Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 08.09.10

sakliste PDF

<< | møteplan | >>


Møtested:


Ytterøy, Rampa (med befaring)

Tid:

09:15-12:15

Sakliste | som PDF - word - oppmøte - program - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

     
PS 21/11
Godkjenning av møteprotokoll 10.06.11 vedtak video
PS 22/11
Referater utredning vedtak video

PS 23/11

Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

utredning vedtak video

PS 24/11

Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Innherred samkommune

utredning vedtak video

PS 25/11

Høring - konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

utredning vedtak video

Av Samkommunestyrets medlemmer møter 16+1 av 18:

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V - forfall
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x Svensson Svein

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

Administrasjonssjef

Ola Stene

Ass. administrasjonssjef

Petter Bjartnes

Enhetsleder Landbruk

Oddvar Govassmark

Enhet PBOM

 

Merknad:
Tomas Hallem, SP, tiltrådte samkommunestyremøtet under behandling av sak 24/11 | ^


 

 

PS 21/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.09.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”Protokoll fra møte 10.06.11 godkjennes.”

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 10.06.11 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 22/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.09.2011 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”Referatene tas til orientering.”

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatene tas til orientering. | ^

 

 

PS 23/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret har vurdert gjerdet med hensyn på sjikanøse stengsler. Samkommunestyret konkluderer med at gjerdet neppe kan ses på som et sjikanøst stengsel og vil derfor ikke kreve gjerdet fjernet etter reglene i friluftsloven.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.09.2011 - video

Forslag i møte:

Marita Gustad (Krf) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret konkluderer med at gjerdet kan ses på som et sjikanøst stengsel og vil derfor kreve gjerdet fjernet etter reglene i friluftsloven.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 14 stemmer mot 2 som ble avgitt for Gustads forslag.

VEDTAK:

Samkommunestyret har vurdert gjerdet med hensyn på sjikanøse stengsler. Samkommunestyret konkluderer med at gjerdet neppe kan ses på som et sjikanøst stengsel og vil derfor ikke kreve gjerdet fjernet etter reglene i friluftsloven.  | ^

 

 

PS 24/11 Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Innherred samkommune

Tomas Hallem tiltrådte samkommunestyremøtet

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
  2. Budsjettposten for tilskudd til Foreningen Mot Stoff Innherred styrkes med kr. 40.000,-. Økningen dekkes gjennom å redusere posten for ”Andre driftsutgifter” under Samkommunestyret.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.09.2011 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

PUK-Levanger gjorde slikt vedtak 24/8-11:

”PUK i Levanger henstiller igjen til samkommunen at det ved neste budsjettbehandling blir bevilget penger til en stilling til plan- og byggesak som er knyttet til ulovligheter rundt hyttebygging med mer i samkommunen.”

Samkommunestyret støtter PUK-Levanger sitt vedtak 24/8-2011, angående en stilling til plan- og byggsak, og ber Administrasjonssjefen lyse ut en stilling fra årsskiftet med forbehold om nødvendige politiske vedtak.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Trøites oversendelsesforslag ble enstemmig oversendt administrasjonssjefen uten realitetsbehandling.

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
  2. Budsjettposten for tilskudd til Foreningen Mot Stoff Innherred styrkes med kr. 40.000,-. Økningen dekkes gjennom å redusere posten for ”Andre driftsutgifter” under Samkommunestyret.

Oversendelse:

Samkommunestyret støtter PUK-Levanger sitt vedtak 24/8-2011, angående en stilling til plan- og byggsak, og ber Administrasjonssjefen lyse ut en stilling fra årsskiftet med forbehold om nødvendige politiske vedtak. | ^

 

 

PS 25/11 Høring - konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommune mener en integrert løsning slik det er beskrevet i konseptvalgutredningen er riktig løsning for fremtidens krav og behov. En integrert løsning vil best ivareta nasjonal og internasjonal politikk med reell satsning på løsninger med bane og sjø, i tillegg til veg.
  2. Innherred samkommune anser alternativet Hell/Muruvik som helhetlig egnet som logistikknutepunkt for bane, bil og sjø og må utredes videre i dette perspektivet.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.09.2011 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV)fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret slutter seg til forslag satt fram av Steinar Aspli (Sp) i fylkestingssak 11/50 og gir følgende høringsuttalelse:

1.     Samkommunestyret forutsetter, som tilpasning til de nasjonale målsettingene om økt godstransportandel på sjø og bane, at en effektiv og rasjonell tilknytning til havn vektlegges i det videre planarbeidet. Samkommunestyret tilrår at det arbeides videre med samlokalisering av godsterminal og containerhavn. Et slikt logistikknutepunkt vil bety mye for utviklingsmulighetene i regionen Trøndelag.

2.     Samkommunestyret forutsetter at en i videre planlegging legger stor vekt på jordvern og tar hensyn til miljøet.

3.     Samkommunestyret anbefaler at et nytt logistikknutepunkt legges øst for Trondheim. Fylkestinget registrerer at rapporten peker på store miljøulemper i forhold til Hell, og ber derfor om at konseptene Integrert løsning I Øst – I2a Midtsandan og I2b Muruvik utredes.

Tomas Hallem (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i innstillingen:

Samkommunen anbefaler at et nytt logistikknutepunkt legges øst for Trondheim. Samkommunestyret registrerer at rapporten peker på store miljøulemper i forhold til Hell, og ber derfor om at konseptene Integrert løsning I Øst – I2a Midsandan og I2b Muruvik utredes.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 1 og Trøites forslag, punkt 1 og 2 ble innstillingens punkt 1 vedtatt mot 6 stemmer.

Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 2 og Trøites forslag punkt 3/Hallems forslag ble innstillingens punkt 2 vedtatt mot 6 stemmer som ble avgitt for Trøite/Hallem sitt forslag.

VEDTAK:

  1. Innherred samkommune mener en integrert løsning slik det er beskrevet i konseptvalgutredningen er riktig løsning for fremtidens krav og behov. En integrert løsning vil best ivareta nasjonal og internasjonal politikk med reell satsning på løsninger med bane og sjø, i tillegg til veg.
  2. Innherred samkommune anser alternativet Hell/Muruvik som helhetlig egnet som logistikknutepunkt for bane, bil og sjø og må utredes videre i dette perspektivet.

 

 

<< | møteplan | >>  | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune