Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 18.02.10

protokoll PDF

<< | møteplan >>

program dialogseminar>>

Continental Inn, Åre kl. 16:30-18:15

Sakliste | som PDF sak 1-12 (7MB) | sak 13-18 (5MB)  -  protokoll som PDF
 

 Åpning, opprop og merknader

video

Saksnr

Innhold

 

   

PS 1/10

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 11.12.2009

11.12.09

vedtak

video

PS 2/10

Referater

utredning

vedtak

video

PS 3/10

Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

utredning

vedtak

video

PS 4/10

Internasjonal koordinator - bidrag til finansiering

utredning

vedtak

video

PS 5/10 Oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge - Forslag på kandidater fra Levanger og Verdal

utredning

vedtak

video

Opprettelse av styre for Regionalt Næringsfond Levanger/Verdal video
PS 6/10 Inn på Tunet - søknad til Regionalt Næringsfond

utredning

vedtak

video

PS 7/10 Ytterøy Energi AS - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

utredning

vedtak

video

PS 8/10 Skognettverk Innherred - søknad til Regionalt Næringsfond

utredning

vedtak

video

PS 9/10 Alf Ivar Tronsmo EN-NO 56/09  -  Søknad Regionalt Næringsfond 2010

utredning

vedtak

video

PS 10/10 Levanger Kunnskapspark - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

utredning

vedtak

video

PS 11/10 WOW Film DA  (62/09) - Søknad på Regionalt næringsfond 2010

utredning

vedtak

video

PS 12/10 Dekning av utredningskostnader "Havn i Trondheimsfjorden - finnes det et Innherredsalternativ" (59/09)  - Søknad  Regionalt Næringsfond 2010

utredning

vedtak

video

PS 13/10 1719/265/5 og 10 - søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt - klagebehandling av jordlovsvedtak

utredning

vedtak

video

PS 14/10 1719/242/8 - Vidar Undlien - Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål fra eiendommen Undlien nordre - klagebehandling etter jordlov

utredning

vedtak

video

PS 15/10 Søknad om fritak for behandlingsgebyr - Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen

utredning

vedtak

video

PS 16/10 Innføring av meldeplikt ved hogst av ungskog

utredning

vedtak

video

PS 17/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009

utredning

vedtak

video

PS 18/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010

utredning

vedtak

video

 

Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 15+2 av 18:

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V - forfall
Strid Olav Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x Hojem Anne Grete
Skrove Marit Voll Verdal Sp -Dna,Sp x Holm Trude
Ingen vara Verdal - -SV,V - Marken Lars Gunnar

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

Administrasjonssjef

Rudolf Holmvik

Rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær, Levanger

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef, Levanger

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef, Verdal

Tone Haugan

Kommunalsjef, Verdal

Grete Ludvigsen

Næringssjef, Levanger

 

 

PS 1/10 Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 11.12.2009.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 11. desember 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 11. desember 2009 godkjennes. | ^

 

 

PS 2/10 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

PS 3/10 Brann- og feiervesen ISK - Organisering og finansiering

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes. | ^

 

 

PS 4/10 Internasjonal koordinator - bidrag til finansiering

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Habilitet:

Tomas Hallem ba om samkommunestyrets vurdering av sin habilitet.

Hallem ble av samkommunestyret erklært inhabil med 15 mot 1 stemme. Hallem fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred samkommune er positiv til at det opprettes en prosjektstilling for internasjonal koordinator i Nord-Trøndelag og er innstilt på å bidra med økonomisk støtte til ordningen etter den skisserte modellen. | ^

 

 

PS 5/10 Oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Midt-Norge - Forslag på kandidater fra Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Svein Svensson (DNA) fremmet følgende forslag:

Som kandidater til styret for helse Nord-Trøndelag foreslås: Svein Svensson, Einar Bangstad, Hanne Lilleberg og Marit Voll Skrove

Som kandidater til styret for helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF foreslås:

Hans Heieraas, Brita Kleven Thorsvik og Gunhild Øvrum Nesgård.

Som kandidater til styret for Rusbehandling Midt-Norge HF foreslås: Trine Synnøve Hallem, Ragnhild Skjerve og Jorunn Skogstad.

Avstemning:

Svenssons forslag på kandidater til styret for helse Nord-Trøndelag enstemmig vedtatt.

Svenssons forslag på kandidater til sykehusapotekene enstemmig vedtatt.

Svenssons forslag til kandidater til styret for rusbehandling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som kandidater til styret for helse Nord-Trøndelag foreslås: Svein Svensson, Einar Bangstad, Hanne Lilleberg og Marit Voll Skrove

Som kandidater til styret for helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF foreslås:

Hans Heieraas, Brita Kleven Thorsvik og Gunhild Øvrum Nesgård.

Som kandidater til styret for Rusbehandling Midt-Norge HF foreslås: Trine Synnøve Hallem, Ragnhild Skjerve og Jorunn Skogstad. | ^

 

Opprettelse av styre for Regionalt Næringsfond ISK - video

 

PS 6/10 Inn på Tunet - søknad til Regionalt Næringsfond

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes et styre for Regionalt Næringsfond bestående av følgende medlemmer: Samkommuneordføreren, samkommunevaraordføreren, Marita Gustad og Marit Voll Skrove. Administrasjonssjefen blir sekretær for utvalget.

Saken oversendes styret for endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes et styre for Regionalt Næringsfond bestående av følgende medlemmer: Samkommuneordføreren, samkommunevaraordføreren, Marita Gustad og Marit Voll Skrove. Administrasjonssjefen blir sekretær for utvalget.

Saken oversendes styret for endelig behandling. | ^

 

 

PS 7/10 Ytterøy Energi AS - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 8/10 Skognettverk Innherred - søknad til Regionalt Næringsfond

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 9/10 Alf Ivar Tronsmo EN-NO 56/09  -  Søknad Regionalt Næringsfond 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 10/10 Levanger Næringspark - søknad til Regionalt Næringsfond 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 11/10 WOW Film DA  (62/09) - Søknad på Regionalt næringsfond 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 12/10 Dekning av utredningskostnader "Havn i Trondheimsfjorden - finnes det et Innherredsalternativ" (59/09)  - Søknad  Regionalt Næringsfond 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling.

Avstemning:

Iversens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes styret for Regionalt Næringsfond til endelig behandling. | ^

 

 

PS 13/10 1719/265/5 og 10 - søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt - klagebehandling av jordlovsvedtak

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og gis med dette Annar Gran avslag på søknad om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2,0 dekar av eiendommen Berg, gnr. 265, bnr. 5 og 10 på Mule i Levanger kommune. Landbrukssjefens avslag i delegert sak nr. 64/09, av 8.12.2009 opprettholdes. Klage datert 25.12.2009 fra Annar Gran tas ikke tilfølge. Vedtaket begrunnes med at fradelinga er i strid med plansituasjonen og at det er unødig bruk av areal med en boligtomt på ca. 4,0 dekar. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til tilleggsareal til boligtomt gnr. 265, bnr. 149.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordlov. | ^

 

 

PS 14/10 1719/242/8 - Vidar Undlien - Fradeling av tilleggsareal til fritidsformål fra eiendommen Undlien nordre - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Vidar Undlien avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,2 dekar av eiendommen Undlien nordre, gnr. 242, bnr. 8 i Åsenfjord, Levanger kommune. Klage datert 4.12.2009 tas ikke til følge, og landbrukssjefens vedtak i delegert sak nr. 49/09, datert 26.10.2009 opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at fradelinga er i strid med plansituasjonen. Fradelinga kan også føre til privatisering av strandsonen, og fritidseiendommen som ønsker tillegg synes stor nok, ca. 1,8 dekar.

Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig vedtak etter jordloven. | ^

 

 

PS 15/10 Søknad om fritak for behandlingsgebyr - Reguleringsendring - Skianlegg Storlidalen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i samkommunens gebyrregulativ avslås søknad om fritak for gebyr for behandling av revidert reguleringsplan for skianlegg i Storlidalen. | ^

 

 

PS 16/10 Innføring av meldeplikt ved hogst av ungskog

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Innherred samkommunestyre vedtar følgende forskrift:

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner

Fastsatt av samkommunestyret i Innherred samkommune ....... 2009 med hjemmel lov om skogbruk 27.mai 2005 nr.31, § 11

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til en bærekraftig forvaltning av yngre barskog, jf. §§ 1, 4 og 8 i skogbruksloven, ved at kommunal skogbruksmyndighet gis anledning til veiledning før hogsten blir utført.

§ 2 Virkeområde, definisjon.

Denne forskriften omfatter all yngre barskog i LNF områder under en angitt alder, avhengig av bonitet, jfr. tabellen nedenfor, i Levanger og Verdal kommune i Nord Trøndelag. Med yngre barskog menes skog i hogstklasse II og III etter disse definisjonene:

Bonitet skog
H40- systemet

Totalalder ungskog,
inntil år:

23

39

20

44

17

54

14

59

11

69

Bonitet 8 og 6 omfattes ikke av forskriften.

§ 3 Meldeplikt

All flatehogst på 2 dekar eller mer, som hører inn under § 2 skal meldes til kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i verk. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer skogeieren har for bruk av det arealet som er planlagt flatehogd.

Har kommunen ikke gitt svar på meldingen innen 3 uker fra dagen meldingen kom til kommunen, kan hogsten igangsettes innen rammen av skogbrukslovens bestemmelser. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager. Tillatelsen gjelder for 10 år.

§  4  Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 21.

§ 5  Overtredelse

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebestemmelser, jf. skogbrukslovens § 22.  | ^

 

 

PS 17/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2009

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2009” til orientering. | ^

 

 

PS 18/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 18.02.2010 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 tas til orientering. | ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune