Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

06.09.2012

Samkommunestyret 31.03.11

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>


Møtested:


Kommunestyresalen, Levanger Rådhus

Tid:

kl. 10:00 – 11: 45 (Gruppearbeid fra 11:45 til 12:30)

Sakliste | som PDF - word  -  protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

     

PS 6/11

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 7/11

Referater

utredning

vedtak

video

PS 8/11

Kontrollutvalgets årsrapport 2010

utredning

vedtak

video

PS 9/11

Regnskap og årsberetning 2010 Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 10/11

Søknad fra Trud Hynne om deling av eiendommen 1719/32/1 - tillegg til industritomt - realitetsbehandling av delegert sak

utredning

vedtak

video

PS 11/11

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

PS 12/11

Ulovlig byggevirksomhet

utredning

vedtak

video
etter
gruppemøte

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 13+4 av 18:

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf - forfall
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf - forfall
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V x  
Reberg Alf Magnar Levanger Sp varamedlem 3 x Skogstad Jorunn
Haugan Britt Tønne Levanger Krf varamedlem 4 x Karlsen Jann
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x Hildrum Kristin Johanne
Skrove Marit Voll Verdal Sp varamedlem 5 x Hallem Tomas Iver 
Ingen vara Verdal Sp -Dna,Sp - Holm Trude

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef ISK

Ola Stene

rådmann

Line Therese Ertsås

formannsskapssekretær Verdal kommune

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef  Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Terje Wist

revisor

Berit Hakkebo stab ISK
Øystein Lunnan kommunalsjef  Verdal

Åsmund Brygfjeld

utviklingskoordinator - stab ISK

 

 Det ble etter møtet gruppearbeid om utfordringsdokumentet (kommuneplanlegging). -  ^

 

 

PS 6/11 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Forslag i møte:

Forslag fra ordfører:

”Protokoll fra møte 10.02.11 godkjennes.”

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 10.02.11 godkjennes.  -  ^

 

 

PS 7/11 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Forslag i møte:

Samkommunestyret ber om at det skrives innvilget/ikke innvilget bak referatene.

Forslag fra ordfører:

”Referatene tas til orientering.”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.  -  ^

 

 

PS 8/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport 2010” til orientering.   -  ^

 

 

 

PS 9/11 Regnskap og årsberetning 2010 Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Utdelt:

Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet 2010.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 69,4 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens årsberetning for 2010 tas til orientering.  -  ^

 

 

 

PS 10/11 Søknad fra Trud Hynne om deling av eiendommen 1719/32/1 - tillegg til industritomt - realitetsbehandling av delegert sak

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Landbrukssjefens vedtak i delegert sak 69/10, datert 21.12.2010, opprettholdes.  -  ^

 

 

 

PS 11/11 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video

Behandling:

Det ble opplyst om følgende endring i saksframlegget:

Endring etter høring og mekling – plankart Levanger:

”Boligområde Vang, Åsen (B 05) beiteområde endret til LNFR.”

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Levanger kommunestyre kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, revidert mars 2011.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Verdal kommunestyre kommuneplanens arealdel for Verdal kommune, revidert mars 2011.  -  ^

 

 

 

PS 12/11 Ulovlig byggevirksomhet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 31.03.2011 - video - etter gruppemøte

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

”PBOM tilføres nødvendige ressurser til å starte arbeidet med saksbehandling av ulovlige byggetiltak i samkommunen. Administrasjonssjefen legger fram en sak så snart som mulig om de nødvendige budsjettjusteringer. Nye gebyrsatser vurderes.”

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

”Vurderingene omkring kontroll og saksgang med ulovlig byggevirksomhet tas til orientering. Administrasjonen bes i inneværende budsjettår å prioritere saksfeltet innenfor eksisterende budsjett- og stillingsrammer.”

Avstemning:

Det ble først votert over forslaget fra SV som fikk 8 stemmer.

Det ble deretter votert over forlaget fra AP som fikk 9 stemmer og dermed vedtatt.

Det ble ikke votert over administrasjonssjefens innstiling ettersom forslaget fra AP fikk flertall.

VEDTAK:

Vurderingene omkring kontroll og saksgang med ulovlig byggevirksomhet tas til orientering. Administrasjonen bes i inneværende budsjettår å prioritere saksfeltet innenfor eksisterende budsjett- og stillingsrammer.  -  ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune