Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

27.05.2010

Samkommunestyret 27.05.10

sak 28/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

1719/265/5 og 10 - Søknad om deling av grunneiendom Annar Gran - ny jordlovsbehandling

Saksbehandler:

Arvid Tverdal

Arkivref: 2009/9260 - /1719/265/5

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 18.02.10 13/10
Samkommunestyret 27.05.10 28/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, rettspraksis og Sivilombudsmannenes uttalelser oppheves Samkommunestyrets vedtak i sak 13/10 den 18.2.2010 og landbrukssjefens delegerte vedtak i sak 64/09 den 8.12.2009. Begrunnelsen er at den eiendommen det søkes fradeling fra er av slik størrelse at den ikke kommer under begrepet landbrukseiendom, og derfor kommer ikke jordlovens delingssbestemmelser til anvendelse i denne saken. Jordlovens bestemmelser er derfor ikke til hinder for at deling gjennomføres slik det er søkt om på eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10.

Vedlegg:

1

Brev fra Fylkesmannens landbruksavdeling datert 6.4.2010 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til brev fra Fylkesmannens landbruksavdeling datert 6.4.2010 vedrørende oversendt klagesak, samkommunestyrets sak 13/10 den 18.2.2010. I dette brevet er landbruksdirektørens konklusjon at Innherred samkommune sitt vedtak datert 8.12.2009 (landbrukssjefens delegerte sak 64/09) oppheves.

Begrunnelse for denne uttalelsen er at: ”- jordloven § 12, i utgangspunktet, kommer til anvendelse på bebygde og ubebygde eiendommer som er nyttet til eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Eiendommen må imidlertid ha en slik størrelse og beliggenhet at den kan gi grunnlag for lønnsom drift” Av dette går det fram at det må være en viss størrelse på avkastningen for at den skal defineres som landbrukseiendom.  Av rettsavgjørelser og uttalelse fra Sivilombudsmannen går det fram at avkastningen må være på minst kr. 10 – 12.000 for at eiendommen skal defineres som landbrukseiendom. Dersom eiendommen Berg etter en objektiv vurdering ikke kan gi en avkastning som nevnt, kommer jordlovens delingsbestemmelser ikke til anvendelse.

Vurdering:

Etter de opplysninger en har om eiendommen, og med bakgrunn i brev fra Fylkesmannens landbruksavdeling, er landbrukssjefen kommet til eiendommen Berg ikke kan defineres som landbrukseiendom vurdert ut fra de ressurser eiendommen har.

Landbrukssjefens tidligere vedtak blir etter dette opphevet, og delingssaken blir å behandle etter Plan- og bygningsloven, noe som blir ivaretatt av Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten.

Landbrukssjefen, og saksbehandler, vil sterkt beklage den saksbehandlingsfeilen som her er gjort, og som har ført til unødig forsinkelse av saken for søker.

ANDRE GANGS BEHANDLING – KLAGEBEHANDLING JORDLOV:

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og gis med dette Annar Gran avslag på søknad om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2,0 dekar av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10 på Mule i Levanger kommune. Landbrukssjefens avslag i delegert sak nr. 64/09, av 8.12.2009 opprettholdes. Klage datert 25.12.2009 fra Annar Gran tas ikke tilfølge. Vedtaket begrunnes med at fradelinga er i strid med plansituasjonen og at det er unødig bruk av areal med en boligtomt på ca. 4,0 dekar. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til tilleggsareal til boligtomt gnr. 265, bnr. 149.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordlov.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og gis med dette Annar Gran avslag på søknad om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2,0 dekar av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10 på Mule i Levanger kommune. Landbrukssjefens avslag i delegert sak nr. 64/09, av 8.12.2009 opprettholdes. Klage datert 25.12.2009 fra Annar Gran tas ikke tilfølge. Vedtaket begrunnes med at fradelinga er i strid med plansituasjonen og at det er unødig bruk av areal med en boligtomt på ca. 4,0 dekar. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til tilleggsareal til boligtomt gnr. 265, bnr. 149.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordlov.

Vedlegg:

1

Kart 1:2000 og 1:5000 PDF

2

Klage datert 25.12.2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad fra Annar Gran om fradeling fra eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10.

Saksopplysninger:

Det vises i utgangspunktet til saksopplysninger ved første gangs behandling, landbrukssjefens delegert sak nr. 64/09, datert 8.12.2009. Det ble der gitt avslag på søknaden etter jordloven.

Innen klagefristen er det mottatt klage fra Annar Gran der han ber om at vedtaket omgjøres. I klagen vises det til e-post datert 8.12.2009 der kommer en del tilleggsopplysninger til søknaden. Det vises i denne e-posten til at den omsøkte parsellen er ulendt og bratt, og har ligget ubenyttet siden -60 tallet, og at det sist ble pløyd først på -50 tallet, og da med hest. Arealet har grodd igjen med lauvskog og ugress. Dette har vært til sjenanse for naboene. Arealet ble ryddet for 6 – 8 år siden, men det er snart like ille igjen. Nå har eierne av nabotomt, gnr. 265, bnr.149 sagt seg villig til å overta arealet for å få det i orden. De vil rydde det, for så å få beitet arealet. Det anføres også at kjøperne er inneforstått med at arealet må sammenføyes med deres tomt, og at det ikke kan bebygges.

I selve klagen kommenteres tre punkt som er brukt som grunnlag for avslag.

-          Samfunnsinteresser og drifts- eller miljømessige ulemper. Det hevdes at arealet har liten avkastningsverdi, og at en fradeling ikke vil påføre landbruket i området noen ulemper, og at kulturlandskapet i aller høyeste grad vil bli ivaretatt.

-          Landbruk-, natur- og friluftsområde. Det hevdes at kjøperne av arealet er innforstått med at det må sammenføyes med deres boligtomt, og at det ikke vil bli tillatt med bygging på arealet.

-          Størrelse på, og bruk av, areal og boligtomt etter sammenslåing. Klager hevder at alt arealet ikke blir brukt til boligtomt, men vil bli brukt som beite for småfe. Klager ser det ikke som noen løsning at det inngås en leieavtale, slik at arealet kan brukes som beite. Det hevdes at da vil leietaker kunne kreve et litt langsiktig perspektiv, for eksempel en 10 års leieavtale, for at det vil være aktuelt med oppsetting av gjerde mv. Eieren på sin side vil ikke binde seg av en slik langsiktig avtale, da 10 år muligens vil gå ut over hans tid som eier av eiendommen, og at et framtidig salg vil bli vanskeliggjort med en slik klausul på eiendommen.

Vurdering:

En viser i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved første gangs behandling. Konklusjonen ble da at søknaden, med hjemmel i jordloven, ble avslått.

Søker har innen klagefristen levert klage på avslaget, med kommentarer til begrunnelsen for avslaget. I klagen vises det både til selve klagen, men også til e-post som kommunen har mottatt samtidig med at jordlovsbehandlinga ble gjort. Det argumenteres med at det omsøkte areal gror igjen på grunn av at det ikke kan brukes til jordbruksproduksjon, og eiere av nabotomta er villig til å overta parsellen for så å rydde den og så anskaffe beitedyr for å holde arealet i stand. Landbrukssjefen ser fortsatt positivt på at arealet blir ryddet og istandsatt/brukt til beite, men mener fortsatt at dette kan gjøres uten at arealet blir fradelt. Med den kunnskap en har om dyrehold i området, ser en ikke bort fra at arealet kan være aktuelt for eksisterende husdyrholdere, noe som kunne tilsi en mer langsiktig drift av arealet. På kartverk er arealet i dag definert som lauvskog, og for slik mark er det ikke noen krav om langsiktighet i leieforhold.

Landbrukssjefen er fortsatt av den oppfatning at boligtomter på 4 dekar er unødig stor, og at en tillatelse her kan føre til flere slike saker med bakgrunn i likebehandling. Denne vurderingen er uavhengig av om arealet blir bebygd eller ikke.

Når det gjelder sammenføyning av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og boligtomta gnr. 265, bnr. 147 er den begrunnet med at pr. i dag framstår landbrukseiendommen Berg uten bygningsmasse. En antar at det er dette forhold som ligger bak kravet om sammenføyning i 1994. Men en kan være enig at dette forhold ikke har noen dirrekte forbindelse med dagens fradelingssak.

Landbrukssjefen kan ikke se at innkommet klage inneholder noen momenter som tilsier at tidligere vedtak endres, og følgelig blir klagen ikke tatt til følge.

FØRSTE GANGS BEHANDLING:

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Annar Gran avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2,0 dekar av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10 på Mule i Levanger kommune. Vedtaket begrunnes med at fradelinga er i strid med plansituasjonen og at det er unødig bruk av areal med en boligtomt på ca. 4,0 dekar. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til tilleggsareal til boligtomt gnr. 265, bnr. 149.

Dette vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen innen 3 uker etter mottagelsen av vedtaket. Klageinformasjon følger vedlagt. 

Vedlegg:

1. Kart i m.stokk 1:5000

2. Flyfoto i m.stokk 1:2000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Oversendt fra Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten: Søknad fra Annar Gran om deling av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10 i Levanger kommune. 

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på ca. 2,0 dekar fra eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10, beliggende på Rokneshøgda, Levanger kommune.

I henhold til arealopplysninger i ”Skog og landskap” har eiendommen Berg følgende arealressurser: 8,8 dekar fulldyrka jord, 2,2 dekar innmarksbeite, 3,0 dekar skog og 4,7 dekar anna areal. I tillegg har eieren boligtomt med gnr. 265, bnr. 147, og denne ligger midt inne i en teig av gnr. 265, bnr. Dyrkajorda drives i dag ved bortleie. En vil i denne sammenheng minne om at da tomta det nå søkes om tillegg til ble godkjent fradelt i 1994, ble det satt som forutsetning at boligtomt med gnr. 265, bnr 147 ble sammenføyd med eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5. Etter det en kan se av tilgjengelig kartverk er ikke denne sammenføyningen skjedd. Kopi av dette vedtaket følger vedlagt.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

I dette tilfellet er det ikke samfunnsinteresser som taler for delingssamtykke. Arealet som søkes fradelt ligger som en egen parsell, og grenser ikke til resten av eiendommen Berg. Det er udyrka, og dels bevokst med lauvskog. I forhold til avkastningen fra eiendommen kan en ikke si at denne parsellen har noen stor verdi.

Når det gjelder plansituasjonen ligger eiendommen innefor landbruk-, natur- og friluftsområde, og der skal det ikke skje annen utbygging enn det som har tilknytning til stedbunden næring. Landbruks- og matdepartementet har i den senere tid bedt kommunene være langt mer restriktiv med å tillate slike spredte fradelinger, dvs. at det er overordna arealplaner som skal styre utbyggingen. Selv om arealet pr. i dag ønskes brukt som tilleggsareal til eksisterende boligtomt, vil det på et senere stadium kunne skje bygging på tomta.

Men det som i størst grad taler mot en fradeling er det prinsipielle med å etablere en boligtomt på ca. 4,0 dekar. Kommunen har ingen faste grenser for størrelse på boligtomter, men det har vær praksis for at 2 dekar er tilstrekkelig areal for en enebolig. Det er anført i søknaden at området skal brukes beite for småfe, og landbrukssjefen ser positivt på at området blir brukt til dette. Men en mener at dette godt kan la seg løse med en leieavtale mellom partene.

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune