Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

06.09.2012

Samkommunestyret 10.06.11

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>


Møtested:


Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Tid:

kl. 10:00 - 10:40

Sakliste | som PDF - word  - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

   

PS 13/11

Godkjenning av møteprotokoll

31.03.11 video

PS 14/11

Referater

utredning video

PS 15/11

Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Innherred samkommune

utredning video

PS 16/11

Grunnlagsdokumentet

utredning video

PS 17/11

Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal

utredning video

PS 18/11

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning video

PS 19/11

Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

utredning video

PS 20/11

Søknad fra Ole Rolf Bjørken om deling/omdisponering til boligformål - eiendommen Leirfaldkålen ø 1721/259/1 - klagebehandling etter jordlov

utredning video

Orientering om lovfesting av samkommunen - video

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 15+2 av 18:

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp - 03.06.11
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - 06.06.11
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp - 08.06.11
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V x  
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x  Svensson Svein
Skrove Marit Voll Verdal Sp varamedlem 5 x  Hallem Tomas Iver
Ingen vara Verdal     - Holm Trude

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Ove Haugrud

Web-ansvarlig

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef Levanger kommune

Erling Steinmo

Enhet økonomi

Øystein Lunnan

Utviklingsenhet

Berit Hakkebo

Utviklingsenhet

Dina Von Heimburg

Utviklingsenhet

 

 

 

PS 13/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 31. mars 2011 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 31. mars 2011 godkjennes.

 

 

PS 14/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 15/11 Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11 til orientering.
  2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjennomføre og fordele vedtatt innstramming i 2011-budsjettet på totalt 1,5 millioner kroner.

 

 

PS 16/11 Grunnlagsdokumentet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal tar grunnlagsdokumentet til etterretning.

 

 

PS 17/11 Etablering av frisklivssentraler i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.    Det etableres Frisklivssentral (FLS) i Verdal og Levanger kommuner med mål om at flest mulig mennesker med behov for støtte til livsstilsendring får et tilbud om fysisk aktivitet og annen helsefremmende opplæring.

2.    Frisklivssatsingen blir integrert i helsetilbudet i hver kommune hvor økonomi og personalansvar lagt til kommunene. Ansvaret for utvikling og samhandling legges til ISK ved folkehelsekoordinator og kommuneoverlege.

3.    Det etableres hensiktsmessige lokalisering både i Levanger og Verdal.

4.    Det ansettes en frisklivskoordinator i hver av kommunene. Driften innarbeides i budsjettene for 2012.

5.    Det utarbeides partnerskapsavtaler med HINT og HNT ved resp. FoU-avdelinger om utvikling av metoder for registrering og målinger basert på informert samtykke for å bygge opp et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og evaluering av effektene av FLS.

 

 

PS 18/11 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Samkommunestyret tar årsrapportene 2010 for skatteoppkreveren til orientering

2.    Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2010 fra Skatt Midt-Norge til orientering, og ber administrasjonssjefen påse at det blir levert arbeidsgiverkontroll i et omfang som samsvarer med skatteetatens krav.

3.    Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.

 

 

PS 19/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte hvor det gjennomføres befaring før saken tas opp til behandling.

Avstemning:

Svarvas utsettelsesforslag vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte hvor det gjennomføres befaring før saken tas opp til behandling.

 

 

PS 20/11 Søknad fra  Ole Rolf Bjørken om deling/omdisponering til boligformål - eiendommen Leirfaldkålen ø 1721/259/1  - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.06.2011 video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 9 og § 12, Landbruksdepartementets rundskrivM-4/2003 og M-6/2003  opprettholdes landbrukssjefens avslag på søknad fra Ole Rolf Bjørken om omdisponering og fradeling av en parsell fulldyrka jord på ca. 5 dekar av eiendommen Leirfaldkålen ø., gnr. 259, bnr. 1 i Verdal kommune. Klage datert 12.4.2011 tas derfor ikke til følge. Vedtaket begrunnes med vern av dyrkajord og at fradeling er i strid med plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordloven.

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune