Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2011

Samkommunestyret 08.09.11

sak 25/11

<<forrige sak | vedtaksakliste>>

 

Høring - konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Saksbehandler:

Åge Isaksen

Arkivref: 2005/10293 - /120  

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 08.09.11 25/11

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Innherred samkommune mener en integrert løsning slik det er beskrevet i konseptvalgutredningen er riktig løsning for fremtidens krav og behov. En integrert løsning vil best ivareta nasjonal og internasjonal politikk med reell satsning på løsninger med bane og sjø, i tillegg til veg.
  2. Innherred samkommune anser alternativet Hell/Muruvik som helhetlig egnet som logistikknutepunkt for bane, bil og sjø og må utredes videre i dette perspektivet.

Vedlegg:

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Planer-og-dokumenter/

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Konseptvalgutredningen for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er framlagt for offentlig høring. Det er utviklet flere konseptalternativ som har vært gjennom analyser, og mange har falt ut fordi de har vist seg å ikke oppfylle bestemte krav. De konseptene som ikke har blitt valgt bort i de innledende fasene er evaluert med samfunnsøkonomiske metoder ut fra fire hovedkriterier: Nåverdi, ytre miljø, samfunnsutvikling og fleksibilitet.

Et konsept skal i dette prosjektet forstås som kombinasjonen av terminalens innhold, størrelse og lokalisering. Størrelsen er definert ut fra mål utledet av både forventet og ønskelig vekst på jernbane. Innhold går på funksjoner som bør være i terminalen. Det skal i tillegg som et minimum være en effektiv forbindelse mellom jernbane og havn. Muligheten for å kunne lokalisere en kombiterminal (containerlast) og samlastere i samme område er også svært viktig. Det er videre ønskelig å ha areal for å håndtere vognlast og andre lasttyper. Hvorvidt godsterminal for jernbane og havn skal samlokaliseres er også et sentralt spørsmål som belyses i konseptvalgutredningen.

Følgende hovedkonsept evalueres:

Konsept 0

Dagens terminalarealer tilpasses for håndtere framtidens transporter. Innebærer en utvikling av Brattøra, pluss å vurdere funksjoner på Vestre kanalhavn og Marienborg i sammenheng og full satsning på Heggstadmoen (Heimdal) som både kombi- og vognlastterminal. Ytterligere utvikling i dagens terminaler beskrives også i et moderniseringskonsept som er forkastet pga manglende oppfyllelse av arealkravet.

Konsept D

Delt løsning innebærer jernbaneterminal og havn lokalisert forskjellige steder. Samlastere forutsettes samlokalisert med jernbaneterminal samt at det skal være gode vegforbindelser til havn og hovedvegnett. For Konsept D gjenstår stedene Torgård og Søberg hhv. 15 og 25 km sør for Trondheim.

Konsept I

Integrert løsning innebærer at jernbane, havn og samlastere er samlokalisert. For konsept I gjenstår stedene Trolla nær Trondheim sentrum i fjellhall, Midtsandan 19 km, Muruvik 29 km og Hell 32 km øst for dagens Brattøra.

Konseptvalgutredningen anbefaler at både konsept D og konsept I slik de er definert i konseptanalysen, kan legges til grunn for denne høringen. Det er ønskelig at høringsinstansene kommer med innspill både til metoder, konsept- og stedsvalg.

En KS1-prosess (ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning) vil igangsettes i høringsperioden. Konseptvalgutredningen, KS1-rapporten og høringsmerknadene vil deretter ligge til grunn for regjeringens beslutning om videre prosess.

Det konseptuelle valget det skal tas stilling til er hvorvidt en ny godsterminal for jernbane skal etableres sammen med en containerhavn eller om havn og baneterminal kan være forskjellige steder. Etter analysene gjenstår 2-3 alternative steder innenfor områdene hhv. sør og øst for Trondheim. Jernbaneverket mener valg av konkret lokalisering bør skje gjennom en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er bl.a. nødvendig med mer detaljerte undersøkelser (grunnforhold, miljø etc.) samt medvirkning av transport-, logistikkaktører og direkte berørte før en kan ta endelig stilling til konkret lokalisering av nytt logistikknutepunkt. Etter at lokaliseringsalternativ er valgt kommer reguleringsplan.

Konseptvalgutredningen vil være et viktig innspill til neste Nasjonal transportplan 2014- 2023.

Vurdering:

Et nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge skal løse utfordringer knyttet til næringsutvikling, transport og logistikk i et langsiktig perspektiv, kanskje 50 – 100 år. Dette skal være det knutepunktet hvor Midt-Norge i fremtiden samordner transport med bil, bane og båt – ikke en løsning som i et kortsiktig perspektiv løser utfordringene for omlasting mellom bane og bil i Trondheimsområdet. En delt løsning sør for Trondheim uten annen ambisjon enn å løse kapasiteten i containeromlastingen for jernbanens stamnett synes derfor å være noe snevert sett i forhold til oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Det vil være naturlig å se en infrastrukturinvestering som et nytt logistikknutepunkt i sammenheng med øvrige samferdselsinvesteringer i regionen, som elektrifisering av Meråkerbanen, ”E6 Trondheim–Steinkjer på én time”, og utvidelse av Trondheim lufthavn Værnes. Synergieffekter med andre samferdselsprosjekt burde stått mer sentralt i rapporten. Disse prosjektene vil både føre til utvidelse av godsområdet nordover, og forsterke næringsutviklingen i aksen Trondheim–Steinkjer.

Innherred samkommune støtter derfor opp om en løsning med et integrert logistikknutepunkt for bane, bil og sjø øst for Trondheim, fortrinnsvis i området Hell/Muruvik. Dette vil være en løsning som er i tråd med nasjonale og internasjonale føringer, og som samtidig vil være en samferdselspolitisk investering for fremtiden og kommende generasjoners behov. Dette må da utredes videre i dette perspektivet.

I tillegg til de samferdselspolitiske konklusjonene vil administrasjonssjefen også vise til en rapport utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling (Notat 2011:6) fra mars 2011. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Stjørdal Næringsforum. Denne har overskriften ”Lokale virkninger av logistikknutepunkt i Stjørdal: en mulighetsanalyse”, og er tilgjengelig på hjemmesiden til Stjørdal Næringsforum.

En konklusjon i denne rapporten er at lokalisering av nytt logistikknutepunkt øst for Trondheim vil kunne gi et betydelig antall arbeidsplasser og økt bosetting i spesielt Malvik og Stjørdal kommune. Etablering i Malvik kan gi minst 500 innbyggere i de to kommunene, mens etablering på Hell kan gi over 700 flere innbyggere fram mot 2040. Det vurderes også at innbyggereffekten kan bli vesentlig større på lengre sikt pga. normalisering av pendlingsmønsteret og etableringsvirkninger. Det anføres også at utbygging og aktivitet ved et logistikknutepunkt på Hell neppe vil gi alvorlige negative konsekvenser for flyplass og laksefisket i Stjørdalselva.


<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune