Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 22.04.10

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan >>


Møtested:


Stiklestad

Tid:

09:00-10:10

Sakliste | som PDF  -  protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

     

PS 19/10

Godkjenning av møteprotokoll

18.02.10

vedtak

video

PS 20/10

Referater

utredning

vedtak

video

PS 21/10

Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering - Utsatt sak fra 18.2.10

utredning

vedtak

video

PS 22/10

Plan for brannverntiltak 2010.

utredning

vedtak

video

PS 23/10

Årsrapport/årsregnskap Innherred samkommune 2009

utredning

vedtak

video

PS 24/10

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel)

utredning

vedtak

video

PS 25/10

1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik - klagebehandling etter jordlov

utredning

vedtak

video

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 14+4 av 18:

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf - forfall

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Rosvold Johannes Verdal V -SV,V x  
Alf Magnar Reberg Levanger Sp varamedlem 3 x Nesgård Gunhild Ø.
Haugan Britt Tønne Levanger Krf varamedlem 4 x Skogstad Jorunn 
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x Svensson Svein
Johansson Lennart Verdal Dna varamedlem 3 x Hallem Tomas Iver

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Rudolf Holmvik

Rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen

Fagleder budsjett, enhet økonomi samkommunen

Terje Wist

Ass. revisjonsdirektør, KomRev

 

PS 19/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyret 18. februar 2010 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyret 18. februar 2010 godkjennes. | ^

 

PS 20/10 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Samkommunestyret presiserer at i delingssaker som behandles etter jordloven, skal det tas hensyn til godkjente plan for arealbruken etter plan- og bygningsloven.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonssjefen for faglig vurdering.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Samkommunestyret presiserer at i delingssaker som behandles etter jordloven, skal det tas hensyn til godkjente plan for arealbruken etter plan- og bygningsloven for faglig vurdering. | ^

 

PS 21/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering - Utsatt sak fra 18.2.10

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Trude Holm (SP) fremmet følgende endringsforslag:

1.    I pkt. 1 settes ”Alternativ II” inn etter ordet saksframlegg i første linje.

2.    I pkt. 3a taes ordet “foreløpig” ut.

Avstemning:

Holms endringsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Holms endringsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med endringer i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Brann- og feiervesenet organiseres som foreslått i dette saksframlegg, Alternativ II, og som egen enhet i samkommunen.
 2. Enheten gis navnet Brann og Redning
 3. ROS-analyse – Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger kommune, Verdal kommune av september 2009 med tillegg legges til grunn for dimensjoneringen
  1. Feiervesenet organiseres med 2 avdelinger i Levanger og Verdal med samme bemanning som i dag, men med felles ledelse som vist i forslag til organisering. Fagområde ledes av en fagansvarlig
 4. I løpet av 2010 skal følgende utredes:

      a.          Nedbemanning av feiervesenet som vist i ROS-analysen – totalt 5                    stillinger.
      b.          Gjennomgang av kostnadene (selvkost) og utarbeidelse av et felles                    gebyrregulativ med sikte på å gi like gebyrsatser for innbyggerne i de to kommunene

 1. Følgende prinsipper legges til grunn for fordeling av kostnadene for finansiering av Brann og rednings-enheten fra de to kommunene:
  1. Ledelsen – brannsjef, avd.leder beredskap og avd.leder forebyggende – fordeles etter innbyggerantall
  2. Kostnader forebyggende fordeles etter innbyggerantall
  3. Kostnader beredskap:

Beredskapsenheten fører egne avdelingsregnskap for Levanger og Verdal. Netto driftskostnader for de to avdelingene inngår ikke i den ordinære fordelingsmodellen, men fordeles på morkommunene etter reelle regnskapstall.

d.          Feiervesen inngår i et felles selvkostkapittel. Hvis felles gebyrgrunnlag ikke kan gjennomføres, fordeles kostnadene ut fra innbyggerantall
e.          Øvrige driftsutgifter og inntekter fordeles iht. innbyggerantall

 1. Ny brannordning evalueres etter 2 år.
 2. Det igangsettes en rask prosess med deltakelse fra fagforeningene mht. å besette de foreslåtte stillinger.
 3. Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning.
 4. Fram til enhetsleder for Brann og redning er besatt skal de to brannsjefene fungere som leder iht. Brann og eksplosjonvernloven for hver sin kommune. | ^

 

 

PS 22/10 Plan for brannverntiltak 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Den foreslåtte plan for brannverntiltak og særskilt tilsyn vedtas. | ^

 

 

PS 23/10 Årsrapport/årsregnskap Innherred samkommune 2009

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.    Innherred samkommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 52,1 millioner kroner.

2.    Administrasjonssjefens årsrapport for 2009 tas til orientering. | ^

 

 

PS 24/10 Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel)

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel) vedtas. | ^

 

 

PS 25/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 22.04.2010

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Cathrine Vik samtykke til omdisponering og fradeling av en bebygd parsell på ca. 5 dekar av eiendommen Saltbuvik, gnr. 229, bnr. 7 i Åsenfjord, Levanger kommune slik det er søkt om. Klage datert 29.1.2010 tas derfor til følge, og landbrukssjefens vedtak i delegert sak nr. 1/10 oppheves. Det omsøkte arealet skal brukes til tomt for tunbebyggelsen på eiendommen. Tomta skissert på vedlagt kart. Det er en forutsetning for delingssamtykket at restarealene blir solgt til som tilleggsareal til naboeiendom.

Klage fra Brynhild Wik Opdal datert 8.2.2010 og klage fra Ingvill K. Vik Småland datert 8.2.2010 på at tunbebyggelsen på Saltbuvik godkjennes fradelt tas ikke til følge, jfr. vedtak ovenfor. Saka oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig avgjørelse etter jordloven. | ^
 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune