisponering

Areal til næringsliv, samferdsel og bosetting konkurrerer med areal til andre samfunnshensyn som landbruk og miljøformål.

2.2.4

Attraktivitet og bolyst

Regionens attraktivitet utfordres av sentralisering, omdømme, og store globale urbane trender.

2.3.10

-  ^

 

 

<< | møteplan | >>| ^
Gå til hovedside Innherred samkommune