Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

31.03.2011

Samkommunestyret 02.12.10

sakliste PDF
protkoll PDF

<< | møteplan >>


Møtested:


Levanger rådhus

Tid:

kl. 10:00-12:15


Sakliste
| som PDF - word  -  protokoll som PDF

Åpnig, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

     

PS 52/10

Godkjenning av møteprotokoll

11.11.10

vedtak

video

PS 53/10

Referater

utredning

vedtak

video

PS 54/10

Oversendelsesforslag i møte 22.4.2010 - orientering om saksbehandling

utredning

vedtak

video

PS 55/10

Orientering om samhandlingsreformen

utredning

vedtak

video

PS 56/10

Foreningen Mot Stoff Innherred - søknad om årlig støtte

utredning

vedtak

video

PS 57/10

Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 14+2 av 18:

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Krogstad Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv - forfall
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V - forfall
Toldnes, Hanne Ihler Levanger Sv -Sv x Trøite Jostein
Karlsen Anita Verdal Sv -SV,V x Rosvold Johannes
Ingen vara Verdal - -Dna,Sp - Hallem Tomas Iver
Ingen vara Verdal - -Frp,H,Krf - Gustad Marita Nergård


Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Jostein Grimstad

rådmann VK

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Rita Keiserås

formannsskapssekretær, LK

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef  LK

Arnstein Kjeldsen

enhetsleder økonomi

Petter Bjartnes

enhetsleder Landbruk/naturforvaltning

Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  Levanger
Tone Haugan kommunalsjef  Verdal

 

Orienteringer (før møtet ble satt):

 

 

 

PS 52/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 11. november 2010 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 11. november 2010 godkjennes.  -  ^

 

 

PS 53/10 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.  -  ^

 

 

PS 54/10 Oversendelsesforslag i møte 22.4.2010 - orientering om saksbehandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Orientering i møte:

Orientering om saksbehandling v/Petter Bjartnes enhetsleder landbruk.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.  -  ^

 

 

PS 55/10 Orientering om samhandlingsreformen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Orientering i møte:

Samhandlingsreformen v/kommunalsjef  VK Tone Haugan  - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar informasjon om Samhandlingsreformen til orientering.   -  ^

 

 

PS 56/10 Foreningen Mot Stoff Innherred - søknad om årlig støtte

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Forslag i møte:

Trude Holm (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad fra Foreningen Mot Stoff om en økning av bevilgningen for året 2010 fra kr. 60.000,- til kr. 100.000,- med kr. 40.000,- innvilges. Rådmannen bes legge fram inndekning av dette beløpet ved første budsjettjustering.

Avstemning:

Holms forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Foreningen Mot Stoff om en økning av bevilgningen for året 2010 fra kr. 60.000,- til kr. 100.000,- med kr. 40.000,- innvilges. Rådmannen bes legge fram inndekning av dette beløpet ved første budsjettjustering.  -  ^

 

 

PS 57/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

  1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010.
  2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10.
  3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune.
  4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak.  -  ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune