Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 01.12.11  
<< | møteplan


Møtested:


Kommunestyresalen, Levanger rådhus

Tid:

10:00 - oppmøte

Sakliste | som PDF - word - OpenText (lagre på disk)  -  protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

     

PS 32/11

Godkjenning av møteprotokoll

09.11.11 vedtak video

PS 33/11

Referater

utredning vedtak video

PS 34/11

Regional transportplan - høring

utredning vedtak video

PS 35/11

Møteplan 2012 - Samkommunestyret

utredning vedtak video

PS 36/11

Valg av styre for Regionalt Næringsfond Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015

utredning vedtak video

PS 37/11

Revidert gebyrregulativ - Innherred samkommune 2012 - tilleggssak utredning vedtak video

Oppmøte:

e-post til alle faste medlemmer, outlook: Klikk for å sende e-post til faste medlemmer i samkommunestyret - msg-fil for Outlook  - som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Av Samkommunestyrets medlemmer møter 15+2 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf - forfall
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x  
Nina Bakken Bye Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x   
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf - forfall
Linn Beate Tromsdal Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Skrove Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H vara 1 x Nina Bakken Bye
Håkon Hafell Verdal Krf vara 1 x Lennart Johansson
Ingen vara Levanger Krf -ap, krf - Jann Karlsen

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld Web-ansvarlig

 

Orienteringer:

 

 

PS 32/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag:

“Protokoll fra møte 9. november 2011 godkjennes”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 9. november 2011 godkjennes.

 | ^

 

 

PS 33/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

“Referatene tas til orientering.”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 | ^

 

 

PS 34/11 Regional transportplan - høring

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

AP v/Arild Børseth fremmet følgende tillegg til pkt. 2 og nytt pkt. 3:

“Tillegg pkt. 2 – Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.

3. Det er viktig at vi beholder regulariteten i fergeavganger på ruten Levanger-Ytterøy, eller helst øke den.”

Avstemning:

Innstillingas pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Innstillingas pkt. 2 alternativt mot innstillingas pkt. 2 inkludert tilleggsforslaget fra AP – innstillinga med tilleggsforslag ble vedtatt med 10 stemmer. 7 stemmer ble avgitt for administrasjonssjefen innstilling.

Forslag til nytt pkt. 3 – vedtatt med 14 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Kommunen mener Regional transportplan (RTP) er et godt grunnlag for felles strategi i Midt-Norge for prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget til RTP viser på en god måte relevante problemstillinger innen samferdselssektoren i landsdelen.

Kommunen vil spesielt peke på:

1.  Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.

2.  Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.

3. Det er viktig at vi beholder regulariteten i fergeavganger på ruten Levanger-Ytterøy, eller helst øke den.

 | ^

 

 

PS 35/11 Møteplan 2012 - Samkommunestyret

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteplan for samkommunestyret for 2012:

Torsdag 9. februar og fredag 10. februar

Dialogseminar felles med formannskapene

Torsdag 26. april

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 14. juni

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. september

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 1. november

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 6. desember

Kl. 10.00, Verdal

  | ^

 

 

PS 36/11 Valg av styre for Regionalt Næringsfond Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

AP v/Anne Grete Hojem fremmet forslag på følgende medlemmer:

  1. Ordfører Levanger
  2. Ordfører Verdal
  3. Nina Bakken Bye
  4. Anne Grete Valbekmo

SP v/Hans Heieraas fremmet følgende forslag:

Marit Voll Skrove

Avstemning:

Det ble først votert mellom Anne Grete Valbekmo og Marit Voll Skrove, der Anne Grete Valbekmo ble valgt med 14 stemmer. Marit Voll Skrove fikk 3 stemmer.

Det ble deretter voter samlet over APs forslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende oppnevnes til styret for Regionalt Næringsfond for perioden 2011-2015:

  1. Ordfører Levanger
  2. Ordfører Verdal
  3. Nina Bakken Bye
  4. Anne Grete Valbekmo

Administrasjonssjefen blir sekretær for utvalget.

 | ^

 

 

PS 37/11 Revidert gebyrregulativ - Innherred samkommune 2012

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.12.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Betalingssatser og gebyrsatser for Innherred Samkommune 2012 vedtatt i samkommunestyret den 09.11.11 oppheves. Nytt revidert gebyrregulativ vedtas.

 | ^

<< | møteplan | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune