Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

22.04.2010

Samkommunestyret 22.04.10

sak 24/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

KOMMUNEDELPLAN NÆRING, LANDBRUK OG NATURFORVALTNING (TILTAKSDEL)

Saksbehandler:

Inger Marie Bakken/Grete Ludvigsen

Arkivref: 2008/9690 - /140

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 22.04.10 24/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel) vedtas.

Vedlegg:

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning (tiltaksdel) datert 15. april 2010 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del vedtatt i Verdal kommunestyre 02032009 og Levanger kommunestyre 04032010.

Saksopplysninger:

7 grupper har vært i arbeid med å utvikle tiltak innenfor hvert sitt fokusområde i næringsplanen.

Gruppene har hatt slik sammensetning:

Fokusområde

Deltakere

Reiseliv, kultur og opplevelser

Viggo Iversen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Odd Ivar Berg, Falstadsenteret

Hanne Lilleberg, oppnevnt politiker Levanger

Tomas Iver Hallem, oppnevnt politiker Verdal

Lars Edvard Hoff, Markedsplassen Levanger

Aud Lien Sellæg, Eventus Kultar/Verdal næringsforum

Grete Ludvigsen/Inger Marie Bakken

Landbruk og mat

Hilde Rekstad, Sæther gård

Jørgen Baumfelder, Trøndersopp

Asbjørn Brustad, oppnevnt politiker Levanger

Knut Snorre Sandnes, oppnevnt politiker Verdal

Jon Olav Skrove, Verdal næringsforum

Ole Martin Veske, for Markedsplassen

Petter Bjartnes, landsbrukssjef

Grete Ludvigsen/Inger Marie Bakken

Miljøbasert næringsutvikling

Ketil Hveding, Innherred Bygg

Odin Krogstad, Ecopro

Geir Tore Persøy, oppnevnt politiker

Marit Voll Skrove, oppnevnte politiker Verdal

Ove Nesbø

Tor Inge Indahl, YIT/Markedsplassen

Håkon Mork, Verdalskalk/Verdal Næringsforum

Inger Marie Bakken/Grete Ludvigsen

Helseteknologi

Roald Bergstrøm, Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)

Kristian Eldnes, Helse Nord-Trøndelag

Anne-Brit Skjetne, oppnevnt politiker Levanger

Brita Kleven Torsvik, oppnevnt politiker Verdal

Lars Edv. Hoff, Markedsplassen Levanger

Knut Snorre Sandnes, Verdal Næringsforum

Grete Ludvigsen/Inger Marie Bakken

Industri og energi

Olav Norberg, Norske Skog

Snorre Fossum/Mette Rostad, Aker Solution Verdal

Ove Nesbø, Markedsplassen

Arild Nordli, oppnevnt politiker Levanger

Bjørn Iversen, oppnevnt politiker Verdal

Morten Hynne, Verdal næringsforum

Grete Ludvigsen/Inger Marie Bakken

Naturforvaltning

Tove Løvås, Levanger Viltnemnd

Kjetil Aarstad, Verdal Utmarksnemnd

Britt Tønne Haugan, oppnevnt politiker Levanger

Ole Gunnar Hallager, oppnevnt politiker Verdal

Per Olav Gilstad, Gilstad Trelast/Markedsplassen

Anders Børstad, Verdalsbruket/Verdal Næringsforum

Petter Bjartnes, landsbrukssjef

Inger Marie Bakken/Grete Ludvigsen

Utdanning og kompetanse

Inger Johanne Uthus, organisasjonssjef

Nina Bakken Bye, oppnevnt politiker Levanger

Trine Synnøve Hallem, oppnevnt politiker Verdal

Hans Wilhelm Thorsen, HiNT/Markedsplassen

Ragnhild Saxebøl Nordset, Verdal vg/Verdal Næringsforum

Inger Marie Bakken/Grete Ludvigsen

De fleste arbeidsgruppene har hatt 3 møter. Oppmøtet har vært tilfredsstillende, men nokså mange har, av ulike grunner, ikke vært til stede på alle møter. Selve arbeidsformen i gruppene har variert fra gruppe til gruppe. I en gruppe er det brukt ekstern konsulenthjelp for å skaffe fram informasjon om ett deltema, i en annen gruppe er samtlige antatte relevante aktører invitert til møte. Engasjementet har vært stort.

Gjennom prosessene har flere vegvalg og innsatsområder enn de som var med i strategidelen kommet fram som meget relevante. Noe av dette kan være aktuelt å ta med ved senere revideringer.

Etter at gruppene har kommet med innspill innenfor hvert sitt fokusområde, har Grete Ludvigsen/Inger Marie Bakken i samråd med økonomienheten bearbeidet innspillene over i malen som etter hvert er utviklet for kommunedelplaner. Det har ikke vært avsluttende møter i den enkelte arbeidsgruppe etter at innholdet er lagt over i malen.

Vurdering:

Arbeidsformen har vært tidkrevende, fordelen er at mange har vært involvert i å diskutere og utvikle forslag til tiltak.

Tanken er videre at de 7 arbeidsgruppene skal ”gjennomføre årlig evaluering og rullering av kommuneplanens tiltaksdel, og å fungere som ”lokomotiv” i utviklingsprosesser”.

Administrasjonssjefens vurdering er at det er viktig å få en politisk avklaring på tiltaksdelen før sommerferien, og at den foreliggende tiltaksplanen betraktes som en førsteversjon det er mulig å forbedre gjennom revidering. Administrasjonssjefen er noe usikker på om den vedtatte framgangsmåten for årlige revideringer er hensiktsmessig, da den er svært arbeidsintensiv. Muligens kunne revidering skje annethvert år, og muligens i en noe annen form enn gjennom arbeid i 7 grupper med mange deltakere i hver.

Det har heller ikke vært enkelt å få en optimal sammenheng mellom utvikling av næringsplan og øvrig utviklingsarbeid på næringssektoren.

Det er foreslått mange tiltak, med ulike aktører som ansvarlige. Noe kan kommunene gjøre, andre kan næringslivet gjøre og mye må gjøres i fellesskap med kommunen som tilrettelegger. Konkretisert finansiering fra kommunenes side må være innenfor den til en hver tid gjeldene økonomiplan. Administrasjonssjefen forslår at Næringsplanens tiltaksdel vedtas slik den foreligger i vedlagte plandokument med de modifiseringer som er omtalt i dette saksdokument.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune