Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.12.2010

Samkommunestyret 02.12.10

sak 55/10

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Orientering om samhandlingsreformen

Saksbehandler:

Tone S. Haugan/Jon Ketil Vongraven

Arkivref: 2009/3755 - /G00

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 02.12.10 55/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar informasjon om Samhandlingsreformen til orientering.

Vedlegg:

Brosjyre: Helhetlige helsetjenester felles ansvar, en felles strategi for samhandling mellom kommunene i Nord- Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform som over tid skal bidra til at helsetjenestene i framtida skal utøves på forskjellig nivå i forhold til dagens praksis. Flere oppgaver som i dag gjøres på sykehuset i spesialisthelsetjenesten, skal utføres i kommunen.

Stortingsmelding nr. 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen, rett behandling - på rett sted – til rett tid ble behandlet i Stortinget våren 2009. Reformen skal innfases fra 01.01.2012 og det arbeides for å legge til rette for dette, selv om mye enda er uavklart. Nord-Trøndelag har valgt å dele seg inn i ”kommuneregioner” i dette arbeidet og Frosta, Levanger og Verdal har valgt å gå sammen i dette utviklingsarbeidet. Hovedgrepene i reformen er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene Norge har. De fem hovedgrepene som reformen beskriver er:

Hovedgrep 1: Klarere pasientrolle, som blant annet innebærer gode, forutsigbare helhetlige pasientforløp. Pasienter med behov for koordinerte tjenester skal blant annet ha en kontaktperson både i 1. og 2.linje-tjenesten.

Hovedgrep 2: Ny framtidig kommunerolle.

Dette innebærer blant annet at veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad skal finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at det helhetlige pasientforløpet i størst mulig grad ivaretaes innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Et sentralt poeng i meldingen er at kommunene kan se hele helse- og omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. En tilrettelegging av tjenestene skal baseres på mer forebygging, mindre behandling. Innbyggerne skal i større grad være i stand til å mestre egen livssituasjon som i neste omgang fører til mindre etterspørsel etter tjenester. Dette er nødvendig blant annet med den kunnskapen som foreligger med hensyn til demografiutvikling og tilgang på personell til helse- og omsorgsoppgaver. I denne sammenheng kan det nevnes at det i en forlengelse av denne logikken kommer en ny folkehelselov og en ny helse og omsorgslov som nettopp har som intensjon å sørge for et bredest mulig kommunalt engasjement og en presisering av ansvaret.

Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske intensiver. For kommunen betyr det blant annet at kommunen medfinansierer innleggelser i sykehuset, og får et økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter. Så langt er svært lite avklart i forhold til hvordan dette blir/ skal gjennomføres i praksis og hvilke pasientgrupper som helseforetaket fortsatt skal ha det totale ansvar for jfr. hovedgrep 4.

Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal i større grad enn i dag bruke sin spesialistkompetanse.

Helsepolitikk dreier seg i stor grad om trygghet i befolkningen, både med hensyn til tilgjengelighet til tjenester når behov oppstår og trygghet i forhold til at den behandlingen som gies er den beste behandlingen. I Samhandlingsreformen er det en ambisjon om å styrke spesialisthelsetjenestens forutsetninger for å kunne levere gode, spesialiserte tjenester til befolkningen. Dette skjer for det første gjennom en riktigere/annen oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, slik at spesialisthelsetjenesten i større grad kan konsentrere seg om oppgaver der de har fortrinn, de spesialiserte helsetjenestene. For det andre forutsettes det at helhetlige og forutsigbare pasientforløp i større grad bidrar til at brukerne lettere finner fram til de behandlingstedene som har den aktuelle kompetansen.

Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer.

 Manglende helhet i tjenestene bidrar til at myndighetene ikke har et godt nok koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstjenestene. Det må unngås at framtidas prioriteringer knyttet til deltjenester ikke sees i sammenheng med det helhetlige forløpet. Etableringen i 2007 av Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer skal bidra til helhetstenkning, noe som synliggjøres i Nasjonal helseplan.

Høsten 2010 er Høringsnotat forslag til ny Folkehelselov, samhandlingsreformen, lagt fram. I tillegg høringsnotat- forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. I forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov tydeliggjøres kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester ”sørge-for-ansvar”, uten at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på.

Vurdering:

Når det gjelder gjennomføringen av Samhandlingsreformen, vil det ta mange år før den er integrert i kommunene. Startdato er satt til 01.01.2012, noe som blant annet har gjort at Levanger og Verdal kommuner oppretter en Samhandlingskoordinator i ISK fra 2011. Frosta kommune ønsker å være en del av utviklingsarbeidet videre og vil slik kjøpe tjenester fra ISK. Fortsatt er svært mye uavklart med hensyn til hva kommunene får ansvar for, utover det vi har i dag. Økonomisk er alt uklart, da oppgavedelinga ikke er besluttet, sentrale forskrifter er enda ikke utarbeidet. Noe som er klart er at kommunene i større grad får ansvar for en del innbyggere som i dag får helsetjenestene på sykehuset, og i framtida skal ha disse i kommunen. Dette gjelder også døgntilbud og derigjennom behov for nye sengeplasser. Til i dag har spesialisthelsetjenesten hatt ansvar for læring- og mestringsenter for kronikere. Dette er en oppgave som kommunene får ansvar for. Kommunen får også ansvar for, om det er hensiktsmessig/ nødvendig, å opprette ambulerende fagteam som skal bidra til at pasientene får optimale tjenester. Når det gjelder innfasinga av reformen har kommunene og helseforetaket, gjennom samarbeidsutvalget, utviklet en samhandlingsstrategi ” Helhetlige helsetjenester- Felles ansvar” som beskriver framdrift og forpliktelser for 2011 og 2012

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune