Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 27.05.10

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan >>


Møtested:


Verdal rådhus

Tid:

kl. 10:00-11:30

Sakliste | som PDF - sak 32/10 som PDF - sak 34/10 som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video
 

Saksnr

Innhold

     

PS 26/10

Godkjenning av møteprotokoll

22.04.10

vedtak

video

PS 27/10

Referater

utredning

vedtak

video

PS 28/10

1719/265/5 og 10 - Søknad om deling av grunneiendom Annar Gran - ny jordlovsbehandling

utredning

vedtak

video

PS 29/10

1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra eiendommen Saltbuvik - klagebehandling

utredning

vedtak

video

PS 30/10

Budsjettsituasjonen 30.04.10 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 31/10

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

vedtak

video

PS 32/10

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter Plan- og bygningsloven

utredning

vedtak

video

PS 33/10

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - høringsforslag

utredning

vedtak

video

PS 34/10

Gebyr etter matrikkelloven for Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 15+2 av 18:

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V - forfall
Reberg Alf Magnar Levanger Sp varamedlem 3 x Nesgård Gunhild Ø.
Skrove Marit Voll Verdal Sp varamedlem 5 x Hallem Tomas Iver
Ingen vara Verdal - -SV,V - Rosvold Johannes

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Rudolf Holmvik

rådmann VK

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef  LK

Inger Marie Bakken

kommunalsjef  VK

Åge Isaksen

fagansvarlig plan

Arnstein Kjeldsen

fagansvarlig, budsjett

Reidun Johansen

konsulent

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Merknader:

Einar T. Bangstad, H fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 33/10.   | ^

 

 

PS 26/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 22.04.10 godkjennes   | ^

 

 

PS 27/10 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.   | ^

 

 

PS 28/10 1719/265/5 og 10 - Søknad om deling av grunneiendom Annar Gran - ny jordlovsbehandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, rettspraksis og Sivilombudsmannenes uttalelser oppheves Samkommunestyrets vedtak i sak 13/10 den 18.2.2010 og landbrukssjefens delegerte vedtak i sak 64/09 den 8.12.2009. Begrunnelsen er at den eiendommen det søkes fradeling fra er av slik størrelse at den ikke kommer under begrepet landbrukseiendom, og derfor kommer ikke jordlovens delingssbestemmelser til anvendelse i denne saken. Jordlovens bestemmelser er derfor ikke til hinder for at deling gjennomføres slik det er søkt om på eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10.   | ^

 

 

PS 29/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra eiendommen Saltbuvik - klagebehandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og Innherred samkommune sitt delegasjonsreglement gis med dette Cathrine Vik samtykke til fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2,3 dekar av eiendommen Saltbuvik, gnr. 229, bnr. 7 i Åsenfjord, Levanger kommune, slik det er søkt om. Landbrukssjefens vedtak i delegert sak 70/09, datert 4.1.2010 oppheves, og klage datert 29.1.2010 tas til følge. Det omsøkte arealet skal brukes som tilleggsareal til boligtomt gnr, 229, bnr. 56.

Klage fra Brynhild Wik Opdal og klage fra Ingvill K. Vik Småland om og ikke tillate fradeling av dyrkamark tas ikke til følge, jfr. vedtak ovenfor.

Saka oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordloven.   | ^

 

 

PS 30/10 Budsjettsituasjonen 30.04.10 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.10 til orientering.   | ^

 


 

PS 31/10 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

1.    Samkommunestyret tar årsrapportene 2009 for skatteoppkreveren til orientering

2.    Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2009 fra Skatt Midt-Norge til orientering.

3.    Samkommunestyret ser med bekymring på at en over flere år ikke har satt inn tilstrekkelige ressurser til arbeidsgiverkontroll, og ber administrasjonssjefen om å følge opp rapportene.

4.    Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.   | ^

 

 

 

PS 32/10 Ny forskrift om gebyrer for behandling av saker etter plan- og bygningsloven

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 godkjenner Samkommunestyret forskrift til gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling mm. for 2010, jf. vedlagte forslag datert 25.5.2010.

Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 1.7.2010.   | ^

 

 

PS 33/10 Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal - høringsforslag

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Orientering i møte:

Åge Isaksen, fagansvarlig plan, orienterte om arbeidet med saken.

Forslag i møte:

Hans Heieraas, SP fremmet følgende fellesforslag på vegne av DNA og SP:
Vedtakene  i PUK Levanger 20.05.10 og PUK Verdal 18.05.10 innarbeides i høringsforslaget. Deretter legges høringsforslaget datert mai 2010 med nevnte PUK-vedtak fram for høring og offentlig ettersyn.

Under ”Kriterier for spredt boligbygging” punkt 4 brukes formuleringen ”Dyrkajord eller reelt dyrkbar jord….”

Forslag 2:

Følgende tas inn i høringsforslaget:

”Frol bygdeallmenning – hyttefortetning i alle områder kan godkjennes gjennom utarbeidelse av reguleringsplan” (PUK-sak Levanger 17.02.10, sak 14)

Forslag 3:

Følgende tas inn i høringsforslaget:

”Område 13 Ytternesset 5 boligtomter – spredt boligbygging” (PUK-sak Levanger, 17.0310, sak 29).

Avstemning:

Alternativ avstemming mellom administrasjonssjefens forslag og Heieraas forslag:

Heieraas forslag vedtatt med 15 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Vedtakene  i PUK Levanger 20.05.10 og PUK Verdal 18.05.10 innarbeides i høringsforslaget. Deretter legges høringsforslaget datert mai 2010 med nevnte PUK-vedtak fram for høring og offentlig ettersyn.

Under ”Kriterier for spredt boligbygging” punkt 4 brukes formuleringen ”Dyrkajord eller reelt dyrkbar jord….”

Forslag 2:

Følgende tas inn i høringsforslaget:

”Frol bygdeallmenning – hyttefortetning i alle områder kan godkjennes gjennom utarbeidelse av reguleringsplan” (PUK-sak Levanger 17.02.10, sak 14)

Forslag 3:

Følgende tas inn i høringsforslaget:

”Område 13 Ytternesset 5 boligtomter – spredt boligbygging” (PUK-sak Levanger, 17.0310, sak 29).   | ^

 

 

PS 34/10 Gebyr etter matrikkelloven for Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 27.05.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Admininstrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Forskrift til gebyrregulativ etter matrikkelloven vedtas, jfr. matrikkelforskriftens § 16, og §18 (3).,3.setning, vintersesong. Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2010.   | ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune