Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

30.10.2012

Samkommunestyret 09.11.11  
<< | møteplan >>


Møtested:


Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Tid:

09:00-09:40

Sakliste | som PDF - word   -  protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

     

PS 26/11

Godkjenning av møteprotokoll

08.09.11 vedtak video

PS 27/11

Referater

utredning vedtak video

PS 28/11

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Innherred samkommune

utredning vedtak video

PS 29/11

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer - Offentlig høring

utredning
(utlagt
04.11.11)
vedtak video

PS 30/11

Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet

utredning vedtak video

PS 31/11

Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015 utredning vedtak video


e-post til alle faste medlemmer, outlook: Klikk for å sende e-post til faste medlemmer i samkommunestyret - msg-fil for Outlook  - som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Av Samkommunestyrets medlemmer møter 12+4 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf - forfall
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - forfall
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x  
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x  
Nina Bakken Bye Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x   
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x   
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf - forfall
Linn Beate Tromsdal Verdal Ap -ap, krf - forfall
Marit Voll Skrove Verdal Sp -sp, sv - forfall
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x   
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap varamedlem 2 x Anne Grete Krogstad
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H varamedlem 1 x Nina Bakken Bye
Håkon Hafell Verdal Krf varamedlem 1 x Linn Beate Tromsdal
Anne Grytbakk Verdal Ap varamedlem 2 x Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær

Merknad

Andreas J. Hjemstad møtte fom sak nr. 28/11

 

PS 26/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

“Protokoll fra møte 8. september 2011 godkjennes.”

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 8. september 2011 godkjennes.

 

 

PS 27/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

“Referatene tas til orientering”.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

PS 28/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Behandling:

Administrasjonssjefen orienterte kort om saken.  

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett for 2012 og Økonomiplan for 2012-2015 for Innherred samkommune.
 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2012:
  • Verdal kommune               kr. 32.718.687,-
  • Levanger kommune           kr. 44.881.313,-
 3. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar
  med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

   

 

PS 29/11 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Offentlig høring.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Kommunen mener det er viktig og riktig å legge et høyt ambisjonsnivå for framtidsrettet og robust utvikling av regionen, både med samferdselsperspektiv og samfunnsperspektiv til grunn.

Det har vært og er fortsatt en klar prioritering i Midt-Norge om elektrifisering av Trønderbanen. Dette er det enkelttiltaket som har høyest prioritet langs strekningen, og det er avgjørende viktig at dette tiltaket realiseres så raskt som mulig, blant annet på grunn av NSB’s planlagte nyanskaffelse av togmateriell.

KVUs konklusjoner og vurderinger, hvor moderniseringskonseptet (konsept 1) framheves, kan bygges ut til et realistisk alternativ mellom konsept 1 og 4 for å gi robusthet for den framtidige samfunnsutviklingen. Dette uten at kostnadsnivået blir fullt ut som i konsept 4. En realistisk forventning til investeringer og utvikling er at det ut fra den beskrevne basisen i konsept 1 legges til kr 4,3 mrd for jernbaneutvikling. Investeringer i jernbane og løsningen for denne blir da lik det nivået som ligger i konsept 4.

I tillegg bør også vegnettet utvikles mer enn konsept 1 legger opp til (med to-/trefeltsveg med midtdeler på strekningen Steinkjer-Stjørdal). Konseptet bør utvikles til at det er vegstandard med fire felt på utvalgte strekninger, hvor trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette er en realistisk og nødvendig ambisjon.

Rekkefølgen på tiltakene i tråd med KVUs anbefaling, men viktigheten av kontinuitet i arbeidet må understrekes og det er sterkt ønskelig at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.

Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av utvikling av jernbanenettet.

 

 

PS 30/11 Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og regionaldepartementet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Høyre v/Andreas J. Hjelmstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
“Administrasjonen bes om å starte arbeidet med en konsekvensutredning av sammenslåing av Verdal kommune og Levanger kommune.”

Avstemning:

Det ble først votert over innstillinga som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter voter over forslaget fra Høyre som falt med 3 mot 13 stemmer.

VEDTAK:

 1. Det søkes om 1 år forlengelse av forsøket med Innherred samkommune identisk med inneværende periode fra 01.01.2012.
 2. Samarbeidsavtalen mellom Levanger og Verdal kommuner forlenges frem til 31.12.2012. 
 3. Ordføreren i Verdal velges som samkommuneordfører i forsøksperioden. 

 

 

PS 31/11 Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for valgperioden 2011-2015

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag på leder og nestleder:

Turnusperiode:                  Leder:                                 Nestleder:
2011- 31.12.13                 
Gunnar Myhr (Levanger)         Lars Gunnar Marken (Verdal)

01.01.14 – ut valgperioden  Lars Gunnar Marken (Verdal)   Gunnar Myhr (Levanger)

Avstemning:

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over ordføreres forslag til leder og nestleder som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget i Innherred samkommune:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Turnusperiode:                  Leder:                                 Nestleder:
2011- 31.12.13                 
Gunnar Myhr (Levanger)         Lars Gunnar Marken (Verdal)

01.01.14 – ut valgperioden  Lars Gunnar Marken (Verdal)   Gunnar Myhr (Levanger)

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune