Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2011

Samkommunestyret 08.09.11

sak 24/11

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Innherred samkommune

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2011/7080 

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 08.09.11 24/11

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
  2. Budsjettposten for tilskudd til Foreningen Mot Stoff Innherred styrkes med kr. 40.000,-. Økningen dekkes gjennom å redusere posten for ”Andre driftsutgifter” under Samkommunestyret.

Vedlegg:

1

Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Innherred samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om regnskapssituasjonen pr. 31.08.11.
Hovedoversikten i rapporten viser følgene regnskapstall ved utgangen av 2. tertial:

Grp.ansvar

Regnskap
31.08.2011

Periodisert
budsjett

Forbr.

Oppr. budsjett 2011

Revidert budsjett 2011

Forbruk 31.08.11

Regnskap 31.08.10

700 POLITISKE ORGANER

138 637

558 424

25

-622 980

852 020

16

-35 329 499

701 ADMINISTRASJONSSJEF

1 849 393

3 570 561

52

5 071 478

5 608 778

33

1 025 442

702 ØKONOMIENHETEN

4 286 036

4 095 846

105

6 468 472

6 576 072

65

3 733 210

703 IKT

14 210 478

10 075 137

141

15 230 248

15 355 648

93

13 883 697

704 ORGANISASJONSENHET

3 586 542

3 684 912

97

5 877 265

5 823 865

62

4 163 805

705 KEMNER

2 250 599

2 439 162

92

4 103 492

3 922 492

57

2 091 850

706 LANDBRUK/NATURFORV.

-2 495 384

-1 204 394

207

4 464 062

4 421 962

-56

1 158 782

707 PLAN/BYGGESAK/OPPM.

-168 266

745 866

-23

1 364 378

1 644 178

-10

504 235

720 SERVICEKONTOR

5 902 020

5 639 135

105

8 629 461

8 801 961

67

5 211 194

725 DOKUMENTSENTER

3 305 165

3 463 167

95

5 500 000

5 467 100

60

3 171 383

730 BRANN OG REDNING

8 408 344

8 080 104

104

16 111 946

16 144 846

52

122 925

790 Overført fra morkommuner

-49 745 426

-49 745 426

100

-72 197 822

-74 618 922

67

0

T o t a l t

-8 471 862

-7 393 112

115 

0

0

0

-262 976


Samkommunen har et mer krevende budsjett for 2011 enn tidligere år. I budsjettrammen som er vedtatt av morkommunene lå et krav om innsparing av 1,5 millioner kroner. Administrasjonssjefen ble gitt fullmakt til å gjennomføre denne fordelingen ved behandlingen av regnskapet etter 1. tertial.

Fordelingen ble gjort slik:

 

700 POLITISKE ORGANER

25 000

701 ADMINISTRASJONSSJEF

200 000

702 ØKONOMIENHETEN

225 000

703 IKT

0

704 ORGANISASJONSENHETEN

225 000

705 KEMNER

300 000

706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN

175 000

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN

200 000

720 SERVICEKONTOR

0

725 DOKUMENTSENTER

150 000

730 BRANN OG REDNING

0

790 Overført fra morkommunene

0

SUM

1 500 000

Fordelingen er gjort ut fra en vurdering av økonomisk status pr. enhet ved utgangen av 1. halvår 2011. Det er en arbeides med å finne langsiktig robust inndekning for denne reduksjonen, selv om det på kort sikt ikke avstedkommer behov for vesentlige reduksjoner fra dagens driftsnivå. Dette blant annet som følge av at ledige stillinger ved inngangen av året er fortsatt holdt ledige. Aktivitetsnivået ble senket gjennom 2010, slik at nivået allerede tidlig i året var redusert ned mot de kravene som ble lagt i budsjettvedtaket.

Øvrige budsjettjusteringer som er gjennomført i 2011 er knyttet til styrking av den enkelte enhets budsjett som følge av lokalt lønnsoppgjør høsten 2010 som gir helårsvirkning i 2011. Budsjettene er ikke justert for lønnsoppgjøret 2011. Oppgjørets sentrale del er avsluttet, mens de lokale forhandlingene vil foregå tidlig i september. Endelig virkning av årets oppgjør er ikke kjent før etter at lokalforhandlingene er avsluttet.

Vurdering:

Samkommunestyret vedtok i sak 56/10 at Foreningen Mot Stoff Innherred (FMSI) for året 2010 skulle bevilges kr. 100.000,- i tilskudd. På dette tidspunkt var allerede budsjettet for 2011 vedtatt og på posten for tilskudd var det budsjettert med kr. 60.000,- i tilskudd til FMSI for 2011. I forlengelsen av dette justeres budsjettet for 2011 for videreført tilskuddsnivå i inneværende år. Beløpet dekkes gjennom å redusere posten ”Andre driftsutgifter” under ”Samkommunestyret” tilsvarende.

Det vises til kommentarer fra den enkelte enhet i rapporten. Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 2. tertial. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom tertialene. For lønn er det i ved utgangen av 2. tertial beregnet brukt en budsjettandel på drøyt 62% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det som hovedregel brukt 66,6% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene. For enkelte enheter er periodiseringen annerledes grunnet ulik fordeling av kostnader/inntekter gjennom året.


<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune