Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

22.04.2010

Samkommunestyret 22.04.10

sak 23/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

ÅRSRAPPORT/ÅRSREGNSKAP INNHERRED SAMKOMMUNE 2009

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2010/3233

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 22.04.10 23/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.    Innherred samkommunes årsregnskap for 2009 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 52,1 millioner kroner.

2.    Administrasjonssjefens årsrapport for 2009 tas til orientering.

Vedlegg:

1

Årsrapport Innherred samkommune 2009 PDF

2

Årsregnskap Innherred samkommune 2009 PDF

3

Kontrollutvalgets saksprotokoll sak 011/10 PDF

4

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2009 PDF

5

Revisjonsberetning Innherred samkommune 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherred Samkommunes årsrapport og årsregnskap for 2009 fram til behandling i samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2009 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på 52.128.776 kroner fra morkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2009 og regnskap 2008.

Enheter

Regnskap 31.12.09

Rev. budsjett 2009

Forbruk pr. 31.12.09

Avvik i kr

Regnskap 31.12.08

700 POLITISKE ORGANER

534 107

940 920

57

406 813

653 989

702 ØKONOMIENHETEN

5 711 003

7 158 359

80

1 447 356

6 176 989

703 IKT

15 609 170

15 689 521

99

80 351

17 574 387

704 ORGANISASJONSENHETEN

6 727 540

7 452 832

90

725 292

6 323 969

705 KEMNER

3 803 636

4 115 353

92

311 717

3 800 720

706 LANDBRUK/NATURFORVALTNIN

4 928 772

4 578 519

108

-350 253

4 224 711

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN

1 256 819

1 607 030

78

350 211

1 188 031

720 SERVICEKONTOR

8 267 185

8 707 811

95

440 626

8 233 428

725 DOKUMENTSENTER

5 290 546

5 447 115

97

156 569

5 185 730

SUM  ENHETER

52 128 778

55 697 460

94

3 568 682

53 361 954

17500 REFUSJON KOMMUNER

-52 128 776

-55 697 460

94

-3 568 864

53 361 954

Vurdering:

Regnskapet for 2009 viser et meget godt resultat for enhetene i samkommunen. Bortsett fra en enhet er det besparelser i forhold til budsjett for alle enhetene i 2009. Administrasjonssjefen er meget godt fornøyd med de økonomiske resultater som er oppnådd i 2009.

I løpet av året er budsjettrammene justert for lønnsoppgjør etter samme behandlingsregler som for morkommunene.

Det vises til nærmere kommentarer i vedlagte årsrapport.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune