Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

22.04.2010

Samkommunestyret 22.04.10

sak 22/10

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

PLAN FOR BRANNVERNTILTAK 2010

Saksbehandler:

Idar P Lundemo

Arkivref: 2010/78

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 22.04.10 22/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Den foreslåtte plan for brannverntiltak og særskilt tilsyn vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 5 – 2, skal brannsjefen sørge for at det hvert år blir utarbeidet en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsynet for det kommende år. Denne planen skal behandles politisk.

I h.h.t. forsøksforskriften behandles saken av samkommunestyret.

Planen skal inngå i kommunens internkontrollsystem.

Vedlegg:

1

Liste særskilt brannobjekt 2010 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Som nevnt ovenfor skal planen inngå i kommunens internkontrollsystem. Dette fordi en  ved tilsyn kan sjekke om planen blir fulgt.

For å oppfylle dette kravet i forskriften, utarbeides det årlig følgende plandokumenter

·         Plan for lovpålagt tilsyn

·         Virksomhetsplan for brannverntiltak

Virksomhetsplan for 2009 var følgende:

 

Tiltak

Saksbehandler

Frist for gjennomføring

1

Gjennomføre særskilt brannsyn etter oppsatt plan

IPL,TRE,TMS

Des. 09

2

Gjennomføre feierforskrift

OJN

Des. 09

3

Brannvernlederkurs

IPL,TRE,TMS

Des. 09

4

Brannøvelse for Sykehuset Levanger

IPL,TRE,TMS

Des. 09

5

Sentrale, lokale brannforebyggende aksjoner

IPL,TRE,TMS

Des. 09

6

Øvelser og opplæring i helseinstitusjoner etc.

 IPL,TRE,TMS

Des. 09

7

Avtale med Frosa kommune

IPL,TRE,TMS

Des. 09

IPL= Idar P. Lundemo, TRE= Terje Rennan, TMS= Tronn Sæternes, OJN= Ole Jørgen Næss

Til ovennevnte virksomhetsplan kan det tilknyttes følgende kommentarer til de enkelte vedtak:

1.   Særskilte tilsyn er gjennomført i samtlige § 13 objekter.

Det kan her opplyses at Levanger kommune er en av få kommuner som gjennomfører årlig tilsyn i samtlige særskilte objekter.

2.   Samarbeidsavtalen med Frosta kommune videreutvikles.

3.    Feiervesenet foretar feiing og tilsyn etter gjeldende forskrift. På grunn av mye sykdom i feiervesenet, dette grunnet slitasjeskader, ligger en noe etter oppsatt plan. Dette planlegges tatt igjen i løpet av 2010.

4.   Det ble ikke gjennomført noe brannvernlederkurs. Dette med bakgrunn i for liten påmelding.  Her ser det ut for at det lokale markedet er mettet. En vil imidlertid i 2010 sende ut ny innbydelse til kurset.

5.   Brannøvelse for Sykehuset Levanger ble ikke gjennomført med bakgrunn i at sykehuset kanselerte årets øvelse. Begrunnelse derfra var svineinfluensaepedemien. Her er det for 2010 inngått ny avtale med sykehuset.

Vurdering:

I forslag til virksomhetsplan for brannverntiltak i 2010 er det tatt hensyn til vedtatt brannordning og de trusselbilder som her fremkommer.

Forslag til virksomhetsplan for 2010:

 

Tiltak

Saksbehandler

Frist for gjennomføring

1

Gjennomføre særskilt brannsyn etter oppsatt plan

IPL,TRE,TMS

Des. 10

2

Gjennomføre feierforskrift

OJN

Des. 10

3

Brannvernlederkurs

IPL,TRE,TMS

Des. 10

4

Brannøvelse for Sykehuset Levanger

IPL,TRE,TMS

Des. 10

5

Sentrale, lokale brannforebyggende aksjoner

IPL,TRE,TMS

Des. 10

6

Opplæring og øvelser i helseinstitusjoner etc.

IPL,TRE,TMS

Des. 10

7

Avtale med Frosta kommune

IPL,TRE,TMS

Des. 10

IPL= Idar P. Lundemo, TRE= Terje Rennan, TMS= Tronn Sæternes, OJN= Ole Jørgen Næss

I ovennevnte plan er det ikke tatt med et eventuelt felles brann/feiervesen med Verdal kommune.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune